Stypendia dla studentów i naukowców w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Lista krajów z którymi prowadzona jes wymiana studentów jest dostępna w zakładce Studenci Polscy, natomiast lista krajów z którymi prowadzona jest wymiana naukowców, jest dostępna w zakładce Naukowcy.

Zasady ogólne kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy naukowe w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi.

Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2018/19 oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2018 roku.

 1. Kandydatów na pobyty zagraniczne zgłaszają uczelnie, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub instytuty PAN.
 2. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury w macierzystej uczelni lub instytucie PAN.
 3. Uczelnie i instytuty PAN samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów, następnie przekazują je do NAWA w terminach określonych w ofercie dla poszczególnych krajów.
 4. Szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej oraz procedury aplikacji są zamieszczone na stronie internetowej NAWA w podstronach, dotyczących wyjazdów do poszczególnych krajów.
 5. Jeżeli stypendium na pobyt zagraniczny wypłaca strona polska, obowiązują następujące stawki:

  a) dla studentów i doktorantów:

  450 Euro miesięcznie - Czechy, Węgry, Słowacja

  350 Euro miesięcznie - Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Egipt, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Ukraina, Wietnam

  b) dla osób posiadających przynajmniej stopień doktora

  850 Euro miesięcznie -Czechy, Węgry, Słowacja

  700 Euro miesięcznie - Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Egipt, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Ukraina, Wietnam

 6. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania kształcenia za granicą.
 7. W przypadku, gdy stypendium finansuje strona przyjmująca (Austria, Belgia Walonia, Chorwacja, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja i inne), obowiązują stawki ustalone przez dany kraj.
 8. Tryb wypłaty stypendium zostanie podany w terminie późniejszym.
 9. Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium w ramach prezentowanej oferty.
 10. Celem wyjazdów stypendialnych w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi jest nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W przypadku niektórych krajów, lista uczelni, w których może odbywać się pobyt stypendialny jest zamieszczona w ofercie danego kraju. (np. Szwajcaria, Izrael). Posiadanie zaproszenia czy potwierdzenie istniejącej współpracy jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym uzyskania stypendium. Nie dotyczy to kursów letnich. Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są, w pierwszej kolejności, dla studentów i pracowników naukowych filologii obcych, pragnących pogłębić znajomość języka studiów.
 11. Obowiązkowe elementy zgłoszenia:

  a) Studenci

  - Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię).
  - Wniosek kandydata na wyjazd za granicę docxFormularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice---studenci-04-12-2017.docx301.52 KB
  - List motywacyjny w języku polskim
  - Kopie dyplomów wraz z ocenami oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku
  - CV
  - Kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego (nie dotyczy kursów językowych)
  - Opinia samodzielnego pracownika naukowego

  b) Doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni

  - Pismo przewodnie z uczelni macierzystej (zgłoszenie kandydata przez uczelnię)
  - Wniosek kandydata na wyjazd za granicędocx Formularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice---naukowcy-04-12-2017.docx300.58 KB

  - List motywacyjny w języku polskim
  - Plan badawczy w języku polskim
  - Kopie dyplomów
  - CV
  - Kopia potwierdzenia przyjęcia na studia lub staż przez partnera zagranicznego (nie dotyczy kursów językowych)
  - Opinia samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

 12. Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile nie znajduje się inna informacja w odniesieniu do danego kraju).Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)
 13. W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu zagranicznego, uczestnik zobowiązany jest przedstawić do NAWA raport z pobytu i zaświadczenie z uczelni przyjmującej, że planowany staż badawczy się odbył.
 14. Wnioski będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej, którą przeprowadza Zespół do spraw Programów dla Studentów, powołany przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kryterium oceny będą stanowić cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe. O wynikach oceny Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje, dotyczące dokumentów wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o wymaganym terminie ich złożenia.
 15. Warunkiem kwalifikacji na wyjazd jest zapoznanie się i podpisanie „Oświadczenia osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę”. Zarówno „Oświadczenie” jak i „Formularz wniosku” należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie.
 16. Uczelnie i instytuty PAN przesyłają dokumenty do NAWA w terminie do 21 grudnia, chyba że znajduje się inna informacja w odniesieniu do konkretnego kraju. Decyduje data wpływu dokumentów do Agencji.

Informujemy, że ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni.

 

 
 
 
 

Udostępnij