Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dwustronna wymiana osobowa naukowców pomiędzy Polską a Niemcami

Zaproszenie do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) / Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - Niemcy (DAAD)

 

Data zakończenia naboru: 30 czerwca 2020 r., godz. 15.00

 

1.

Cel i  zakres współpracy

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi (dalej „Działanie”).

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i  pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

Wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

2.

Uprawnieni Wnioskodawcy

Z wnioskami o  finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

•                  uczelnie[1];

•                  instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk[2];

•                  instytuty badawcze[3];

•                  instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz[4];

•                  instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową[5].

3.

Wymagania dodatkowe

Koordynatorem w  Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika Projektu, zatrudnionymi w  jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

4.

Dziedziny nauki

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.

5.

Okres trwania naboru

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do  godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w  systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

6.

Sposób i  forma składania wniosków

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w  systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w  języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.

Wysłanie wniosku w  systemie powoduje zmianę statusu wniosku w  systemie na „złożony”, a  Wnioskodawca otrzymuje wiadomość e-mail.

Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

7.

Osoba  uprawniona do składania wniosku

Osoba składająca wniosek w systemie musi posiadać aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy udzielone przez osobę uprawnioną i załączyć je do składanego wniosku (np. udzielone przez rektora uczelni lub dyrektora instytutu badawczego).

8.

Okres realizacji Projektów

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2021 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022.

Koszty mogą być ponoszone w okresie określonym w umowie z  NAWA.

9.

Koszty kwalifikowalne pokrywane przez stronę polską

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z  kraju partnerskiego (i vice versa).

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

•                  Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN[6].

•                  Koszty pobytu naukowców z Niemiec w Polsce – kwota ryczałtowa na koszt pobytu w Polsce wynosi:

•                  w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;

•                  w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

10.

Procedura wyboru Projektów

Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i w Niemczech, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu oceny krajowej wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru Projektów, które będą finansowane.

11.

Ocena wniosków w NAWA

Procedura oceny wniosku po stronie polskiej:

Wnioski o udział w Programie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna

Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie wnioski kompletne i  spełniające wymagania formalne określone w niniejszym zaproszeniu.

Odrzucenie na etapie oceny formalnej wniosku złożonego w kraju partnera oznacza pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku dotyczącego tego samego Projektu złożonego po stronie polskiej.

Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym NAWA z informacją o przyczynach zwrotu i  możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności poprawy. NAWA może również zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Formą komunikacji z  Wnioskodawcą jest system teleinformatyczny Agencji, a  Wnioskodawca zobowiązany jest do regularnego sprawdzania w systemie teleinformatycznym statusu złożonego wniosku.

Ocena merytoryczna

Wnioski oceniane są przez zespół oceniający powołany przez Dyrektora NAWA.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest według następujących kryteriów:

•                 Znaczenie naukowe wnioskowanego Projektu – od 0 do 5 pkt;

•                 Zaproponowana metodologia badawcza – od 0 do 5 pkt;

•                 Kwalifikacje i  doświadczenie obu zespołów badawczych w obszarze Projektu –  od 0 do 5 pkt;

•                 Znaczenie podjętej współpracy naukowej oraz perspektywa jej kontynuowania – od 0 do 5 pkt.

Dodatkowe kryteria:

Punkty zostaną przyznane za uwzględnienie poniższych priorytetów, przy czym 1 oznacza, że dodatkowe kryterium zostało spełnione, zaś 0 – dodatkowe kryterium nie zostało spełnione:

•                  Udział młodych naukowców w polskim zespole badawczym[7]

•                  Możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie Projektu.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 22.

12.

Procedura odwoławcza

Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub informacji udzielającej albo odmawiającej udzielenia wsparcia przez Dyrektora może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finansowych w zakresie oceny po stronie polskiej.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może obejmować zastrzeżenia wyłącznie co do kwestii formalnych w procesie przyznawania środków finansowych, nie zaś do zasadności oceny merytorycznej realizowanej przez stronę polską. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy z innej przyczyny, w tym dotyczące wyniku oceny w kraju partnera lub procedury przez niego realizowanej będzie skutkować wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Dyrektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji udzielającej lub odmawiającej udzielenia wsparcia bądź otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, pisemnie na adres: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. Rozstrzygnięcie Dyrektora po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

13.

Finansowanie

Środki na realizację Projektu przekazywane są Wnioskodawcom:

•                  dla Projektów trwających nie dłużej niż 12 miesięcy – w jednej transzy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy

•                  dla Projektów trwających powyżej 12 miesięcy – w dwóch transzach, przy czym pierwsza przekazywana jest na rachunek Wnioskodawcy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś kolejna po akceptacji raportu częściowego.

14.

Sprawozdawczość

Raporty końcowe są obowiązkowe dla wszystkich realizowanych Projektów.

Raporty częściowe są obowiązkowe w przypadku Projektów realizowanych przez ponad 12 miesięcy.

Raport częściowy należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

Raport końcowy należy złożyć w ciągu 30 dni od daty zakończenia Projektu.

Raporty beneficjent składa w systemie teleinformatycznym.

15.

Kontakt po stronie polskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Piotr Serafin

Pion Programów dla Naukowców

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: +48 22 390 35 46

16.

Kontakt po stronie niemieckiej

Tobias Hill

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

Referat P33: Projektförderung deutsche Sprache und Forschungsmobilität (PPP)

Kennedyallee 50

53175 Bonn

Tel.:  +49 228 882 490

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przedstawionych we wniosku jest NAWA.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu:

  • przeprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków w Działaniu,
  • wyłonienia wniosków, które uzyskają dofinansowanie,
  • realizacji zawartych umów dotyczących realizacji Projektu,
  • współpracy NAWA z uczestnikami Projektów, w tym współpracy w celu promocji Działania.

Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom NAWA, ekspertom zewnętrznym współpracującym z NAWA lub przedstawicielom Wnioskodawców w związku z realizacją ww. celów.

Przekazywanie danych osobowych do ośrodków, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo otrzymania kopii danych przekazanych do zagranicznych ośrodków akademickich.

Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w realizacji Projektu lub Działania. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości uczestniczenia konkretnej osoby w realizacji Projektu lub Działania.

Dane osobowe ww. osób, zaangażowanych w realizację Projektu, będą wykorzystywane na etapie rozpatrywania wniosków, przez okres realizacji Projektu i przez 5 lat od daty zakończenia Projektu w celach rozliczeniowych. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Dane osobowe osób, których wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie, będą przechowywane przez okres 5 lat od uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Agencji w celu archiwizacji.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

  • żądania od NAWA dostępu do jej danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania jej danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

na zasadach określonych w RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adam Klimowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

[1] O których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zwanej dalej „u.p.s.w.n.”.

[2] W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z późn. zm.).

[3] W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.). 

[4] O których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.

[5] O których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 u.p.s.w.n.

[6] Koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW

[7] Zgodnie z u.p.s.w.n. młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.

Data wydarzenia 20.04.2020
Data zakończenia wydarzenia 30.06.2020