Polskie Powroty-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 z dnia 07.01.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2020.

Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić Powracających Naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
 • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
 • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej;
 • opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Termin realizacji Programu

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Komponent badawczy

W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w kwocie o maksymalnej wysokości 200 000 zł do wykorzystania przez Grupę Projektową w ciągu pierwszych 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Beneficjenci wyłonieni w programie Polskie Powroty, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

 1. streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim);
 2. oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim);
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego/tytułu stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim lub łacińskim lub angielskim);

Regulamin Programu Polskie Powroty 2020

Komunikat o zmianie regulaminu programu Polskie Powroty 2020  z dnia 01.09.2021(zmiana w zakresie zaliczek)

Załączniki do Regulaminu Regulaminu

Wzór wniosku o finansowanie projektu (wnioski składane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym Agencji)

Wzór umowy podpisywanej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

31 600 000 PLN

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Data wydarzenia 07.01.2020
Data zakończenia wydarzenia 23.04.2020