Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 7/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

 

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Ulam NAWA – Programie im. Stanisława Ulama (dalej „Program”).

 

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (naukowcy z polskim obywatelstwem mogą stanowić maksymalnie nie więcej niż 10% Stypendystów w naborze). Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

2.2. Specjalna ścieżka wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat Seal of Excellence

Wniosek składa naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships edycja 2020 (dalej zwanym „MSCA‑IF”).  NAWA uznaje certyfikat SoE jako wiążącą weryfikację jakości wniosku.

2.3. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 25 marca do 15 czerwca 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać właściwą opcję:

·       Wszyscy wnioskodawcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·       Wnioskodawcy z certyfikatem Seal of Excellence //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek 

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku polskim lub łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący przyjazd do jednego Ośrodka goszczącego.

2.4. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

1. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1) odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

2. Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego dla planowanych działań i korzyści z pobytu zarówno dla naukowca, jak i dla Ośrodka goszczącego. Wnioskodawca załącza zaproszenie z Ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę jego przyjęcia na wnioskowany okres oraz wskazuje bezpośredniego opiekuna odpowiedzialnego za koordynację działań zaplanowanych we wniosku i wspieranie Stypendysty w sukcesywnej realizacji tych działań.

2.5. Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia Projektu

Przyjazd w ramach Projektu nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r.

Długość Projektu

Długość pobytu może trwać od 6 do 24 miesięcy.

Okres realizacji Projektu

1) Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2) Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji Projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia finansowania;

3) Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

 2.6. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna która:

1. łącznie spełnia poniższe warunki:

1) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora;

2) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, bądź ostatnie zatrudnienie w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym zakończyła po 31 sierpnia 2020 r. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2020 r.;

3) w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej instytucji naukowej, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

4) jeśli realizowała inne projekty NAWA, aplikowanie możliwe jest, gdy stypendium zostało rozliczone, a umowa uznana za wykonaną;

5) posiada minimum 3 osiągnięcia (nie wcześniejsze niż z roku 2016) spośród poniższych:

a) publikacja w języku angielskim jako główny autor (zwłaszcza pierwszy lub korespondencyjny) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub

b) recenzowana monografia naukowa w języku angielskim (UWAGA: rozdział w redagowanej monografii wieloautorskiej nie jest traktowany jako osiągnięcie spełniające ten wymóg), lub

c) publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub

d) publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus;

e) w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce - potwierdzenie dokonania prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymania wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

Wnioskodawca może wykazać zarówno 3 osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d albo e), jak i 3 różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

6) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową.

2. posiada co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą i złożyła wspólnie z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki wniosek w programie MSCA-IF, który otrzymał certyfikat Seal of Excellence, oraz posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową.

2.7. Lista wymaganych we wniosku informacji i załączników do wniosku

1. Życiorys naukowy Wnioskodawcy zgodnie z formularzem wniosku.

2. Skan dyplomu doktorskiego lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora wraz z urzędowo poświadczonym tłumaczeniem na język angielski, w przypadku gdy językiem oryginału jest język inny niż angielski, polski lub łaciński.

3. Kopie 3 wymaganych osiągnięć w postaci załączonych dokumentów. W przypadku publikacji należy załączyć pełen tekst publikacji. W przypadku monografii należy załączyć plik zawierający stronę tytułową, stronę z numerem ISBN, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora – łącznie nie więcej niż 20 stron. W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki należy załączyć kopię katalogu opatrzonego numerem ISBN potwierdzającego dokonanie prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim albo kopię wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym, bądź inne formalne potwierdzenie osiągnięcia artystycznego.

4. Skan potwierdzenia zatrudnienia wystawionego przez dział HR lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie po 31 sierpnia 2020 r. w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, wystawiony w języku angielskim z datą po ogłoszeniu naboru. Potwierdzenie nie jest wymagane w przypadku Wnioskodawcy, który uzyskał stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2020 r.

5. Skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, którego wzór stanowi załącznik do Ogłoszenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Ośrodka goszczącego. Dokument powinien zawierać pełnomocnictwo dla tej osoby.

Uwaga:

* W przypadku przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym lub urlopem zdrowotnym, należy podać informację, o ile miesięcy i z jakiego powodu okres obejmujący dorobek naukowy jest przedłużony.

* W przypadku, gdy podawane informacje lub załączone dokumenty przekraczają wskazane limity – w ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę tylko pozycje określone w limicie, wymienione jako pierwsze.

* Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

Lista wymaganych we wniosku informacji i załączników do wniosku w przypadku specjalnej ścieżki wnioskowania dla naukowców posiadających certyfikat Seal of Excellence

1. Elektroniczna wersja wniosku złożonego do programu MSCA-IF.

2. Recenzje uzyskane w wyniku ewaluacji wniosku złożonego do MSCA-IF.

3. Elektroniczna wersja certyfikatu Seal of Excellence.

4. Skan zaproszenia z Ośrodka goszczącego, którego wzór stanowi załącznik do Ogłoszenia, potwierdzającego możliwość przyjęcia Stypendysty w celu realizacji przez niego Projektu w pełnym zakresie merytorycznym zaplanowanym we wniosku złożonym do MSCA-IF i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Ośrodka goszczącego. Dokument powinien zawierać pełnomocnictwo dla tej osoby.

2.8. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej. W przypadku naukowców posiadających certyfikat Seal of Excellence – tylko ocenie formalnej (specjalna ścieżka wnioskowania).

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych Regulaminem (rozdz. IV ust. 5.1 Regulaminu programów NAWA dla osób fizycznych).

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1. Preselekcja przez Zespół oceniający dokonywana na podstawie oceny osiągnięć naukowych Wnioskodawcy oraz przebiegu działalności naukowej lub akademickiej. Zespół oceniający, po dokonaniu preselekcji, rekomenduje do drugiego etapu Wnioski z najwyższych pozycji listy rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie przekracza dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na dany nabór. Wnioskodawcy, których Wnioski znajdą się w grupie Wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Ocena Wniosków z pozytywnym wynikiem preselekcji dokonywana przez dwóch Recenzentów z bazy Recenzentów Agencji, wybieranych po uwzględnieniu dziedziny nauki, w której Wniosek został złożony. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie punktowej przekraczającej 30% możliwych do przyznania punktów, Agencja zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowych Recenzentów, celem przeprowadzenia oceny. Recenzenci oceniają Wnioski według wszystkich kryteriów oceny merytorycznej, wskazując liczbę punktów i podając uzasadnienie do punktacji. W podsumowaniu Recenzent przedstawia mocne i słabe strony Wniosku.

3. Finalna ocena Zespołu Oceniającego uwzględniająca opinie Recenzentów oraz punktację Zespołu Oceniającego w pozostałych kryteriach oceny 2-4, które nie były oceniane przez Zespół oceniający podczas preselekcji. Zespół oceniający przygotowuje listę rankingową Wniosków, wskazując Wnioski rekomendowane oraz nierekomendowane do finansowania.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu Wniosku Zespół oceniający przyznaje wnioskowi ocenę 0. W takim przypadku Wniosek nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

UWAGA: Naukowcy z polskim obywatelstwem pracujący na stałe za granicą nie mogą stanowić więcej niż 10% Stypendystów w danym naborze wniosków.

Ocena merytoryczna Wniosków w ramach Programu dokonywana jest w oparciu o poniższe kryteria:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

 

Suma

Preselekcja

Recenzenci

Ocena Zespołu

1

Osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy oraz dotychczasowy przebieg kariery naukowej i akademickiej w relacji do etapu kariery.

25

10

-

35

2

Uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego przez Wnioskodawcę oraz korzyści z pobytu Wnioskodawcy płynące dla Ośrodka goszczącego i rozwoju nauki w Polsce.

-

5

15

20

3

Poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji, w tym m. in. ich wartość naukowa i nowatorstwo, sposób przedstawienia, wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, metody badawcze lub dydaktyczne, planowane rezultaty, wykonalność projektu.

-

20

15

35

4

Wpływ przyjazdu do polskiej instytucji naukowej na karierę naukową Wnioskodawcy.

-

5

5

10

 

Maksymalna liczba punktów

25

40

35

 
 

Suma

100

 

 2.9. Budżet Projektu

Program zapewnia finansowanie tj. środki finansowe („Stypendium”) obejmujące koszty utrzymania Stypendysty w wysokości 10 000 zł miesięcznie oraz dodatek mobilnościowy (koszty podróży). Kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wizycie uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun. Dodatkowo Stypendium może być powiększone o 5 000 zł, jeśli Stypendysta zadeklaruje uczestnictwo w kursie języka polskiego.

1. Przy obliczaniu wysokości Stypendium uwzględnia się:

1) koszty utrzymania w wysokości 10 000 zł miesięcznie na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we Wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu, przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w przyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli Stypendyście towarzyszą niepełnoletnie dzieci – o 1 000 zł miesięcznie na każde niepełnoletnie dziecko.

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

a)  7 000 zł w przypadku przyjazdów z krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo 2 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci;

b) 12 000 zł w przypadku przyjazdów spoza krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo 5 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci.

3) finansowanie kosztów opłat za kształcenie – koszty nauki języka polskiego w przypadku wnioskodawców nieposiadających pochodzenia polskiego w postaci jednorazowego dodatku szkoleniowego wynoszącego maksymalnie 5 000 zł. Nauka języka polskiego powinna odbywać się w jednostce posiadającej Akredytację NAWA. Lista podmiotów akredytowanych dostępna będzie w kwietniu 2021 r. na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/akredytacja-nawa. W przypadku, gdy w ośrodku, w którym Stypendysta realizuje Projekt, nie ma jednostki akredytowanej, kurs języka polskiego powinien być zrealizowany w ramach kursów uniwersyteckich.

2.  Finansowanie przyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich pobytu trwającego bez przerwy co najmniej 3 miesiące.

3.  Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

4.  Kwota Stypendium może być zwiększona jedynie w sytuacji, kiedy Stypendyście w trakcie trwania pobytu lub przed jego rozpoczęciem urodzi się dziecko, które będzie uczestniczyć w przyjeździe Stypendysty. Sytuacje takie będą rozpatrywane przez Dyrektora indywidualnie, w zależności od dostępnych środków finansowych.

5. Jeżeli Stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i w przyjeździe nie towarzyszy mu małżonek, ale opiekun osoby z niepełnosprawnością, kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą zostać zwiększone na takich zasadach jakby uczestniczył w nich małżonek.

6.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a. są wolne od podatku dochodowego.

2.10. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności opisanego w Regulaminie w następujący sposób:

- dla Projektów trwających do 15 miesięcy: Schemat płatności – C

- dla Projektów trwających powyżej 15 miesięcy: Schemat płatności – D

Dodatkowe informacje:

1. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy otworzony przez Stypendystę w banku mającym siedzibę na terenie Polski.

2.  W ramach finansowania Projektów trwających od 6 do 15 miesięcy płatności realizowane są w następujący sposób:

1) zaliczka nr 1 – w wysokości 60% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana na rachunek bankowy Stypendysty po podpisaniu Umowy i wskazaniu numeru rachunku;

2) zaliczka nr 2 – w wysokości 30% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana w terminie do 30 dni od daty przekazania poprawnego potwierdzenia rozpoczęcia realizacji Projektu;

3) płatność bilansująca – w wysokości do 10% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Agencję. Ocena raportu wykonywana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego raportu.

Stypendysta nie składa raportu częściowego.

3.  W ramach finansowania Projektów trwających powyżej 15 miesięcy płatności realizowane są w następujący sposób:

1) zaliczka nr 1 – w wysokości 20% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana na rachunek bankowy Stypendysty po podpisaniu Umowy i wskazaniu numeru rachunku;

2) zaliczka nr 2 – w wysokości 30% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana w terminie do 30 dni od daty przekazania poprawnego potwierdzenia rozpoczęcia realizacji Projektu;

3) zaliczka nr 3 – w wysokości 40% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana w terminie do 30 dni od daty akceptacji raportu częściowego. Ocena raportu wykonywana jest w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego raportu;

4)  płatność bilansująca – w wysokości do 10% całkowitej kwoty finansowania, przekazywana w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego przez Agencję. Ocena raportu wykonywana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego raportu.

2.11. Dokumentowanie wydatków

1. Przyznane Stypendium w zakresie kosztów utrzymania oraz dodatku mobilnościowego, będące zestawieniem kwot ryczałtowych, traktowane będzie jako wydatek poniesiony. Stypendysta nie jest zobowiązany do gromadzenia i przedstawiania dowodów księgowych w celu potwierdzenia wydatków, jedynie do okazania biletów podróżnych w celu potwierdzenia przyjazdu osób towarzyszących - jeśli dotyczy.

2. Przyznany dodatek szkoleniowy na naukę języka polskiego podlega rozliczeniu na podstawie kosztów rzeczywistych przedstawionych przez Stypendystę w raporcie końcowym, potwierdzonych fakturami lub rachunkami. Stypendysta zwraca do Agencji niewykorzystaną część dodatku szkoleniowego.

2.12. Składanie raportów i ich weryfikacja

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportów z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji oraz przedstawienia potwierdzenia rozpoczęcia realizacji działań w Ośrodku goszczącym:

1)  Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Projektu przez Stypendystę, wystawione w okresie do 2 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu, ale nie wcześniej niż po upływie miesiąca, podpisane przez Przedstawiciela Ośrodka goszczącego.

2) Raport częściowy składany jest tylko w przypadku projektów dłuższych niż 15 miesięcy w terminie do 14 dni po zakończeniu pierwszego roku realizacji Projektu zgodnie ze wzorem raportu.

3) Raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu.

2. Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół oceniający.

3. Zespół oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

4.  W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1) zgodność zakresu wykonanych zadań z Umową,

2) jakość osiągniętych rezultatów.

5. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

6. W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem Projektu bądź rezygnacją z udziału w przyjeździe lub jego części, małżonka, niepełnoletnich dzieci lub opiekuna Stypendysty.

7.  Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

8.Wzory raportów częściowego i końcowego stanowią załącznik do Ogłoszenia.

2.13. Prawa i obowiązki stypendysty programu

1. Warunkiem podpisania Umowy ze Stypendystą jest niepodjęcie zatrudnienia w Polsce od momentu złożenia Wniosku do momentu wydania decyzji Dyrektora.

2.  Obowiązki Stypendysty wynikające z Umowy:

1)  posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego czas podróży i pobytu w Polsce dla wszystkich uczestników przyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala;

2) terminowe składanie wymaganych dokumentów rozliczeniowych;

3) informowanie Agencji o zmianach w realizacji działań;

4) informowanie Agencji o podjęciu zatrudnienia przez małżonka Stypendysty, jeżeli jest on objęty Stypendium;

5) informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych;

6) prawidłowe wykonanie Umowy, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

3. Po podpisaniu Umowy Stypendysta może być zatrudniony w Ośrodku goszczącym, jak również może się ubiegać o finansowanie projektów badawczych, o ile nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych kosztów.

2.14. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na Nabór wynosi 9 000 000 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.15. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 listopada 2021 roku.

2.16. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

III. ZAŁĄCZNIK

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48/22 390 35 72

 

Udostępnij