Studenci - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA

Solidarni z Białorusią – studenci

30 września 2021 r.

I. INFORMACJA O DZIAŁANIU

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, zaprasza do składania wniosków o stypendium dla studentów na rok akademicki 2021/22 w ramach Działania Solidarni z Białorusią - studenci (dalej „Działanie”).

Stypendia w ramach Działania są przeznaczone dla obywateli Białorusi, którzy:

1. rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki;

lub

2. kontynuują kształcenie na studiach w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”) w roku 2020.

Szczegółowe informacje o tym, kto może otrzymać stypendium w ramach Działania znajdują się w punkcie 2.4 niniejszego zaproszenia.  

II. OPIS DZIAŁANIA

 2.1. Cel Działania

Umożliwienie młodzieży z Białorusi odbycia studiów na polskich uczelniach poprzez oferowanie stypendium na rok akademicki 2021/2022. Działanie jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i – poza celami kształcenia – ma zapewnić bezpieczne kształcenie dla zagrożonej represjami młodzieży.

 2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 20 października 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć wnioskodawca

1   

 2.3. Zakres Działania

Działanie umożliwia obywatelom Białorusi kształcenie ze stypendium Dyrektora NAWA w roku akademickim 2021/22 na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji na studia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przedłożenie  zaświadczenia o przyjęciu na studia bądź kontynuacji studiów wydane przez uczelnię, na której będzie odbywać się kształcenie w roku akademickim 2021/22.

 2.4. Uprawnieni wnioskodawcy

O stypendium w ramach Działania mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie warunki opisane w ramach poszczególnych ścieżek:

Ścieżka dla osób, które rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce

Ścieżka dla osób, które kontynuują kształcenie na studiach, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”) w roku 2020

1. nie otrzymywały w roku akademickim 2020/21 stypendium NAWA w ramach inicjatywy „Solidarni ze studentami”(część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”)

2. w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają w Polsce[1] studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki; 

3. są obywatelami Białorusi;

4. nie posiadają polskiego obywatelstwa;

5. ukończyły szkołę średnią na Białorusi (dotyczy osób, które ubiegają się o stypendium na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie);

6. nie uzyskały:

1)      dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (nie dotyczy studentów studiów II stopnia);

2)      dyplomu ukończenia studiów II stopnia;

7. nie pobierają lub nie przysługuje im inne stypendium związane z realizacją danej formy kształcenia w roku akademickim 2021/22, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z realizacją programu UE Erasmus+.

1. otrzymywały w roku akademickim 2020/21 stypendium NAWA w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”);

2. w roku akademickim 2021/22 kształcą się na studiach w trybie stacjonarnym, w języku polskim, na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, na stopniu, uczelni i kierunku, na który otrzymali stypendium w ramach inicjatywy „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”) w roku 2020

3. są obywatelami Białorusi;

4. nie posiadają polskiego obywatelstwa;

5. nie uzyskały:

1)      dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (nie dotyczy studentów studiów II stopnia);

2)      dyplomu ukończenia studiów II stopnia;

6. nie pobierają lub nie przysługuje im inne stypendium związane z realizacją danej formy kształcenia w roku akademickim 2021/22, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związanych z realizacją programu UE Erasmus+.

 2.5. Ramy czasowe realizacji Działania

Termin rozpoczęcia i długość Stypendium

Stypendia będą przyznane na kształcenie na studiach w roku akademickim 2021/22.

 2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Działania Solidarni z Białorusią - studenci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Lista wymaganych załączników do wniosku[2]

Do wniosku należy załączyć:

Ścieżka dla osób, które rozpoczynają w roku akademickim 2021/22 studia w Polsce

Ścieżka dla osób, które kontynuują kształcenie na studiach, na które otrzymali stypendium w ramach inicjatywy NAWA „Solidarni ze studentami” (część inicjatywy „Solidarni z Białorusią”) w roku 2020

1. skan strony paszportu z danymi osobowymi wnioskodawcy (ważnego w momencie składania wniosku); 

2. zaświadczenie/decyzja/promesa o przyjęciu na studia od roku akademickiego 2021/22;

3. dokumenty potwierdzające dotychczasowe wyniki kształcenia:

1)      w przypadku osób rozpoczynających studia I stopnia lub jednolite magisterskie – świadectwo ukończenia szkoły średniej na Białorusi (Atestat) z informacją o uzyskanej średniej ocen;

2)      w przypadku osób rozpoczynających studia II stopnia - skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu  oraz informacją o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia. Jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej z toku studiów I stopnia, należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia poświadczone pieczęcią uczelni.

4. W przypadku, gdy dokumenty (załączniki) wystawione są w języku innym niż polski lub angielski wymagane jest załączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. 

5. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia wymagane jest dołączenie skanu podpisanej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Działaniu Solidarni z Białorusią -studenci oraz podjęcie studiów w Polsce (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia).

1. skan strony paszportu z danymi osobowymi wnioskodawcy (ważnego w momencie składania wniosku);  

2. wystawione przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające średnią ocen za rok akademicki 2020/21 (do dwóch miejsc po przecinku) oraz informacją o etapie realizowanych studiów;

3. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia wymagane jest dołączenie skanu podpisanej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Działaniu Solidarni z Białorusią - studenci  oraz podjęcie studiów w Polsce (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia).  

Ocena merytoryczna wniosków

Opis kryterium

Liczba punktów

Osoby rozpoczynające studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie:

·         średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej na Białorusi (Atestat)

Osoby rozpoczynające studia II stopnia:

·         średnia ocen ze studiów I stopnia

Osoby kontynuujące studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie:

·         średnia ocen ze studiów za rok 2020/21 (średnia skumulowana za dwa semestry roku akademickiego 2020/21)

0 - 100

Maksymalna liczba punktów:

100

Zasady oceny merytorycznej

Punkty zostaną przyznane po przeliczeniu średniej w oparciu o poniższy wzór:

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Miejsca stypendialne zostaną przyznane w oparciu o uzyskaną przez wnioskodawców liczbę punktów z uwzględnieniem środków finansowych dostępnych w Działaniu.

Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone pomiędzy studentów kontynuujących i rozpoczynających studia z uwzględnieniem podziału na studentów studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz studentów studiów II stopnia.

 2.7. Stypendium

Stypendium obejmuje:

  1. comiesięczne stypendium w roku akademickim 2021/22,
  2. zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych w roku akademickim 2021/22.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki określają Uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji uczelni niepublicznej.

Stypendium będzie wypłacane w roku akademickim 2021/22 przez maksymalnie 10 miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym rozpoczęto kształcenie (maksymalnie przez 5 miesięcy w semestrze zimowym i maksymalnie 5 miesięcy w semestrze letnim).

Stypendium wynosi:

1. 1250 zł miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów jednolitych studiów magisterskich;

2. 1500 zł miesięcznie dla studentów studiów II stopnia.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem Uczelni, na której kształci się Stypendysta.

 2.8. Informacje dodatkowe

Stypendysta zobowiązany jest do zawarcia umowy stypendialnej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Wzór umowy stanowi załącznik do Regulamin Działania Solidarni z Białorusią – studenci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportu po ukończeniu kształcenia w roku akademickim 2021/22, nie później niż do 31 października 2022 r.

2.9. Planowany termin ogłoszenia wyników

Do 30 listopada 2021

2.10. Źródło finansowania Działania

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Regulamin Działania Solidarni z Białorusią – studenci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
  2. Wzór oświadczenia – zgody rodziców/a dziecka niepełnoletniego na podjęcie studiów w Polsce
  3. Lista uczelni

 

IV. DANE KONTAKTOWE

Koordynator Działania:

Zespół programu stypendialnego dla Polonii

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

22-390-35-23,

22-390-35-25,

22-390-35-52,

22-390-35-88,

22-390-35-73.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

 

[1] Rozpoczynają pierwszy rok studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub kolejny rok studiów, ale po przeniesieniu z uczelni na Białorusi (czyli pierwszy rok na uczelni w Polsce).

[2] Wnioskodawcy proszeni są o edycję/zasłonięcie ewentualnej fotografii przed załączeniem skanu wymaganych załączników i nieudostępnianie zdjęcia (wizerunek w postaci zdjęcia jest daną nadmiarową). Załączenie dokumentu bez zasłoniętego zdjęcia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie zdjęcia w bazie danych NAWA.

 

 

Udostępnij