Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 29/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku

 I.  ZAKRES PROGRAMU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w programie: „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”.

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel programu

Celem programu jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk), dalej „Naukowcy”, przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i ma na celu wsparcie represjonowanych Naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce. Program wpłynie ponadto na wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. 

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 listopada 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, lub do wyczerpania alokacji. Po wyczerpaniu alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji, a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wniosek składany jest przez Wnioskodawcę, dalej: Ośrodek goszczący wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu złożenia wniosku należy założyć konto w systemie teleinformatycznym Agencji. Po zalogowaniu należy wybrać właściwą opcję: WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek 

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowią̨ załączniki do Wniosku, które mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Wnioskodawcę, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Naukowcem. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Naukowcem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako pierwszy, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

2.3. Zakres tematyczny programu

1. W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1) odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych;

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

2. Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego Naukowca w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które Naukowiec zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym.

2.4. Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia Projektu

Projekt nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r.

Okres realizacji Projektu

1) Długość pobytu może trwać od 4 do 12 miesięcy.

2) Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2.5. Uprawnieni Wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

Wymagania dotyczące Naukowca:

1) jest obywatelem Białorusi

2) posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)

3) ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych

4) przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

Wnioski nie mogą dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

2.6. Lista wymaganych we wniosku informacji i załączników do wniosku

1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek podpisane przez przedstawiciela prawnego Ośródka goszczącego.

2. Życiorys Naukowca.

3. Opis planowanych do realizacji badań naukowych i aktywności zawodowej w Ośrodku goszczącym.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej. Finasowanie przyznawane jest wnioskom do wyczerpania alokacji.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

2.8. Budżet Projektu

Koszt całkowity Projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne, wskazane przez Wnioskodawcę w szczegółowej propozycji budżetu. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Projektu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami), są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją Projektu. W Projekcie nie będą finansowane tzw. koszty pośrednie, tzn. koszty administracyjne niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Umowy (np. koszty koordynatora, zarządzania projektem, ewaluacji itp.).

Koszty kwalifikowalne

W ramach Projektu uprawnione jest finansowanie następujących kosztów w ramach finansowania przyznanego Instytucji zatrudniającej:

1) wynagrodzenie Naukowca w wysokości 8500 zł brutto brutto;

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 5 000 zł (ryczałt), wypłacany przez Ośrodek goszczący na konto Naukowca, na pokrycie kosztów przesiedlenia Naukowca i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

3) jednorazowy dodatek zadaniowy dla opiekuna Naukowca, będącego osobą zatrudnioną w Instytucji zatrudniającej w wysokości 6 000 zł brutto brutto - do rozdysponowania przez Instytucję zatrudniającą dla opiekuna/ów lub innych osób wspierających realizację projektu;

4) dodatek szkoleniowy na finansowanie kosztów opłat za kształcenie (np. kurs języka polskiego, szkolenia zawodowe) – w maksymalnej wysokości 500 zł na każdy miesiąc pobytu, rozliczany na podstawie poniesionych kosztów.

Uwaga: Nauka języka polskiego powinna odbywać się w jednostce posiadającej Akredytację NAWA. Lista podmiotów akredytowanych dostępna jest na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/akredytacja-nawa. W przypadku, gdy w instytucji ani w miejscowości, w której realizowany jest Projekt, nie ma jednostki akredytowanej, kurs języka polskiego powinien być zrealizowany w ramach kursów uniwersyteckich.

2.9. Schematy płatności

1. Środki przekazywane są Ośrodkowi goszczącemu po podpisaniu umowy w pełnej wysokości przyznanego finansowania.

2. Ośrodek goszczący wypłaca Naukowcowi comiesięczne wynagrodzenie.

3. Jednorazowy dodatek mobilnościowy może być wypłacony Naukowcowi po rozpoczęciu przez niego pobytu naukowego w Ośrodku goszczącym.

2.10. Dokumentowanie wydatków

Rozliczenie dodatku szkoleniowego następuje na podstawie realnych wydatków (faktur), przedstawianych uczelni. Limity dotyczące np. udziału w konferencjach (diety, koszty noclegu, podróży) muszą być zgodne z wewnętrznymi zasadami uczelni w tym zakresie, a niewykorzystana kwota jest zwracana na etapie rozliczenia umowy.

2.11. Składanie raportów i ich weryfikacja

1. Ośrodek goszczący zobowiązany jest do złożenia Raportu końcowego w terminie do 30 dni od zakończenia Projektu zgodnie ze wzorem raportu poprzez System teleinformatyczny Agencji

2. NAWA ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

3. W raporcie końcowym należy uwzględnić wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania

4. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu,

5. Wzór raportu końcowego stanowi załącznik do Ogłoszenia.

2.12. Wymagania w stosunku do Ośrodka goszczącego

Wymagania dotyczące Ośrodka goszczącego:

1. zatrudnienie Naukowca na podstawie umowy o pracę na pełen etat przez cały okres realizacji Projektu;

Uwaga: Ośrodek goszczący zatrudnia Naukowca na stanowisku odpowiadającym jego kompetencjom oraz w oparciu o regulacje wewnętrzne ośrodka;

2. udzielenie Naukowcowi wsparcia administracyjno-organizacyjnego;

3. powierzenie Naukowcowi zadań badawczych lub dydaktycznych i zapewnienie niezbędnych warunków (miejsca, infrastruktury, narzędzi) do ich realizacji;

4. złożenie raportu końcowego z realizacji umowy;

5. udział w ewaluacji Programu.

Po podpisaniu Umowy Naukowiec może ubiegać o finansowanie projektów badawczych, o ile nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych kosztów.

2.13. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na Nabór wynosi 2 000 000 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.14. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 20 grudnia 2021 roku. Umowy z Ośrodkami goszczącymi muszą zostać podpisane do 31 grudnia br.

2.15. Źródło finansowania programu

Środki krajowe.

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza wniosku
  2. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji.
  3. Wzór umowy
  4. Wzór raportu
  5. Wzór Pełnomocnictwa
  6. Wzór ankiety ewaluacyjnej

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48 22 390 35 72

Udostępnij