Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych .

Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Celami szczegółowymi są:

1)           wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;

2)           budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.

2.2 Termin i inne warunki dot. złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski

W przypadku złożenia większej liczby wniosków, do oceny

przekazane zostaną wnioski złożone jako ostatnie według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Wnioskodawca w ramach projektu zobowiązany jest zaplanować działania związane z tematyką dydaktyczną, badań naukowych lub wdrożeniową. Działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych działań osobno z każdym z Partnerów Strategicznych.

Proponowane działania muszą cechować się wysokim stopniem dopasowania do strategii rozwoju oraz strategii umiędzynarodowienia Wnioskodawcy i celów partnerstwa zawartego pomiędzy instytucjami.

Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

1.      organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji - w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;

2.      rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;

3.      opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;

4.      tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;

5.      prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku) oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac;

6.      opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;

7.      rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;

8.      nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.

W składanym wniosku o finansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest szczegółowo opisać kluczowy obszar współpracy, jaka zostanie podjęta i zrealizowana w Projekcie, z każdym z Partnerów Strategicznych. Dopuszcza się możliwość realizacji działań wykraczających poza zakres wskazany powyżej, jednakże konieczne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia dla zaproponowanych działań oraz kosztów.

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:
1) uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.;
2) Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;
4) instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;
5) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.
7) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej z przynajmniej jednym Partnerem strategicznym.

Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą.

Liczba partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 1 do 6 instytucji.

Partnerem wspierającym mogą być podmioty z Polski należące do kategorii uprawnionych Wnioskodawców – maksymalna liczba partnerów wspierających to 2.

2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy[1], pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku.

[1] Długość wsparcia określana jest poprzez wielokrotność miesięcy

 2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Schemat oceny merytorycznej A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

 

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

 

Opis kryterium

Recenzenci

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu

0-15

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-28

0-28

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

0-15

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-22

0-22

Łącznie:

0-100

0-100

Waga oceny:

0,4

0,6

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.8 Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2  000 000 zł.

 

        Koszty kwalifikowalne

1.        Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie:

1)     koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia;

2)     koszty umów cywilnoprawnych (w tym umów z pracownikami Wnioskodawcy lub zewnętrznymi ekspertami i współpracownikami).

Uwaga: łączna kwota kosztów wynagrodzeń nie może przekroczyć 30% wartości Projektu.

2.      Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu:

1)     koszty podróży i utrzymania – pracowników Wnioskodawcy poniesione w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu;

2)     koszty podróży i utrzymania – osób współrealizujących Projekt (np. studentów, ekspertów, prelegentów) poniesione w związku z wyjazdami/przyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu;

3)     koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW;

4)     koszty utrzymania obejmują w szczególności koszty noclegów i diet.

3.      Koszty organizacji lub udziału w spotkaniach, konferencjach, targach i innych wydarzeniach w kraju lub za granicą:

1)     koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia;

2)     usługi hotelowe (np. nocleg ekspertów, prelegentów) i cateringowe (przerwy kawowe, lunch);

3)     przygotowanie materiałów konferencyjnych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia);

4)     koszty rozpowszechniania informacji o planowanym wydarzeniu (np. reklamy w Internecie);

5)     inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wydarzenia.

4.      Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:

1)     projektowanie, redagowanie, skład oraz drukowanie materiałów informacyjnych oraz publikacji (np. wyniki badań, poradniki, podręczniki);

2)     koszty tłumaczeń;

3)     zakup pomocy dydaktycznych o zasięgu międzynarodowym;

4) kosztu publikacji artykułów oraz innych opracowań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;

5)     zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby przygotowania badań (np. niezbędnych odczynników, drobnych materiałów badawczych itp.);

6)     inne koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

 

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 25 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.10 Informacje dodatkowe

Schemat płatności – C, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji. Dla Projektów trwających do 15 miesięcy.
Schemat płatności – D, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji. Dla Projektów trwających od 15 do 24 miesięcy.

Schemat raportowania – C, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 czerwca 2022 roku.

2.12 Źródło finansowania Programu

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Wersja angielska OGŁOSZENIA

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Programy dla Instytucji;

2) Wzór Formularza wniosku;

3) Wzór Umowy;

4) Wzór Pełnomocnictwa;

5) Wzór listu intencyjnego;

6) Podręcznik Beneficjenta wraz z załącznikami.

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.+48/22 390 35 40
fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij