Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Komunikat w sprawie zapisów ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie nr 8/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. dotyczące programu STER NAWA - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich – nabór 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

1.       doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;

2.       zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów; 

3.       rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;

4.       wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;

5.       pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;

6.       wsparcie stypendialne dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

 2.2 Termin i inne warunki dot. złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 28 czerwca 2023 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 wniosek

W przypadku złożenia większej liczby wniosków, do oceny przekazany zostanie wniosek złożony jako ostatni według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Wnioskodawcy mogą zaplanować w ramach projektu działania spośród wymienionych poniżej:

1.  wypłata stypendiów Agencji:

a)      dla najlepszych doktorantów zagranicznych,

b)      dla najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowego programu doktorskiego, w szczególności zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.

Wypłata stypendium po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego; wypłata warunkowana jest przebywaniem stypendysty na terenie RP, z wyłączeniem okresu mobilności finansowanej w ramach projektu zgodnie z pkt. 2;

2. wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z  Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy (1)), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, w tym:

a)       udział doktorantów w stażach naukowych, naukowo-badawczych lub szkoleniowych, odbywanych w celu prowadzenia badań naukowych lub uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia badań naukowych w zagranicznych jednostkach naukowych i naukowo-badawczych;

b)      udział doktorantów w stażach artystycznych, odbywanych w celu prowadzenia działalności artystycznej lub uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia działalności artystycznej w zagranicznych jednostkach artystycznych;

3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”, w tym również w formule zdalnej, w szczególności:

a)       organizowanie pobytów zagranicznych profesorów wizytujących, promotorów i/lub promotorów pomocniczych oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykładów gościnnych prowadzonych w językach obcych, itp.;

b)      organizacja szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry biorącej udział w Projekcie;

c)       organizacja spotkań networkingowych oraz targów, konferencji, szkół letnich, zimowych i innych wydarzeń z udziałem doktorantów;

d)      inne

4. działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich, w tym również w formule zdalnej:

a)       opracowanie wniosków o finansowanie projektów oraz realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze kształcenia doktorantów;

b)      opracowanie merytoryczne wspólnego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do kształcenia doktorantów;

c)       wspierania dobrych praktyk poprzez m.in. wizyty studyjne oraz inne wyjazdy/ przyjazdy związane z tematyką Projektu;

d)      inne

5. działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:

a)       przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, m.in. informacji o instytucji Wnioskodawcy i szkole doktorskiej skierowane do doktorantów zagranicznych;

b)      dostosowanie już istniejących oraz tworzenie nowych stron internetowych lub narzędzi informatycznych do potrzeb doktorantów z zagranicy;

c)       organizacja spotkań i działań informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą (w tym działań on-line);

d)      inne.

6. dodatkowe działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem (niezwiązane
z uprawnionymi działaniami wymienionymi w pkt 1-5).

We wniosku o finansowanie należy zaplanować każde z sześciu wymienionych wyżej działań.

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n., które prowadzą szkoły doktorskie w rozumieniu art. 198 u.p.s.w.n. W przypadku podmiotów o których mowa w art. 198 ust. 5 w imieniu podmiotów prowadzących wspólną szkołę doktorską występuje jeden z nich na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od pozostałych podmiotów prowadzących szkołę doktorską.

Podmiot, który otrzymał finansowanie w ramach Programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich w naborze 2021 będzie mógł wnioskować o finansowanie w kolejnej edycji Programu nie wcześniej niż w ostatnim roku realizacji projektu.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 1 do 36 miesięcy (2) tj. pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2026 roku.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Schemat oceny merytorycznej B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez Zespół Oceniający w oparciu o poniższe kryteria oceny merytorycznej:

 

Opis kryterium

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-28

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-22

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.8 Budżet projektu

Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2  000 000 zł.

 Koszty kwalifikowalne

        1.        Koszty dotyczące wypłaty stypendiów w oparciu o stawki jednostkowe:

Informacje szczegółowe:

a) wypłata stypendiów Agencji:

- dla najlepszych doktorantów zagranicznych;

- dla najlepszych doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej w ramach międzynarodowego programu doktorskiego, w szczególności  zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree.

         Wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego.

b) Stypendium Agencji w ramach projektu wypłacane będzie na podstawie regulaminu, opracowanego przez Wnioskodawcę, określającego wysokość stypendium, okres i warunki jego wypłacania, a także sposób kwalifikacji kandydatów do otrzymywania stypendiów, tj. tryb, kryteria i częstotliwość prowadzenia oceny postępów/osiągnięć naukowych doktorantów.

c) Stypendia wypłacane w Projekcie mogą w części lub w całości uzupełniać
lub zastępować stypendia dla doktorantów, o których mowa w art. 209 u.p.s.w.n..

d) Kwota miesięcznego stypendium Agencji dla jednego doktoranta za najlepsze wyniki/ osiągnięcia naukowe nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł brutto z uwzględnieniem pochodnych kosztów związanych z wypłatą stypendium przez Wnioskodawcę, np. składek na ubezpieczenie społeczne, etc.

2.       Koszty działań związanych ze wsparciem zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, w tym w szczególności:

a)       Koszty utrzymania na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER (3)) albo 8000 zł miesięcznie w przypadku pozostałych krajów (4) na pełny miesiąc pobytu doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, trwającego od 1 do 10 miesięcy. Wnioskodawca określa we wniosku długość pobytu, podając liczbę pełnych miesięcy (jeśli dotyczy). W przypadku niepełnych miesięcy, tj. 15 dni i mniej Wnioskodawca stosuje połowę stawki miesięcznej, określonej w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania tj. 6 000 zł (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER (5)) albo 4 000 zł w przypadku pozostałych krajów (6). W przypadku, gdy w danym miesiącu pobyt trwa dłużej niż 15 dni Wnioskodawca stosuje pełną stawkę miesięczną, określoną w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania,

b)      koszty podróży w zryczałtowanej wysokości zależnej od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania, a instytucją goszczącą, zgodnie z Tabelą nr 1. Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu. Dodatek wypłacany jest każdemu doktorantowi jednorazowo (1 dodatek na 1 wyjazd),

c)       jednorazowy dodatek na zagospodarowanie (np. surowce, półprodukty, odczynniki, dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych i dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce, zakup dostępów do zbiorów bibliotecznych, karta biblioteczna, itp.) w wysokości 5 000 PLN (nieobligatoryjny).

 

Tab. 1 - Koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu 

Odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania uczestnika a miejscowością pobytu (w km) :

Wysokość stawki zryczałtowanej na osobę :

poniżej 500

1 000,00 zł

500 - 999

2 000,00 zł

1 000 – 2 999

3 000,00 zł

3 000 – 6 000

4 000,00 zł

powyżej 6 000

5 000,00 zł

Tab. 2 - Koszty utrzymania

Wysokość środków na zakwaterowanie i wyżywienie na pełny miesiąc pobytu doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, trwającego od 1 do 10 miesięcy wynosi 12 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER (7)) albo 8000 zł miesięcznie w przypadku pozostałych krajów (8). Wnioskodawca określa we wniosku długość pobytu, podając liczbę miesięcy pobytu (jeśli dotyczy). W przypadku niepełnych miesięcy, tj. 15 dni i mniej Wnioskodawca stosuje połowę stawki miesięcznej, określonej w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania, tj. 6 000 zł (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER (9)) albo 4 000 zł w przypadku pozostałych krajów (10). W przypadku, gdy w danym miesiącu pobyt trwa dłużej niż 15 dni, Wnioskodawca stosuje pełną stawkę miesięczną, określoną w Tabeli nr 2. Koszty utrzymania.

 

Liczba dni pobytu (11)

W przypadku wyjazdu/przyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER (12)

W przypadku pozostałych krajów

15 dni i mniej

6 000,00 zł

4 000,00 zł

powyżej 15 dni

12 000,00 zł

8 000,00 zł

3.       Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu - do 20% wartości projektu w tym w szczególności:

a)       osób zajmujących się opracowaniem wniosków o finansowanie projektów oraz realizacją wspólnych projektów badawczych w obszarze kształcenia doktorantów;

b)      osób zajmujących się opracowaniem merytorycznym wspólnego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do kształcenia doktorantów;

c)       promotorów lub promotorów pomocniczych oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykłady gościnne prowadzone w językach obcych w ramach projektu, itp.

d)      dodatkowe koszty merytorycznej obsługi Projektu:

·       koszty wynagrodzeń osób zajmujących się bezpośrednio rekrutacją zagranicznych doktorantów w zakresie merytorycznym,

·       koszty wynagrodzeń osób zajmujących się bezpośrednio przygotowaniem obcojęzycznych materiałów informacyjnych,

·       koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zajmujących się organizacją spotkań i działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w kraju i za granicą, pobytów promotorów i promotorów pomocniczych prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykłady gościnne,

·       koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zajmujących się dostosowaniem już istniejących lub tworzeniem nowych stron internetowych, narzędzi informatycznych dostosowanych do potrzeb doktorantów z zagranicy,

·       koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio prowadzących ocenę postępów/osiągnięć naukowych doktorantów – stypendystów objętych projektem,

·       koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zajmujących się organizacją procesu kształcenia w szkole doktorskiej objętego projektem,

4.       Koszty podróży – poniesione w związku z realizacją Projektu, w tym w szczególności:

a)       koszty podróży i utrzymania osób uczestniczących w wizytach studyjnych oraz innych wyjazdach/ przyjazdach związanych z tematyką Projektu;

b)      koszty podróży i utrzymania  promotorów lub promotorów pomocniczych oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dla doktorantów lub wykłady gościnne prowadzone w językach obcych, itp.

5.       Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą, w tym w formule zdalnej:

a)         koszty organizacji szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry biorącej udział w Projekcie,

b)        koszty organizacji spotkań networkingowych, targów, konferencji, szkół letnich, zimowych i innych wydarzeń z udziałem doktorantów.

c)         koszty spotkań i działań informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą z tym działań on-line.

6.       Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu, w tym w szczególności:

a)         koszty przygotowania obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym m.in. informacji o instytucji Wnioskodawcy i szkole doktorskiej skierowane do doktorantów zagranicznych;

b)        koszty dostosowania już istniejących oraz tworzenie nowych stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia, dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy oraz koszty kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych;

Koszty, o których mowa w pkt. 3 -6 będą rozliczane w oparciu o koszty rzeczywiste.

Informacje szczegółowe:

W ramach Projektu Wnioskodawca może zaplanować inne, niż wskazane w Ogłoszeniu przykładowe zadania w ramach danej kategorii, jednakże będzie zobowiązany do uzasadnienia celowości ich wyboru oraz adekwatności w odniesieniu do doktorantów zagranicznych.

 

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 20 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków. Agencja zastrzega sobie prawo również do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze.

2.10 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu wszystkich wskaźników, o których mowa poniżej:

a)         liczba promotorów z zagranicy w szkole doktorskiej objętej Projektem musi wzrosnąć o co najmniej 30% w stosunku do liczby zagranicznych promotorów
w szkole doktorskiej na dzień składania wniosku (wartość 30% będzie liczona z zastosowaniem zasady zaokrąglenia „w górę”, tj. do pełnej osoby),

b)         liczba doktorantów, którzy w trakcie realizacji Projektu odbyli staże naukowe
w zagranicznych instytucjach naukowych musi wzrosnąć o co najmniej 40%
w stosunku do liczby doktorantów uczestniczących w stażach na dzień składania wniosku (wartość 40% będzie liczona z zastosowaniem zasady zaokrąglenia „w górę”, tj. do pełnej osoby),

c)         liczba wszystkich projektów doktorskich o charakterze międzynarodowym, tj. realizowanych we współpracy z instytucjami zagranicznymi musi wzrosnąć o co najmniej 30% w stosunku do liczby takich projektów w szkole doktorskiej na dzień składania wniosku (wartość 30% będzie liczona z zastosowaniem zasady zaokrąglenia „w górę”, tj. do pełnej osoby),

d)         na koniec realizacji projektu Wnioskodawca musi wykazać wzrost liczby doktorantów zagranicznych o co najmniej 10% względem liczby doktorantów zagranicznych na dzień składania wniosku (wartość 10% będzie liczona z zastosowaniem zasady zaokrąglenia „w górę”, tj. do pełnej osoby).

W przypadku braku wskaźników na dzień składania wniosku Wnioskodawca wpisuje we wniosku  wartość „0”. W takiej sytuacji Wnioskodawca  jest zobowiązany do osiągnięcia na koniec realizacji Projektu wartości co najmniej „1”.

Schemat realizacji płatności – D, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Schemat raportowania – D, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 października 2023 roku.

2.12 Źródło finansowania Programu

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

III ZAŁĄCZNIKI

1) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji;

2) Wzór Formularza wniosku;

3) Wzór Umowy;

4) Wzór Pełnomocnictwa;

5) Podręcznik Beneficjenta.

IV KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 63

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

[1] Długość wsparcia określana jest poprzez wielokrotność miesięcy.

[2] Długość wsparcia określana jest poprzez wielokrotność miesięcy.

[3] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[4] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[5] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[6] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[7] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[8] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[9] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[10] https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mobilityexchange&utm_medium=internal&utm_campaign=mcol1

[11] Liczbę dni pobytu należy obliczyć w następujący sposób: liczba dni wyjazdu, w którym uczestnik bierze udział + maksymalnie 2 dni (1 dzień na dojazd do instytucji goszczącej i 1 dzień na powrót)

[12] https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2018h147963/index.html

Udostępnij