Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 28/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1)             budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

2)             promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

 2.2 Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 28 lutego 2024 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski

W przypadku złożenia większej liczby wniosków, do oceny przekazane zostaną wnioski złożone jako ostatnie według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1.       działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;

2.       organizacja i rozwijanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do jego funkcjonowania;

3.       rozwijanie istniejących Welcome Center w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;

4.       świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;

5.       kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;

6.       rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych i naukowych itp.;

7.       rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;

8.       działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);

9.       tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uprawnioną jednostkę, sylwetki studentów, doktorantów i absolwentów itd. ze szczególnym uwzględnieniem unikatowości, oryginalności i jakości oferty jednostki wnioskującej;

10.   szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);

11.   Wsparcie stowarzyszeń studentów zagranicznych lub aktywności kół studentów zagranicznych w ramach samorządu studenckiego oraz działań networkingowych inicjowanych i organizowanych przez studentów zagranicznych lub zagraniczna kadrę;

12.   organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i dyskusji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wszystkie powyższe działania będą możliwe do realizacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej oraz zdalnej.

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

1.             uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.

2.             Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

3.             instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

4.             instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;

5.             międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6.             Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

7.             instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.

8.             federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 września 2024 r.31 sierpnia 2026 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla Instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Schemat oceny merytorycznej A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

 

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

 

Opis kryterium

Recenzenci

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu

0-15

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-28

 0-28

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

0-15

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

 0-22

0-22

Łącznie:

0-100

0-100

Waga oceny:

0,4

0,6

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.8 Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi minimum 100 000,00 PLN a maksymalnie 500 000,00 PLN.

Koszty kwalifikowalne

1.              Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu, w tym w szczególności:

1)      prowadzących szkolenia, wykłady i inne wydarzenia, seminaria, warsztaty,

2)      przygotowujących zmiany w serwisach internetowych oraz tworzących aplikacje mobilne,

3)      przygotowujących merytorycznie lub graficznie informatory, przewodniki, filmy i inne materiały niezbędne do realizacji Projektu,

4)      zajmujących się organizacją i rozwijaniem punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy w ramach tzw. Welcome Centre o nowe funkcje lub zakresy działalności oznaczające zwiększenie zakresu ich zadań.

Koszty wynagrodzeń obejmują koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia oraz koszty umów cywilnoprawnych.

        Uwaga: koszty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć 30% wartości Projektu.

2.              Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą:

1)      koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia,

2)      usługi hotelowe (np. noclegi ekspertów, prelegentów);

3)      usługi cateringowe (przerwy kawowe, lunch),

4)      przygotowanie materiałów szkoleniowych,  konferencyjnych i informacyjno-promocyjnych (w tym koszty powielania materiałów , materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia),

5)      koszty rozpowszechniania informacji o planowanym wydarzeniu (np. reklamy w Internecie),koszty i opłaty związane z udziałem w szkolenia, konferencjach, targach edukacyjnych lub innych wydarzeniach promocyjnych (w tym także wydarzeniach online lub hybrydowych).

6)      inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wydarzenia.

3.              Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu:

1)      koszty podróży i utrzymania pracowników Wnioskodawcy poniesione w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu,

2)      koszty podróży i utrzymania osób współrealizujących Projekt (np. trenerów, ekspertów, prelegentów, zagranicznych absolwentów) poniesione w związku z wyjazdami/przyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu,

Koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty utrzymania obejmują w szczególności koszty noclegów i diet.

4.              Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia

1)      przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów, kadry z zagranicy i absolwentów,

2)      tworzenie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych (bez urządzeń hardware, których koszt powinien być poniesiony ze środków Wnioskodawcy),

3)      zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu tzw. Welcome Centre - do 5% wartości Projektu.

5.              Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:

1)      koszty działań i kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym online, w mediach społecznościowych oraz koszty pozycjonowania stron www,

2)      koszty działań PR, w tym współpracy z blogerami, youtuberami itp.,

3)      koszty przygotowania, tłumaczenia i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych,
e-learningowych, filmów itp.,

4)       koszty spotkań, nagród i działań ukierunkowanych na zagranicznych studentów i absolwentów;

5)      koszty szkoleń dla kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej niezbędnych do realizacji celów projektu

6)      koszty zakupu dostępu do publikacji zagranicznych,

7)      koszty przystosowania serwisów internetowych oraz przygotowania aplikacji mobilnych wspomagających proces studentów i kadry z zagranicy (bez urządzeń hardware, których koszt powinien być poniesiony ze środków Wnioskodawcy),

8)      koszty oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy,

9)      koszty związane z integrowaniem zagranicznych studentów, doktorantów i kadry lub poznawaniem przez nich Polski i polskiej kultury,

10)   koszty związane z działalnością w zakresie EURAXESS i MSCA,

11)    inne koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

Zakup w Projekcie sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowalnym tylko jeżeli sprzęt i wyposażenie są niezbędne do realizacji Projektu. Zakup sprzętu lub wyposażenia musi odbyć się w trakcie trwania Projektu, w budżecie należy wskazać, czy finansowanie obejmuje pełen koszt nabycia (tylko w uzasadnionych przypadkach), czy jedynie tę część amortyzacji, która odpowiada okresowi użycia na potrzeby Projektu oraz stawce rzeczywistego zużycia w ramach Projektu. W drugim przypadku obliczeń dokonuje się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

W uzasadnionych przypadkach wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem Projektu mogą
być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby Projektu.

W przypadku zamieszczenia w budżecie projektu kosztów, wpisujących się w kategorię kosztów nieuprawnionych, takie pozycje budżetowe będą stanowić koszty niekwalifikowalne i nie będą uznawane na etapie rozliczenia Projektu.

 
 

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 15 000 000,00 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

 2.10 Informacje dodatkowe

Schemat płatności i raportowania  – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji dla projektów trwających 12 miesięcy

Schemat płatności i raportowania – C, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji dla projektów trwających 18 lub 24 miesiące

 2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2024 roku

 2.12 Źródło finansowania Programu

Program w ramach aktualnego naboru jest finansowany ze środków budżetu państwa.

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Programy dla Instytucji

2) Wzór Formularza wniosku

3) Wzór Umowy

4) Wzór Pełnomocnictwa

5) Podręcznik Beneficjenta

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 44

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

Udostępnij