Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek.jpg

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 24/2021 z dnia 9 września 2021 roku - po aktualizacji z dnia 14 września 2021 r

 I. ZAKRES NABORU 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

2.2 Termin i inne warunki dot. złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

UWAGA !! W dniu 9 listopada 2021 r. termin złożenia wniosku został wydłużony do 17 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne.

2. działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy poprzez:

              1) przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów i kadry z zagranicy;

              2) przygotowanie informatorów, przewodników w językach obcych, zawierających w szczególności: zestaw informacji, które ułatwią proces obsługi studentów i kadry z                           zagranicy, zestaw praktycznych wskazówek funkcjonowania w środowisku Wnioskodawcy, społeczności lokalnej danego miasta;

              3) przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń, procedur w dwóch wersjach                    językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia równego dostępu do informacji;

              4) tłumaczenie materiałów dydaktycznych;

              5) system anglojęzycznego lub polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków i  pomieszczeń Wnioskodawcy, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienia                        aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej.

3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu” poprzez:

              1) tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym;

              2) przygotowanie kursów języka polskiego, w tym materiałów na potrzeby kursów dla zagranicznej kadry i studentów;

              3) budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy;

              4) wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w nowym środowisku;

              5) umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji;

              6) organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w języka obcych, etc.

4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy poprzez;

              1) organizację spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową;

              2) wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia;

              3) przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta.

5. organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre poprzez:  

              1) opracowanie projektu architektonicznego punktu obsługi;

              2) przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;

              3) przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy.

6.  przystosowaniem uczelni do funkcjonowania w warunkach kryzysowych

Proponowane działania muszą cechować się wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej oraz celów Wnioskodawcy i Partnerów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie).

 

 

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

1)           uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n. posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego;

2)           Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

3)           instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

4)           instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;

5)           międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)           instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.

7)           federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2022 r. a 30 kwietnia 2023 r. Projekt może trwać min. 6 a max. 12 miesięcy.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

 

Opis kryterium

Recenzenci

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu

0-15

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-28

0-28

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

0-15

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-22

0-22

Łącznie:

0-100

0-100

Waga oceny:

0,4

0,6

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.8 Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi minimum 100 000,00 a maksymalnie 400 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne

1)                Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu, w tym w szczególności:

a)           prowadzących szkolenia, wykłady i inne wydarzenia, seminaria, warsztaty;

b)           przygotowujących zmiany w serwisach internetowych oraz tworzących aplikacje mobilne;

c)            przygotowujących merytorycznie lub graficznie informatory, przewodniki i inne materiały niezbędne do realizacji projektu;

d)           zajmujących się utrzymaniem punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy w ramach tzw. Welcome Centre.

Koszty wynagrodzeń obejmują koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia.

Uwaga: koszty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć 30% wartości Projektu.

2)                Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą:

a)           koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia,

b)           usługi hotelowe (np. nocleg ekspertów, prelegentów) i cateringowe (przerwy kawowe, lunch),

c)            przygotowanie materiałów konferencyjnych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia),

d)           koszty rozpowszechniania informacji o planowanym wydarzeniu (np. reklamy w Internecie),

e)           inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wydarzenia.

3)                Koszty podróży – poniesione w związku z realizacją Projektu:

a)           koszty podróży i utrzymania pracowników Wnioskodawcy poniesione w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu,

b)           koszty podróży i utrzymania osób współrealizujących Projekt (np. trenerów, ekspertów, prelegentów, zagranicznych absolwentów) poniesione w związku z wyjazdami/przyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu,

c)        Koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty utrzymania obejmują                                  w szczególności koszty noclegów i diet.

4)               Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:

a)       koszty zakupu dostępu do publikacji zagranicznych;

b)       koszty przystosowania serwisów internetowych oraz przygotowania aplikacji mobilnych wspomagających proces studentów i kadry z zagranicy (bez urządzeń                    hardware, których koszt powinien być poniesiony  ze środków Wnioskodawcy).

c)       koszty przygotowania i produkcji przewodników, informatorów, oraz innych materiałów informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej lub elektronicznej;

d)       koszty tłumaczenia ww. materiałów wytworzonych podczas realizacji projektu;

e)       koszty oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy;

f)        inne koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

5)               Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia

a)       przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów i kadry z zagranicy),

b)       tworzenie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych (bez urządzeń hardware, których koszt powinien być poniesiony ze środków              Wnioskodawcy),

c)        zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu tzw. Welcome Centre - do 5% wartości projektu.

Zakup w Projekcie sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowalnym tylko jeżeli sprzęt i wyposażenie są niezbędne do realizacji Projektu.

Zakup sprzętu lub wyposażenia musi odbyć się w trakcie trwania Projektu, w budżecie należy wskazać, czy finansowanie obejmuje pełen koszt nabycia (tylko w uzasadnionych przypadkach),
czy jedynie tę część amortyzacji, która odpowiada okresowi użycia na potrzeby Projektu oraz stawce rzeczywistego zużycia w ramach Projektu. W drugim przypadku obliczeń dokonuje się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

W uzasadnionych przypadkach wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu mogą
być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 10 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

2.10 Informacje dodatkowe

Schemat płatności – B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

Schemat raportowania – B, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla instytucji.

2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 kwietnia 2022 roku.

2.12 Źródło finansowania Programu

Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. ZAŁĄCZNIKI

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 42

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

pasek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij