Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 33/2022 z dnia 20 października 2022 roku - po aktualizacji z dnia 31 stycznia 2023 r.

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;

2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

 

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 stycznia 2023 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

UWAGA!!! W dniu 31 stycznia 2023 r. termin złożenia wniosku został wydłużony do 2 lutego 2023 r. godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;

2. organizacja i utrzymanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre;

3. rozwijanie istniejących Welcome Centre w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;

4. świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;

5. zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w pomieszczeniach do obsługi cudzoziemców i w miejscach, w których przebywają;

6. przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia i działania punktu Welcome Centre;

7. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;

8. rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych i naukowych itp.;

9. rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;

10. działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);

11. tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uczelnię, sylwetki studentów, absolwentów itd.;

12. szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);

13. organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wszystkie powyższe działania będą możliwe do realizacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej oraz zdalnej.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskodawcą może być podmiot prowadzący kształcenie w Polsce, tj.:

1) uczelnia, o której mowa w u.p.s.w.n.;

2) Polska Akademia Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu u.p.a.n.;

4) instytut badawczy w rozumieniu u.i.b.;

5) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 6b u.p.s.w.n.

7) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 u.p.s.w.n.

2.5. Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6. Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2023 r.31 maja  2025 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla Instytucji.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

 

Opis kryterium

Recenzenci

Zespół oceniający

1.

Analiza potrzeb/problemów Wnioskodawcy i grup docelowych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu

0-15

0-15

2.

Cele Projektu i ich zgodność z celami i strategią Wnioskodawcy w zakresie umiędzynarodowienia oraz celami Programu, w tym dobór grup docelowych, do których kierowany jest Projekt

0-20

0-20

3.

Działania projektowe wraz z uzasadnieniem i rezultaty Projektu oraz ich oddziaływanie

0-28

0-28

4.

Wykonalność Projektu wynikająca z potencjału i doświadczenia Wnioskodawcy oraz sposobu zarządzania Projektem, jego monitorowania i ewaluacji

0-15

0-15

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań

0-22

0-22

Łącznie:

0-100

0-100

Waga oceny:

0,4

0,6

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.8. Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi minimum 100 000,00 a maksymalnie 400 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne

1. Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu, w tym:

1) prowadzących szkolenia, wykłady i inne wydarzenia, seminaria, warsztaty i inne spotkania;

2) zajmujących się utrzymaniem punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy w ramach tzw. Welcome Centre;

3) przygotowujących zmiany w serwisach internetowych oraz tworzących aplikacje mobilne;

4) przygotowujących merytorycznie lub graficznie informatory, przewodniki i inne materiały niezbędne do realizacji Projektu.        

Koszty wynagrodzeń obejmują koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych, umów cywilnoprawnych lub innych składowych wynagrodzenia.

Uwaga: koszty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć 30% wartości Projektu.

2. Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą:

1) koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia;

2) usługi hotelowe (np. nocleg ekspertów, prelegentów) i cateringowe (przerwy kawowe, lunch);

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i informacyjno-promocyjnych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego wydarzenia);

4) koszty rozpowszechniania informacji o planowanym wydarzeniu (np. reklamy w Internecie);

5) inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wydarzenia.

3. Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu:

1) koszty podróży i utrzymania pracowników Wnioskodawcy poniesione w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu;

2) koszty podróży i utrzymania osób współrealizujących Projekt (np. trenerów, ekspertów, prelegentów, zagranicznych absolwentów) poniesione w związku z wyjazdami/przyjazdami krajowymi lub zagranicznymi niezbędnymi do realizacji Projektu.

Koszty podróży obejmują w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, koszty wiz, koszty ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty utrzymania obejmują w szczególności koszty noclegów i diet.

4. Zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia:

1) przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów, kadry z zagranicy i absolwentów);

2) tworzenie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych (bez urządzeń hardware, których koszt powinien być poniesiony ze środków Wnioskodawcy);

3) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby punktu tzw. Welcome Centre  maksymalnie do 5% wartości Projektu.

Zakup w Projekcie sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowalnym tylko jeżeli sprzęt i wyposażenie są niezbędne do realizacji Projektu.

Zakup sprzętu lub wyposażenia musi odbyć się w trakcie trwania Projektu, w budżecie należy wskazać, czy finansowanie obejmuje pełen koszt nabycia (tylko w uzasadnionych przypadkach), czy jedynie tę część amortyzacji, która odpowiada okresowi użycia na potrzeby Projektu oraz stawce rzeczywistego zużycia w ramach Projektu. W drugim przypadku obliczeń dokonuje się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

W uzasadnionych przypadkach wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem Projektu mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby Projektu.

5. Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:

1) koszty działań i kampanii informacyjno-promocyjnych, w tym online, w mediach społecznościowych oraz koszty pozycjonowania stron www;

2) koszty działań PR, w tym współpracy z blogerami, youtuberami itp.;

3) koszty przygotowania, tłumaczenia i produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych,
e-learningowych, filmów promocyjnych itp.;

4) koszty spotkań, nagród i działań ukierunkowanych na zagranicznych absolwentów;

5) koszty szkoleń niezbędnych do realizacji celów Projektu;

6) koszty zakupu dostępu do publikacji zagranicznych;

7) koszty przystosowania serwisów internetowych oraz przygotowania aplikacji mobilnych wspomagających proces studentów i kadry z zagranicy (bez urządzeń hardware, których koszt powinien być poniesiony ze środków Wnioskodawcy);

8) koszty oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy;

9) koszty działań w zakresie EURAXESS i MSCA;

10) inne koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu i niezbędne do osiągnięcia jego celów.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 15 000 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

 

2.10. Informacje dodatkowe

Schemat płatności – A i C, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

Schemat raportowania – A i C, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

Schemat A stosuje się do projektów trwających 12 miesięcy. Schemat C stosuje się do projektów trwających powyżej 12 miesięcy.

 

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 maja 2023 roku.

 

2.12. Źródło finansowania Programu

Program w ramach aktualnego naboru jest finansowany wyłącznie ze środków budżetu państwa.

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji
  2. Wzór Formularza wniosku
  3. Wzór Umowy
  4. Wzór Pełnomocnictwa
  5. Podręcznik Beneficjenta  (załączniki do Podręcznika dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania")  

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej


ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 58

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

Udostępnij