OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 15 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU


2.1. Cel Programu

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Ponadto celami Programu są:

1)  wsparcie realizacji Programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, poprzez umożliwienie stypendystom ww. programów uczestnictwa w Kursie;

2)  umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów;

3)  pogłębienie wiedzy cudzoziemców na temat Polski, jej kultury i historii.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku Agencja będzie brać pod uwagę wniosek złożony jako ostatni w terminie.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program Kursu obejmuje działania obligatoryjne określone w postepowaniu o nadanie Akredytacji NAWA mające na celu nauczanie języka polskiego, wprowadzenie do zajęć kierunkowych, wykłady dotyczące historii i kultury polskiej, oraz tzw. działania fakultatywne - wycieczki, spotkania integracyjne, wsparcie w rekrutacji na studia itp. Udział w Kursie i wszystkich związanych z nim aktywnościach jest dla Uczestników Kursu bezpłatny.

Uprawnione działania:

1. Działania obligatoryjne: przeprowadzenie w ramach każdego z profilu stypendystów 900 godzin zajęć dla każdego Uczestnika Kursu, w tym:

                  1)  min. 450 godzin lektoratu z języka polskiego, w tym specjalistycznego,

 2) min. 240 godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych, w tym minimum 150 godzin zajęć z nie mniej niż 3 przedmiotów spośród następujących: historia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, geografia, filozofia, psychologia, informatyka – odpowiadających profilowi  stypendystów,

  3) 60 godz. zajęć z historii bądź wiedzy o Polsce (włączając zajęcia prowadzone w trakcie wycieczek, wizyt w muzeach lub obiektach zabytkowych),

  4) 150 godzin rozdzielone pomiędzy 1) i 2)

zgodnie z Programem działań obligatoryjnych na Kursie, zaakceptowanym w ramach Akredytacji NAWA.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym wynikających z kształcenia jednostkowych stypendystów w dziedzinie nauki/kierunku przyszłych studiów, bądź o wyjątkowych umiejętnościach, Beneficjent może wystąpić z wnioskiem do Agencji o wyrażenie zgody na modyfikację programu kształcenia na Kursie.

2. Działania fakultatywne:

1) organizacja spotkań międzykulturowych i służących poznaniu polskiej kultury i historii, np. spotkania przybliżające polską kulturę, warsztaty wzmacniające kompetencje międzykulturowe, wizyty w muzeach, obiektach zabytkowych czy instytucjach kultury, zajęcia z wiedzy o Polsce,

2) organizacja działań wspierających integrację i adaptację Uczestników w Polsce, np. wycieczki krajoznawcze, projekcie filmowe, przedstawienia teatralne,

3) inicjatywy wspierające rekrutację Uczestników na studia, np. przygotowanie inicjatyw mających na celu zapoznanie z ofertą uczelni w Polsce, wsparcie w procesie rekrutacji na studia, zorganizowanie wizyt na uczelniach, udziału w dniach otwartych uczelni, spotkań Uczestników Programu ze studentami, itp.

Działania fakultatywne stanowią działania uzupełniające w stosunku do działań obligatoryjnych; uczestnikami działań fakultatywnych są uczestnicy działań obligatoryjnych.

3. Za rekrutację Uczestników Programu odpowiada NAWA.

Uczestnikami Kursu będą stypendyści programów stypendialnych Agencji: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha oraz umów międzynarodowych i współpracy bilateralnej, jak również stypendyści Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którzy planują podjęcie studiów w uczelniach nadzorowanych przez właściwych ministrów.

Wnioskodawca proszony jest o określenie optymalnej liczby stypendystów każdego z docelowych profili, wskazanych zgodnie z Akredytacją NAWA. Agencja zastrzega sobie prawo skierowania do Beneficjenta odmiennej liczby stypendystów, w szczególności z uwagi na liczbę i profil wyłonionych Uczestników Kursu.

Wnioskodawca realizuje działania z udziałem stypendystów z podziałem na grupy. Grupa może liczyć od 10 do 15 Uczestników.

Na uzasadniony okolicznościami wniosek Beneficjenta, Dyrektor Agencji może wyrazić zgodę na odejście od powyższego wymogu.

Program przewiduje realizację działań w formie stacjonarnej. Wszystkie działania muszą być zrealizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach realizacji Projektu, Beneficjent zobowiązany jest ponadto do:

1) zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych;

2) pośredniczenia w wypłacie stypendiów Uczestnikom Programu na podstawie odrębnej umowy między Beneficjentem a Agencją;

3) monitorowania postępów w nauce Uczestników Programu oraz do przeprowadzenia egzaminu zaliczeniowego na koniec Kursu. Beneficjent informuje Agencję o wynikach zaliczenia;

4) monitorowania obecności Uczestników Programu na zajęciach oraz informowanie Agencji o Uczestnikach Programu, którzy z powodu niskiej frekwencji nie mogą zaliczyć Kursu. Wnioskodawca ma obowiązek poinformować Uczestników Programu, że nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach mogą być podstawą do skreślenia z listy uczestników kursu, a tym samym cofnięcia przez NAWA stypendium Dyrektora Agencji. Lista Uczestników Programu, biorących udział w działaniach obligatoryjnych i fakultatywnych, jest załącznikiem do raportu końcowego składanego przez Beneficjenta;

5) zagwarantowania możliwości zakwaterowania dla Uczestników Programu w akademikach lub udzielenia im wsparcia w organizacji zakwaterowania w miejscu umożliwiającym dogodne dotarcie na zajęcia. Koszty zakwaterowania ponosi Uczestnik Programu;

6) zapewnienia i wskazania osoby kontaktowej – opiekuna grupy, odpowiedzialnej za udzielenie niezbędnego wsparcia w organizacji pobytu oraz aklimatyzacji w środowisku akademickim, a także wskazanie formy komunikacji z ww. opiekunem;

7) przedłożenia raportu z realizacji Kursu.

 

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

              1) posiadają certyfikat Akredytacja NAWA na realizację kursu przygotowawczego, ważny w momencie naboru do Programu,

              2) nie są postawieni w stan likwidacji,

              3) nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

2.5. Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej (realizacja działania przy współpracy 2 lub więcej uczelni).

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt będzie realizowany od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu
i w Regulaminie Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Programy dla Instytucji akredytowanych NAWA.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Lista wymaganych załączników

Do Wniosku muszą zostać załączone w formie skanu lub dokumentu pdf następujące dokumenty:

1) skan pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku gdy Wniosek jest składany przez inną osobę aniżeli wynika to z dokumentów rejestrowych/statutowych) – wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

2) skan certyfikatu obowiązującej Akredytacji NAWA.

                                                                       

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez Zespół Oceniający, w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium oceny merytorycznej

Zespół oceniający

1.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań fakultatywnych wraz z uzasadnieniem

0-50

2.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań projektowych

0-50

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt.

Zasady oceny merytorycznej

Na etapie oceny merytorycznej Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ocena merytoryczna jest prowadzona przez Zespół Oceniający. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest osiągnięcie min. 60 punktów.  

Wniosek, któremu w wyniku oceny przyznanych zostanie mniej niż 60 punktów, zostanie uznany za niespełniający wymogów jakościowych, co oznacza negatywną ocenę merytoryczną. W takiej sytuacji wniosek nie może otrzymać finansowania, nawet przy wystarczających środkach finansowych w Programie.

Zespół Oceniający może zdecydować o rekomendacji przyznania środków finansowych na realizację wybranych Projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, przy uwzględnieniu celów Programu oraz dostępnych środków finansowych. Agencja zastrzega sobie prawo do przyznania w ramach Projektu niższej wartości środków finansowych niż wnioskowana oraz do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze. Dyrektor Agencji może podjąć decyzję o nieprzyznaniu środków finansowych dla Wniosków z pozytywnymi ocenami merytorycznymi.

2.8. Budżet projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu nie może przekraczać 1 800 000,00 zł.

Koszt uczestnictwa w Kursie jednej osoby nie może przekroczyć 16 200 zł (w przypadku stypendystów Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 10 000 zł).

Budżet całkowity Projektu stanowią jedynie koszty kwalifikowalne.

Kosztami/wydatkami kwalifikowalnymi (uprawnionymi) są następujące kategorie kosztów spełniających warunki wskazane w Regulaminie i poniesionych w okresie realizacji Projektu:

1.  Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu:

a) lektorów,

b) osób prowadzących zajęcia kierunkowe,

c) opiekunów grup,

oszacowane na podstawie kosztów rzeczywistych.

2. Koszty organizacji kursu lub spotkań/wydarzeń fakultatywnych, w szczególności:

a) koszty druku/zakupu materiałów dydaktycznych,

b) koszty wynajmu sali,

c) biletów wstępu, biletów komunikacji, wynajmu autokaru,

d) zakupu dostępu do wydarzeń w formie zdalnej,

e) inne koszty związane z realizacją działań przewidzianych programem kursu,

oszacowane na podstawie stawki jednostkowej przypadającej na Uczestnika Programu określonej w budżecie Projektu. W ramach stawki jednostkowej Wnioskodawcy nie mogą uwzględniać kosztów wynagrodzeń.

W ramach kosztów rzeczywistych i stawek jednostkowych nie przewidziano możliwości zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Sposób kalkulacji wydatków kwalifikowalnych:

1) rozliczanych w oparciu o koszty rzeczywiste – suma iloczynów kosztu godzinowego wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu i liczby planowanych godzin zajęć bądź sprawowania opieki,

2) rozliczanych w oparciu o stawkę jednostkową – iloczyn stawki jednostkowej przypadającej na Uczestnika Kursu i planowanej liczby Uczestników Kursu.  

Wnioskodawca powinien wskazać we Wniosku sposób kalkulacji wysokości stawki jednostkowej na Uczestnika Projektu, w tym rodzaj i zakres planowanych działań. Stawka ta podlega ocenie w ramach kryterium Zasadności kosztów i ewentualnej modyfikacji Zespołu Oceniającego. Po zatwierdzeniu stawka jest podstawą wszystkich późniejszych rozliczeń Projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Finansowaniu podlegać będą faktycznie zrealizowane w Projekcie działania, tj.:

1) rozliczane w oparciu o koszty rzeczywiste – w wysokości wynikającej z realnie poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację Projektu;

2) rozliczane w oparciu o stawki jednostkowe - w wysokości wynikającej z iloczynu rzeczywistej liczby Uczestników Kursu spełniających wymóg frekwencyjny oraz stawki wskazanej przez Wnioskodawcę we Wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi realizację działań są:

1) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, w szczególności lista płac wraz z potwierdzeniem zapłaty – w przypadku wydatków rozliczanych w oparciu o koszty rzeczywiste;

2) lista obecności Uczestników oraz wystawiony przez Beneficjenta certyfikat uczestnictwa w Kursie – w przypadku wydatków rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe.

Warunkiem wydania certyfikatu uczestnictwa w Kursie jest obecność Uczestnika w co najmniej 75% wszystkich zaplanowanych zajęć.

W razie zaistnienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających pełną realizację zaplanowanego programu kształcenia na Kursie (np. w wyniku zmiany formy zajęć ze stacjonarnej na realizowaną z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość), Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Agencji o tym i przedłożenia propozycji realizacji alternatywnych działań w ramach przyznanego budżetu Projektu. W przeciwnym przypadku, w sytuacji niezrealizowania zaplanowanych działań, na etapie rozliczenia raportu końcowego, Agencja może pomniejszyć dofinansowanie o wartość niezrealizowanego działania obliczoną m.in. na podstawie wyliczeń budżetowych podanych we Wniosku, co może doprowadzić do zmniejszenia budżetu Projektu i konieczności zwrotu środków finansowych do Agencji w ramach płatności bilansującej.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 7 346 000,00 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

 2.10. Informacje dodatkowe

1. Schemat płatności – B, określony Regulaminem.

2. Beneficjent jest odpowiedzialny za terminowe złożenie do Agencji raportu końcowego.

Do raportu Beneficjent zobowiązany jest dołączyć:

·         listę Uczestników Kursu, wraz ze wskazaniem ich frekwencji,

·         poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów uczestnictwa w Kursie,

·         zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków rozliczanych w oparciu o koszty rzeczywiste.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 lipca 2021 roku.

2.12. Źródło finansowania Programu

Budżet państwa oraz dotacja celowa Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór Formularz wniosku
  2. Wzór Pełnomocnictwa 336.73 KB (wersja edytowalna tutaj)
  3. Regulamin dla Instytucji akredytowanych NAWA
  4. Wzór Raportu końcowego
  5. Wzór zestawienia uczestników

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu---Wzor-umowy.pdf

 

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Biuro Programów dla Studentów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

Udostępnij