Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 7/2023 z dnia 6 marca 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców - Polonista NAWA - nabór dla naukowców (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego, popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie oraz wzmocnienie i wspieranie rozwoju zagranicznych ośrodków akademickich, które prowadzą tego typu studia i badania. Program wspiera mobilność akademicką naukowców i nauczycieli akademickich – specjalistów w zakresie języka polskiego, polskiej kultury, literatury, historii i sztuki.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

1 wniosek

2.3.  Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

1.         Oferta przyjazdowa

Program umożliwia naukowcom z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych realizację trwających od 3 do 12 miesięcy projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe są m.in.: prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego.

Stypendium Programu POLONISTA mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Wnioskodawcy w toku rekrutacji muszą przedstawić zaświadczenie z Ośrodka goszczącego potwierdzające gotowość przyjęcia stypendysty NAWA.

2.         Oferta wyjazdowa

Program umożliwia również polskim naukowcom i nauczycielom akademickim realizację projektów badawczych, dydaktycznych lub dotyczących wspólnych prac nad przygotowaniem wniosków grantowych w zagranicznych ośrodkach akademickich, które prowadzą studia polonistyczne, polonoznawcze lub slawistyczne z językiem polskim przynajmniej na poziomie licencjackim. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o stypendium na realizację projektów trwających od 3 do 12 miesięcy.

W ramach Programu mogą być realizowane projekty, których celem jest wzmocnienie i rozszerzenie działalności ośrodków akademickich oferujących studia polonistyczne, polonoznawcze i slawistyczne z językiem polskim.

2.4.  Uprawnieni Wnioskodawcy

1.         Oferta przyjazdowa

Uprawnieni do ubiegania się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są Wnioskodawcy spełniający następujące kryteria:

1)             są naukowcami, których przedmiotem badań jest język polski, polska literatura, sztuka, kultura lub historia;

2)             posiadają minimum stopień naukowy doktora;

3)             są zatrudnieni w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym;

4)             posiadają zaświadczenie/zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest instytucja polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego należąca do jednej z poniższych kategorii:

a)              uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

b)             instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

c)              instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

d)             Polska Akademia Umiejętności,

5)             mogą wykazać się co najmniej jednym osiągnięciem spośród wskazanych poniżej:

1)             autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018 w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym),

2)             autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,

3)             autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2013),

6)             są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego) lub posiadają obywatelstwo polskie, ale swoją działalność naukową i dydaktyczną prowadzą poza granicami Polski i są zatrudnieni w zagranicznej uczelni lub ośrodku naukowym od przynajmniej 3 lat od daty zakończenia naboru.

2.         Oferta wyjazdowa

Uprawnieni do ubiegania się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są Wnioskodawcy spełniający następujące kryteria:

1)  są naukowcami lub nauczycielami akademickimi, których przedmiotem badań lub nauczania jest język polski, polska literatura, sztuka, kultura lub historia;

2)             w chwili składania wniosku posiadają stopień naukowy co najmniej doktora;

3)             ich podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest instytucja polskiego lub zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadząca działalność badawczą lub dydaktyczną w zakresie nauczania języka polskiego, polskiej kultury, sztuki, literatury, historii;

4)             posiadają zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym może być zagraniczna uczelnia prowadząca studia polonistyczne lub polonoznawcze;

5)             mogą wykazać się co najmniej jednym osiągnięciem spośród wskazanych poniżej:

a)              autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego, opublikowanego w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018 w renomowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym),

b)             autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego, opublikowanego w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,

c)              autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, wydanej w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2013),

6)             posiadają polskie obywatelstwo.

 

2.5.  Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Realizacja projektu w ramach stypendium może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2023 r. i musi zakończyć się najpóźniej 30 września 2024 r. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu i przekazaniu NAWA pisemnej zgody Ośrodka goszczącego, terminy realizacji projektu mogą ulec zmianie.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. Sytuacje losowe będą rozpatrywane przez Dyrektora NAWA indywidualnie, po przedstawieniu przez Stypendystę uzasadnionego wniosku.

Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

2.6. Wnioskowanie

Lista załączników do wniosku:

1)             życiorys naukowy Wnioskodawcy o objętości nie większej niż 3 strony (rozmiar strony - A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt), obejmujący m.in.:

a)          wykształcenie, przebieg studiów/kariery akademickiej i naukowej, z uwzględnieniem kolejnych miejsc zatrudnienia Wnioskodawcy;

b)             informacje o stażach, nagrodach, członkostwie w towarzystwach i organizacjach naukowych oraz innych ważnych osiągnięciach;

c)             informacje o zrealizowanych i realizowanych projektach badawczych, z zaznaczeniem projektów międzynarodowych.

2)             skan dyplomu doktorskiego lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora wraz z urzędowo poświadczonym tłumaczeniem na język angielski w przypadku, gdy językiem oryginału jest język inny niż polski, angielski lub łaciński;

3)             skan potwierdzenia zatrudnienia wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ogłoszenia naboru w Programie;

4)             wykaz publikacji obejmujący do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku 2013 r.);

5)             skany dwóch wybranych przez Wnioskodawcę publikacji naukowych, przy czym w przypadku monografii należy załączyć plik zawierający informację o jej recenzowaniu, stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora; do publikacji w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć tłumaczenie;

6)             skan zaświadczenia (Załącznik 3) z Ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem naboru i podpisane przez opiekuna naukowego oraz inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym (np. dziekan, rektor) zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Ośrodku. Dokument powinien zawierać następujące informacje: dane Wnioskodawcy, dane kontaktowe Ośrodka goszczącego, dane jednostki organizacyjnej, w której planowana jest realizacja projektu, dane opiekuna merytorycznego, okres pobytu, orientacyjny plan działań i zakres wsparcia ze strony Ośrodka goszczącego;

7)             skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu.

UWAGA!

Załączniki w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na język polski lub angielski (dopuszcza się tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub Ośrodek goszczący).

Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

 

 

2.7.  Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla os. Fizycznych.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Na ocenę merytoryczną wniosków naukowców składają się trzy etapy:

1)      preselekcja - wstępna ocena wniosków dokonywana przez Zespół oceniający w zakresie zgodności z celami Programu oraz jakości przedstawionych projektów; Po zapoznaniu się z wnioskami Zespół oceniający rekomenduje wybrane wnioski do dalszej oceny merytorycznej. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostaną rekomendowane do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych;

2)      ocena wniosków dokonywana przez dwóch Recenzentów z bazy ekspertów NAWA;

3)      ocena Zespołu oceniającego uwzględniająca ocenę Recenzentów.

W uzasadnionych przypadkach Zespół oceniający może zarekomendować zmniejszenie wnioskowanej kwoty finansowania, np. w przypadku, gdy proponowana we wniosku długość pobytu jest nieuzasadniona.

Wniosek, któremu Zespół oceniający przyzna ocenę punktową zero w którymkolwiek kryterium oceny merytorycznej, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wnioski, którym w wyniku oceny końcowej przyznanych zostanie mniej niż 60 punktów, otrzymują negatywną ocenę merytoryczną.

Przy ocenie wniosków naukowców ubiegających się o stypendium uwzględnia się następujące kryteria:

 

Kryterium

Recenzenci

Ocena

Zespołu

Możliwa

do uzyskania liczba punktów

1.

Osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne Wnioskodawcy oraz przebieg działalności naukowej i akademickiej w relacji do etapu kariery i celów Programu

0-10

0-20

0-30

2.

Uzasadnienie wyboru Ośrodka goszczącego oraz korzyści z pobytu Wnioskodawcy płynące dla Ośrodka goszczącego (m.in. wpływ projektu na rozwój studiów polonistycznych i polonoznawczych w Ośrodku goszczącym)

0-5

0-10

0-15

3.

Poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, w tym m.in. ich wartość naukowa i nowatorstwo, wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, nowe metody badawcze lub dydaktyczne, planowane rezultaty i sposób ich upublicznienia, adekwatność czasu trwania stypendium do zaplanowanych działań, wykonalność i użyteczność projektu,

0-20

0-20

0-40

4.

Przewidywany wpływ przyjazdu do polskiej instytucji naukowej lub wyjazdu do zagranicznej uczelni na karierę naukową Wnioskodawcy

0-5

0-10

0-15

 

SUMA

40

60

100

2.8.  Budżet projektu

1.              Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1)      stypendium w wysokości 10 000 zł na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we Wniosku, podając liczbę miesięcy pobytu, przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca;

2)      miesięczny dodatek mobilnościowy w wysokości 2 000 zł na każdy pełny miesiąc pobytu w Ośrodku goszczącym, przewidziany dla Stypendysty, który na dzień złożenia wniosku pozostaje w związku małżeńskim lub posiada na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko. W sytuacji, kiedy Stypendysta posiada na utrzymaniu więcej niż jedno niepełnoletnie dziecko dodatek wynosi 3 000 zł. Dodatek przysługuje Stypendyście bez względu na to czy rodzina będzie uczestniczyć w przyjeździe Stypendysty do Polski. Zmiana statusu po złożeniu wniosku (zawarcie związku małżeńskiego lub narodziny dziecka) nie uprawnia do wnioskowania o zwiększenie finansowania. Dodatek przysługuje również Stypendystom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

3)      jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

a)             7 000 zł w przypadku przyjazdów/wyjazdów z/do krajów europejskich;

b)             12 000 zł w przypadku przyjazdów/wyjazdów z/do krajów pozaeuropejskich;

4)      finansowanie kosztów opłat za kształcenie – koszty nauki języka polskiego w przypadku wnioskodawców nieposiadających obywatelstwa polskiego w postaci jednorazowego dodatku szkoleniowego wynoszącego maksymalnie 5 000 zł.

2.              Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

3.              Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a. są wolne od podatku dochodowego.

4.              Program nie przewiduje środków finansowych dla instytucji (kosztów pośrednich) ani kosztów badań (np. koszty materiałów, udziału w konferencjach, publikacji). Koszty badań i innych wydatków muszą być pokryte z innych źródeł.

5.              Płatności przekazywane będą w walucie PLN na rachunek bankowy Stypendysty prowadzony w banku działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.              Płatności będą realizowane w następujący sposób (schemat B w Regulaminie):

a)              I transza w wysokości 90% całkowitej kwoty finansowania przekazana na rachunek bankowy Stypendysty w terminie 30 dni od daty dostarczenia NAWA potwierdzenia z Ośrodka goszczącego rozpoczęcia przez Stypendystę realizacji projektu,

b)             II transza w wysokości do 10% całkowitej kwoty finansowania przekazana na rachunek bankowy Stypendysty w terminie 30 dni od daty uzyskania pozytywnej oceny Raportu końcowego.

7.              W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawieszenie realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli zaistniały czynniki uniemożliwiające jego realizację. Sytuacje losowe będą rozpatrywane przez Dyrektora NAWA indywidualnie, po przedstawieniu przez Stypendystę uzasadnionego wniosku.

8.              Przyznane finansowanie traktowane będzie jako wydatek poniesiony. Stypendysta nie jest zobowiązany do gromadzenia i przedstawiania dowodów księgowych w celu potwierdzenia wydatków.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 1 200 tys. zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10 Informacje dodatkowe

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

Stypendysta zobowiązany jest do:

1)             przekazania Ośrodkowi goszczącemu decyzji Dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w Systemie NAWA;

2)             przekazania NAWA potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zadań w ramach przyznanego stypendium w Ośrodku goszczącym w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji projektu (potwierdzenie musi być podpisane przez opiekuna merytorycznego Stypendysty);

3)             realizacji, zgodnie z wnioskiem, badań naukowych, działalności dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku o finansowanie w trybie ciągłym;

4)             posiadania co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego czas podróży i pobytu w Ośrodku goszczącym, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala. Stypendysta będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile podlega tam ubezpieczeniu, jest zobowiązany posiadać co najmniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

5)             terminowego złożenia Raportu końcowego w Systemie teleinformatycznym Agencji;

6)             informowania NAWA o zmianach w realizacji stypendium;

7)             informowania NAWA o swoich sukcesach naukowych czy dydaktycznych – zarówno w trakcie wypłacania stypendium, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji.

 

RAPORTOWANIE

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia Raportu końcowego w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji projektu.

Kompletny i formalnie poprawny Raport końcowy przekazywany jest do weryfikacji dokonywanej przez Zespół oceniający powołany przez Dyrektora NAWA.

Członkowie Zespołu oceniającego oceniają Raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań oraz zasadności ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Stypendium.

W trakcie oceny Raportu końcowego uwzględniane są m.in. następujące kryteria:

1)             zgodność zakresu wykonanych zadań z wnioskiem i Umową,

2)             jakość osiągniętych rezultatów.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół oceniający może zasięgnąć opinii recenzenta.

Ocena Raportu końcowego ma na celu ustalenie czy Umowę można uznać za:

1)             wykonaną,

2)             wykonaną ze stwierdzonymi nieprawidłowościami – ze zwrotem części środków finansowych,

3)             niewykonaną – ze zwrotem całości środków finansowych.

W Raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Stypendium, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem okresu pobytu w Ośrodku goszczącym.

Jeżeli kwota środków przekazanych Stypendyście przewyższy kwotę wynikającą z rozliczenia finansowego w Raporcie końcowym, Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą a należną kwotą stypendium w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zwrotu

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

30 czerwca 2023 r

2.12. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór Formularza Wniosku
  2. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych
  3. Wzór Zaświadczenia z Ośrodka goszczącego
  4. Wzór Raportu końcowego

 

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48 451 058 619

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

Udostępnij