Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ

W PROGRAMIE STYPENDIALNYM DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW - POLONISTA

Nr 6/2023 z dnia 6 marca 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców - Polonista NAWA – nabór dla studentów i doktorantów (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 28 kwietnia 2023 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 wniosek

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Studenci (w tym laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (OLiJP) organizowanej poza Polską) i doktoranci – stypendyści NAWA mogą w czasie pobytu na uczelni w Polsce rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy dyplomowej lub naukowej, doskonalenie znajomości języka polskiego, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów.

W ramach Programu mogą być realizowane studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub pełne studia I i II stopnia oraz kształcenie w szkole doktorskiej. Wnioskodawcy samodzielnie wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany przez Wnioskodawcę kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na Uczelni macierzystej i z założeniami Programu POLONISTA. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę Uczelni przyjmującej na podjęcie studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni.

Językiem studiów jest język polski.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Uprawnieni do ubiegania się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są Wnioskodawcy spełniający następujące kryteria:

1.              Studenci (kandydaci na studia semestralne lub dwusemestralne):

1)             są studentami studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych I i II stopnia w zagranicznych ośrodkach akademickich i w chwili składania wniosku mają ukończony przynajmniej jeden rok studiów;

2)             znają język polski przynajmniej na poziomie B1 (wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego);

3)             uzyskali zgodę Uczelni macierzystej na odbycie studiów w Polsce;

4)             uzyskali zgodę wybranej polskiej uczelni na odbycie semestralnych lub dwusemestralnych studiów;

5)             są cudzoziemcami (nie posiadają i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego) lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju) i ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;

6)             w roku akademickim 2022/2023 nie studiują w Polsce;

lub

2.              Studenci (kandydaci na pełne studia II stopnia):

1)             są studentami ostatniego roku studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych I stopnia w zagranicznej uczelni lub ukończyli takie studia (nie wcześniej niż dwa lata przed trwającym naborem) lub są laureatami lub finalistami OLiJP oraz studentami ostatniego roku studiów polonistycznych i filologicznych I stopnia w Polsce lub ukończyli takie studia (nie wcześniej niż dwa lata przed trwającym naborem);

2)             nie są studentami studiów II stopnia w momencie wnioskowania w naborze do Programu i nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych magisterskich);

3)             znają język polski przynajmniej na poziomie B1 (wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego);

4)             są cudzoziemcami (nie posiadają i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego) lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju) i ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;

lub

3.              Finaliści OLiJP (kandydaci na pełne studia I stopnia):

1)             uzyskali tytuł laureata lub finalisty OLiJP w bieżącym roku szkolnym lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku w Programie,

2)             planują podjąć pełne studia I stopnia na wybranej uczelni w Polsce,

3)             nie są studentami studiów I stopnia w momencie wnioskowania w naborze do Programu i nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów w Polsce;

4)             są cudzoziemcami (nie posiadają i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego) lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju) i ukończyli lub kończą w roku naboru edukację na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski;

lub

4.              Doktoranci:

1)             ukończyli (lub kończą w roku naboru) studia polonistyczne, polonoznawcze lub programy polskie (realizowane m.in. w ramach studiów slawistycznych) II stopnia w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej (nie wcześniej niż dwa lata przed trwającym naborem) i zamierzają podjąć pełne studia w wybranej szkole doktorskiej w Polsce lub

2)             odbywają studia III stopnia w zagranicznej uczelni lub w instytucji naukowej i zamierzają podjąć częściowe (semestralne lub dwusemestralne) studia w Polsce;

3)             znają język polski przynajmniej na poziomie B2 (wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego);

4)             są cudzoziemcami (nie posiadają i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego) lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju).

Wnioskodawcy ubiegający się o stypendium na pełne studia I, II stopnia oraz kształcenie w szkole doktorskiej biorą udział w procesie rekrutacji w wybranej przez siebie uczelni. W uczelniach w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych powinny rejestrować się w systemach internetowych uczelni w terminach przez nie wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia podejmują uczelnie. NAWA nie refunduje opłat rejestracyjnych.

2.5. Ramy czasowe realizacji studiów

Termin rozpoczęcia i długość studiów

Początek – nie wcześniej niż 1 października 2023

Koniec – zgodnie z Wnioskiem i regulaminem studiów – od 1 do 8 semestrów

2.6. Wnioskowanie

 

Lista załączników do wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.         Studenci zagranicznych uczelni ubiegający się o stypendium na studia semestralne lub dwusemestralne:

1)             list motywacyjny w języku polskim uwzględniający m.in., opis zainteresowań, uzasadnienie wyboru Uczelni przyjmującej w Polsce, zarys problematyki pracy licencjackiej lub magisterskiej lub projektu badawczego, opis przewidywanego wpływu pobytu na studiach w Polsce na dalszy rozwój akademicki;

2)             program studiów w Polsce zaakceptowany (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) przez Uczelnię przyjmującą (program powinien być przygotowany w porozumieniu z opiekunami z Uczelni macierzystej i z Uczelni przyjmującej, powinien uwzględniać indywidualne potrzeby Wnioskodawcy);

3)             zgodę Uczelni macierzystej na odbycie studiów w Polsce;

4)             zaświadczenie z Uczelni macierzystej potwierdzające status studenta wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem ogłoszenia naboru;

5)             wykaz ocen z ostatniego zakończonego roku akademickiego;

6)             opinię nauczyciela akademickiego (opiekuna/promotora) z Uczelni macierzystej (maksymalnie 2 dokumenty);

7)             zaświadczenie z Uczelni przyjmującej (Załącznik 1), zawierające:

a)             zgodę na odbycie semestralnych lub dwusemestralnych studiów;

b)             ocenę punktową wyników w nauce;

c)             ocenę poziomu znajomości języka;

d)             dane kontaktowe opiekuna z Uczelni przyjmującej;

8)             skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu;

9)             dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia Wnioskodawcy;

10)          w przypadku osób z podwójnym obywatelstwem – dokument potwierdzający ukończenie edukacji na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

2.         Studenci lub absolwenci studiów I stopnia zagranicznych uczelni, ubiegający się o stypendium na pełne studia II stopnia:

1)             list motywacyjny w języku polskim uwzględniający m.in. opis zainteresowań, uzasadnienie wyboru ośrodka akademickiego w Polsce, opis tematyki planowanej pracy magisterskiej, opis przewidywanego wpływu pobytu na studiach w Polsce na dalszy rozwój akademicki/naukowy/zawodowy;

2)             zaświadczenie z Uczelni macierzystej potwierdzające status studenta wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem ogłoszenia naboru (zaświadczenie powinno zawierać informację o planowanym terminie ukończenia studiów I stopnia oraz informację na temat uzyskanych w ciągu studiów I stopnia wyników w nauce wg następującej skali: znakomite, bardzo dobre, dobre, średnie, niesatysfakcjonujące) lub dyplom ukończenia studiów I stopnia (wraz z suplementem);

3)             opinię nauczyciela akademickiego (opiekuna/promotora) z Uczelni macierzystej (maksymalnie 2 dokumenty);

4)             skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu;

5)             dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia Wnioskodawcy;

6)             w przypadku osób z podwójnym obywatelstwem – dokument potwierdzający ukończenie edukacji na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

UWAGA! W tej kategorii Wnioskodawców mieszczą się także laureaci i finaliści OLiJP będący studentami ostatniego roku studiów polonistycznych I stopnia w Polsce (lub będący absolwentami takich studiów) i ubiegający się o stypendium na studia II stopnia. W celu uzyskania punktów za udział w OLiJP należy dołączyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wydane przez Komitet Główny OLiJP.

3.         Laureaci i finaliści OLiJP ubiegający się o stypendium na pełne studia I stopnia:

1)             list motywacyjny w języku polskim uwzględniający m.in. opis zainteresowań, uzasadnienie wyboru ośrodka akademickiego w Polsce, opis przewidywanego wpływu pobytu na studiach w Polsce na rozwój akademicki/naukowy/zawodowy;

2)             zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty wydane przez Komitet Główny OLiJP;

3)             zaświadczenie Komitetu Głównego OLiJP zawierające informację o liczbie punktów uzyskanych w finale OLiJP*;

4)             skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu;

5)             dokumenty potwierdzające inne szczególne osiągnięcia Wnioskodawcy;

6)             w przypadku osób z podwójnym obywatelstwem – dokument potwierdzający ukończenie edukacji na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

* finaliści OLiJP z 2020 składają zaświadczenie zawierające informację o miejscu zajętym podczas zawodów II stopnia

4.         Doktoranci:

1)             list motywacyjny w języku polskim uwzględniający m.in. opis zainteresowań, uzasadnienie wyboru Uczelni przyjmującej (lub innej instytucji naukowej prowadzącej szkołę doktorską) w Polsce, opis przewidywanego wpływu pobytu na studiach w Polsce na dalszy rozwój akademicki i naukowy;

2)             CV zawierające m.in. informacje o wykształceniu, przebiegu studiów i dotychczasowej pracy badawczej, zrealizowanych projektach, stażach, nagrodach, dodatkowej działalności naukowej (członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych) – o objętości nie większej niż 3 strony (rozmiar strony - A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt);

3)             skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia (lub zaświadczenia o odbywaniu ostatniego roku studiów II stopnia) z zagranicznej Uczelni macierzystej lub skan zaświadczenia z zagranicznej Uczelni macierzystej lub instytucji naukowej o odbywaniu studiów doktoranckich; zaświadczenia muszą być wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem ogłoszenia naboru;

4)             opis projektu badawczego, który Wnioskodawca zamierza zrealizować w ramach Programu;

5)             wykaz publikacji – max. 10 publikacji nie starszych niż z 5 ostatnich lat (liczonych od początku roku 2019);

6)             opinia opiekuna lub promotora o Wnioskodawcy i planowanym projekcie badawczym;

7)             zaświadczenie z Uczelni przyjmującej (Załącznik 1), zawierające: zgodę na odbycie semestralnych lub dwusemestralnych studiów, ocenę poziomu znajomości języka, dane kontaktowe opiekuna z Uczelni przyjmującej (dotyczy Wnioskodawców ubiegających się o stypendium na semestralne lub dwusemestralne studia);

8)             skan dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, np. paszportu;

9)             dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia Wnioskodawcy.

UWAGA!

Załączniki w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na język polski lub angielski (dopuszcza się tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną, uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą).

Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla os. fizycznych podejmujących kształcenie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Przy ocenie wniosków studentów ubiegających się o stypendium na częściowe studia I i II stopnia (semestralne i dwusemestralne) i pełne studia II stopnia w Polsce uwzględnia się następujące kryteria:

 

Kryterium

Możliwa

do uzyskania liczba punktów

1.

Cele, jakie stawia sobie Wnioskodawca i sposoby ich realizacji, m.in.:

- zainteresowania naukowe,

- spójność merytoryczna programu studiów w Polsce,

- uzasadnienie wyboru Uczelni przyjmującej,

- tematyka planowanej pracy licencjackiej lub magisterskiej, projektu badawczego,

- przewidywany wpływ studiów w Polsce na dalszy rozwój akademicki

0-50

2.

Opinia opiekuna/promotora z Uczelni macierzystej lub przyjmującej (opinia powinna zawierać m.in. ocenę osiągnięć Wnioskodawcy, jego potencjału, ocenę programu jego studiów w Polsce i korzyści, jakie przyniesie mu pobyt na studiach w Polsce)

0-10

3.

Wyniki w nauce

0-20*

4.

Szczególne osiągnięcia poświadczone stosownymi dokumentami (np. osiągnięcia naukowe, publikacje, nagrody, zaangażowanie w działalność promującą język i kulturę polską)

0-20**

 

SUMA

100

* Wyniki w nauce: znakomite = 20 pkt, bardzo dobre = 15 pkt, dobre = 10 pkt, średnie = 5 pkt, niesatysfakcjonujące = 0 pkt

**Wnioskodawca z tytułem laureata OLiJP otrzymuje 20 pkt, Wnioskodawca z tytułem finalisty OLiJP otrzymuje 15 pkt

Wnioski, którym w wyniku oceny końcowej przyznanych zostanie mniej niż 60 punktów lub gdy w kryteriach 1. i 3. wnioski nie otrzymają przynajmniej połowy możliwych do uzyskania punktów, otrzymują negatywną ocenę merytoryczną.

Przy ocenie wniosków laureatów i finalistów OLiJP ubiegających się o stypendium na pełne studia polonistyczne I stopnia w Polsce uwzględnia się następujące kryteria:

 

Kryterium

Możliwa do uzyskania liczba punktów

1.

Liczba punktów uzyskanych w finale OLiJP*

0-60

2.

Tytuł laureata | finalisty OLiJP

20 | 15

3.

Szczególne osiągnięcia poświadczone stosownymi dokumentami (inne niż udział w OLiJP)

0-20

* 100-76% = 60 pkt, 75-51% = 50 pkt, 50-26%=40 pkt, 25-0%=30 pkt

W przypadku finalistów OLiJP z 2020:

 

Kryterium

Możliwa do uzyskania liczba punktów

1.

Miejsce zajęte przez finalistę w zawodach II stopnia OLiJP*

0-60

2.

Tytuł finalisty OLiJP

20

3.

Szczególne osiągnięcia poświadczone stosownymi dokumentami (inne niż udział w OLiJP)

0-20

 

SUMA

100

*I miejsce = 60 pkt, II miejsce = 55 pkt, III miejsce = 50 pkt, IV miejsce = 45 pkt, V miejsce = 40, VI miejsce = 35 pkt, VII miejsce = 30 pkt

Wnioski, którym w wyniku oceny końcowej przyznanych zostanie mniej niż 60 punktów, otrzymują negatywną ocenę merytoryczną.

Przy ocenie wniosków doktorantów ubiegających się o stypendium na studia częściowe (semestralne lub dwusemestralne) lub pełne studia III stopnia w Polsce uwzględnia się następujące kryteria:

 

Kryterium

Możliwa

do uzyskania liczba punktów

1.

Cele, jakie stawia sobie Wnioskodawca i sposoby ich realizacji, m.in.:

- zainteresowania naukowe,

- projekt badawczy i tematyka planowanej pracy doktorskiej,

- wartość naukowa i nowatorstwo projektu, projektowane metody badawcze lub dydaktyczne, planowane rezultaty, adekwatność czasu trwania projektu do zaplanowanych działań,

- uzasadnienie wyboru Uczelni przyjmującej,

0-45

2.

 Dotychczasowy przebieg działalności naukowej lub akademickiej Wnioskodawcy, m.in.:

- wyniki w nauce,

- szczególne osiągnięcia (np. osiągnięcia naukowe, publikacje, nagrody, zaangażowanie w działalność promującą język i kulturę polską),

0-30

3.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dziedziny/ dyscypliny naukowej, w zakresie której zaplanowano projekt do realizacji

0-15

4.

Opinia opiekuna/promotora z Uczelni macierzystej lub Uczelni przyjmującej

0-10

 

SUMA

100

Wnioski, którym w wyniku oceny końcowej przyznanych zostanie mniej niż 60 punktów lub gdy w kryteriach 1. i 2. wnioski nie otrzymają przynajmniej połowy możliwych do uzyskania punktów, otrzymują negatywną ocenę merytoryczną.

2.8. Budżet projektu

1.              Stypendium NAWA przyznawane jest maksymalnie na 10 miesięcy w roku akademickim w przypadku studiów I i II stopnia i maksymalnie na 12 miesięcy w roku akademickim w przypadku kształcenia w szkołach doktorskich.

2.              Stypendystom, którzy zamierzają realizować pełny cykl studiów w Polsce stypendium NAWA przyznawane jest na taką liczbę semestrów, jaką przewiduje regulamin studiów.

3.              Stypendium NAWA wypłacane jest za pośrednictwem uczelni.

4.              Stypendium NAWA przyznawane jest w wysokości

1)             1500 złotych miesięcznie dla studentów studiów I i II stopnia,

2)             2200 złotych miesięcznie dla doktorantów.

5.              Ponadto Stypendyści, którzy otrzymali stypendium na pełne studia I lub II stopnia otrzymują:

1)             na I roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, (nie dotyczy osób, które ukończyły studia I stopnia w Polsce);

2)             na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 800 tys. zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe

Stypendysta ma obowiązek przekazania Uczelni przyjmującej Decyzji Dyrektora Agencji w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Wnioskodawcy w systemie NAWA.

Stypendysta ma obowiązek przekazania Agencji zaświadczenia — potwierdzającego przyjęcie na studia na określonym kierunku ze wskazaniem okresu realizacji studiów i wystawionego przez Uczelnią przyjmującą — w terminie 14 dni od dnia przyjęcia na studia.

Raportowanie:

1.              Stypendysta realizujący studia częściowe (semestralne lub dwusemestralne) zobowiązany jest do złożenia Raportu końcowego (Załącznik 6), podsumowującego jego pobyt na Uczelni przyjmującej wraz z kartą przebiegu studiów (wydaną przez Uczelnię przyjmującą) oraz opinią opiekuna z Uczelni przyjmującej w terminie 30 dni od daty zakończenia studiów w Polsce.

2.              Stypendysta realizujący pełne studia I i II stopnia lub kształcenie w szkole doktorskiej zobowiązany jest do składania Raportów częściowych wraz z kartą przebiegu studiów oraz zaświadczeniem o wpisie na kolejny rok studiów w terminie do 15 października każdego roku studiów.

Złożenie Raportu częściowego (Załącznik 5) wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem wypłaty stypendium w kolejnym roku akademickim.

Po zakończeniu studiów Stypendysta zobowiązany jest do złożenia Raportu końcowego (Załącznik 6) wraz ze skanem dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia z Uczelni przyjmującej potwierdzającego ukończenie studiów (w terminie 30 dni od daty ukończenia studiów).

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

30 czerwca 2023 r.

2.12. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór Zaświadczenia z Uczelni przyjmującej
  2. Regulamin Programów NAWA dla osób kształcących się
  3. Wzór Formularza wniosku
  4. Wzór Umowy ze Stypendystą
  5. Wzór Raportu częściowego i końcowego

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 451 058 619

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

Udostępnij