Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O UDZIAŁ W PROGRAMIE LEKTORZY NAWA

nr 1/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Lektorzy NAWA (dalej „Program”).

 II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel programu

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2024/2025 (dalej: „Ośrodki”).

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków o przedłużenie będzie prowadzony w terminie od 8 stycznia do 19 stycznia 2024 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Nabór wniosków o skierowanie będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 8 marca 2024 roku do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, WYPEŁNIJ WNIOSEK

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 wniosek

 

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych Ośrodków współpracujących z NAWA skierowani zostaną lektorzy, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (zgodnie z wytycznymi Ośrodka). Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów przyczyni się do skutecznej realizacji celów wynikających z ustawy o NAWA, w tym przede wszystkim upowszechniania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Lektorzy NAWA będą utrzymywać kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę umożliwiającą poznanie Polski i polszczyzny.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wnioskowanie o przedłużenie dla Lektorów NAWA

Lektorzy skierowani przez NAWA w roku akademickim 2023/2024 do zagranicznych Ośrodków, chcący pozostać w tym samym Ośrodku na kolejny rok.

Wnioskowanie o skierowanie do zagranicznego Ośrodka

O skierowanie do zagranicznego Ośrodka mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej*, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 200 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub neofilologii,

b) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

c) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

d) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

lub

a) posiadają tytuł zawodowy magistra dowolnego kierunku studiów humanistycznych i społecznych,

b) mają ukończone studia podyplomowe lub specjalizację/specjalność w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,

c) mają doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (min. 500 godzin lekcyjnych zajęć) poświadczone odpowiednimi dokumentami,

d) pracowali w charakterze lektora języka polskiego za granicą (co najmniej rok),

e) znają przynajmniej jeden język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w kraju skierowania,

*Możliwość aplikowania w Programie mają również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, aplikujące o skierowanie do Ośrodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod warunkiem uzyskania pisemnej rekomendacji Fundacji Kościuszkowskiej.

2.5. Wnioskowanie

Wnioskodawca składając wniosek może wskazać maksymalnie trzy preferowane Ośrodki (przy założeniu, że pierwszy wskazany jest jego podstawowym wyborem).

Lista wszystkich Ośrodków, do których NAWA planuje skierować lektorów w roku akademickim 2024/2025, stanowi załącznik do Ogłoszenia. Lista Ośrodków, które będą dostępne w momencie składania wniosków o skierowanie, będzie zaktualizowana w oparciu o wyniki procedury przedłużenia i może się różnić w stosunku do tej, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Do wniosku o przedłużenie wymagane jest dołączenie następujących załączników:

1) skan umowy Lektora z zagranicznym Ośrodkiem w przypadku, gdy ta umowa obowiązuje również w roku akademickim 2024/2025

2) w pozostałych przypadkach: deklaracja uczelni o woli dalszej współpracy z lektorem w kolejnym roku akademickim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka w danym zakresie, opatrzona pieczęcią uczelni.

W obu przypadkach (pkt 1 i 2): jeżeli dokument zostanie wystawiony w języku innym niż polski lub angielski, musi być przetłumaczony na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie musi być poświadczone przez uczelnię.

Do wniosku o skierowanie należy dołączyć:

1) życiorys (CV) w języku polskim i angielskim (nieobowiązkowo: w języku kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca),

2) dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język angielski (nieobowiązkowo w języku kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca); w przypadku posiadania stopnia doktora wymagane jest załączenie również dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

3) dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub specjalizacji w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego wraz z tłumaczeniem na język angielski (nieobowiązkowo w języku kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca). W przypadku Wnioskodawców nieposiadających ww. dokumentu konieczne jest załączenie dokumentów poświadczających odpowiednie doświadczenie w pracy lektora),

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (UWAGA: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie określonej liczby godzin zajęć muszą wskazywać co najmniej podmiot zlecający przeprowadzenie zajęć, daty prowadzonych kursów, liczbę godzin lekcyjnych, potwierdzenie rzetelnej realizacji zajęć oraz podpis osoby reprezentującej podmiot zlecający; w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku zaprzestania działalności przez podmiot zlecający, śmierci osoby fizycznej będącej podmiotem zlecającym – dane te może potwierdzić lub uzupełnić Wnioskodawca poprzez oświadczenie – jednak w sposób umożliwiający weryfikację złożonego oświadczenia i z zastrzeżeniem, że liczba godzin potwierdzonych wyłącznie oświadczeniem nie może być większa niż 50% całkowitej liczby godzin. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności podanych danych, NAWA może żądać dodatkowych wyjaśnień lub nie uwzględnić dokumentów, które budzą uzasadnione wątpliwości),

5) szczegółowe konspekty (z odniesieniem do ogólnego programu oraz konkretnej grupy lub osoby) dwóch autorskich zrealizowanych zajęć na różnych poziomach o długości co najmniej 45 min., ale nie więcej niż 90 min.

Wnioskodawca może załączyć dodatkowe dokumenty poświadczające ukończone studia wyższe, studia podyplomowe, dokumenty potwierdzające poziom znajomości języków obcych, wykaz publikacji, opinie i rekomendacje z miejsc zatrudnienia na stanowisku lektora języka polskiego jako obcego (maksimum 3 dokumenty, nie starsze niż z 2014 roku) oraz inne dokumenty pozwalające na ocenę stopnia spełniania wymagań dotyczących Wnioskodawcy, w tym zwłaszcza kompetencji metodycznych i lektorskich (np. autorskie programy nauczania), ale także innych, np. organizacyjnych (maksimum 3 dokumenty). W przypadku złożenia większej liczby dokumentów niż dopuszczalna, pod uwagę będą brane dokumenty w kolejności ich zamieszczenia.

Niekompletne wnioski zostaną cofnięte do poprawy. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek w ciągu 14 dni od momentu zwrócenia do poprawy. Wniosek może być poprawiony tylko jeden raz.

2.6. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt powinien rozpocząć się najwcześniej 1 lipca 2024, a zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2025.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor NAWA zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji projektu.

2.7. Procedura oceny i wyboru projektów do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (w przypadku wniosków o przedłużenie – tylko ocenie formalnej).

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – programy dla os. fizycznych.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji Wnioskodawcy oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć zdalnie za pomocą łączy teleinformatycznych. Jakość połączenia musi zapewniać odpowiednią słyszalność i widzialność w trakcie spotkania.

W przypadku Wnioskodawców, którzy mają podpisaną umowę z NAWA w programie LEKTORZY na rok akademicki 2023/2024 i nie biorą udziału w procedurze wnioskowania o przedłużenie oraz w przypadku osób, które w naborze 2023 były delegowane przez NAWA na lektorat w zagranicznym Ośrodku, ale nie podjęły pracy ze względu na sytuację epidemiczną lub inną losową, możliwe jest dokonanie oceny merytorycznej wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty, z pominięciem rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis kryterium

Punktacja

1.

kompetencje metodyczne, m. in.:

1)      umiejętność tworzenia programu kursu oraz planowania i prowadzenia zajęć

2)      znajomość i umiejętność stosowania różnych metod i technik nauczania

3)      doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce

4)      kreatywność w realizacji kursu, a także w odniesieniu do innych działań (np. organizacji wydarzeń kulturalnych), które prowadzą do realizacji celów Programu

0-25

2.

kompetencje językowe, m. in.:

1)      posługiwanie się językiem polskim (poprawność i bogactwo językowe)

2)      wiedza z zakresu językoznawstwa (różnice pomiędzy systemem języka polskiego oraz języka kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca oraz sytuacja językowa kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca)

3)      znajomość języka urzędowego kraju, do którego aplikuje Wnioskodawca lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym kraju

0-25

3.

kompetencje kulturowe i międzykulturowe, m. in.:

1)      znajomość polskiej historii i kultury (także współczesnej) w stopniu umożliwiającym realizację celów Programu

2)      wiedza na temat wkładu Polaków w budowanie kultury europejskiej i światowej

3)      znajomość kultury kraju, do którego Wnioskodawca aplikuje

0-25

4.

kompetencje organizacyjne i interpersonalne, m. in.:

1)      umiejętności organizacyjne

2)      umiejętność pracy w nowym środowisku (zdobywania nowych kontaktów, budzenia zainteresowania prowadzonymi przez siebie działaniami)

3)      umiejętność realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce, promowanie nauki języka polskiego i budowanie pozytywnego wizerunku Polski

0-25

Łącznie:

0-100

Waga oceny:

100%

Maksymalna liczba punktów:

100

 

Akceptacja przez zagraniczne Ośrodki

Wnioskodawcy, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały rekomendowane przez Zespół oceniający do finansowania, zostaną przedstawieni zagranicznym Ośrodkom.

W przypadku akceptacji Wnioskodawcy przez zagraniczny Ośrodek, Dyrektor NAWA wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych i skierowaniu Wnioskodawcy do danego Ośrodka oraz podpisuje z Wnioskodawcą umowę o przyznanie środków finansowych.

W przypadku braku akceptacji, Ośrodkowi zostaną przedstawieni kolejni Wnioskodawcy z listy.

Zgodnie z rekomendacjami Zespołu oceniającego, Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego Ośrodka niż wskazany we wniosku.

W przypadku wycofania się Ośrodka z Programu Wnioskodawcy może zostać zaproponowane skierowanie do innego zagranicznego Ośrodka niż pierwotnie wskazany we wniosku.

Dyrektor NAWA zastrzega możliwość nieskierowania Wnioskodawcy z pozytywną oceną merytoryczną do żadnego z Ośrodków. Wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nieskierowania do Ośrodka.

 

2.8. Obowiązki Lektora NAWA

Do obowiązków Lektora NAWA należy:

1) przygotowywanie i prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego oraz innych zajęć określonych w celach Programu, w formie i zakresie uzgodnionymi z Ośrodkiem,

2) przygotowywanie programów zajęć,

3) staranne przygotowywanie się do prowadzonych zajęć, profesjonalne ich prowadzenie oraz rzetelne wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy z Ośrodkiem, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego,

4) organizowanie wydarzeń i spotkań przyczyniających się do popularyzacji wiedzy o Polsce, jej języku i kulturze w środowisku, w którym pracuje,

5) utrzymywanie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury oraz przedstawicielami biznesu i innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę działań umożliwiających poznanie Polski i polszczyzny,

6) pośredniczenie w kontakcie między NAWA a Ośrodkiem i studentami w celu realizacji zadań ustawowych NAWA,

7) informowanie o ofercie programowej Agencji i promowanie działalności NAWA w Ośrodku,

8) udzielanie informacji Agencji w zakresie dotyczącym realizacji lektoratu, w tym również przedstawianie wszelkich szczegółowych informacji o jakichkolwiek problemach w realizacji umowy, w tym o sporze z Ośrodkiem, które zagrażają prawidłowemu wykonaniu umowy,

9) udział w okresie wakacyjnym w corocznej konferencji dla Lektorów NAWA,

10) dostarczenie NAWA pisemnego potwierdzenia z Ośrodka o rozpoczęciu pracy w terminie 45 dni od daty rozpoczęcia czynności wynikających z realizacji Programu w Ośrodku;

11) terminowe składanie Raportu końcowego,

12) w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Lektorem NAWA a Ośrodkiem, przesłanie kopii zawartej umowy w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia lektoratu,

13) udział w ewaluacji Programu – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oraz udział w innych działaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez NAWA, zgodnie częścią VII Regulaminu,

14) udział w prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

15) godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, dbanie o jej dobry wizerunek oraz pogłębianie wiedzy o Polsce i języku polskim,

16) godne reprezentowanie Agencji i dbanie o jej dobry wizerunek.

2.9. Budżet projektu

Na maksymalną kwotę dofinansowania, która zostanie wskazana w decyzji Dyrektora NAWA oraz umowie, składają się:

1) Stypendium w wysokości 4 000 zł/miesiąc;

UWAGA: Stypendium wypłacane jest z góry maksymalnie na okres 10 miesięcy, a jego ostateczna wysokość ustalana jest na etapie raportowania w oparciu o liczbę miesięcy, w których lektor prowadził działania wynikające bezpośrednio z powierzonych mu zadań w Ośrodku;

2) Ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania[1] zgodnie z poniższą tabelą:

 

GRUPA KRAJÓW

KRAJE

STAWKA MIESIĘCZNA W ZŁ

I

Kraje o niższych kosztach utrzymania i zakwaterowania

Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Egipt, Gruzja, Indie, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Polska, Rumunia, Turcja, Ukraina, Wietnam oraz pozostałe kraje świata.

4 000

II

Kraje o średnich kosztach utrzymania i zakwaterowania

Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Francja, Grecja, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia Północna, Niemcy, Malta, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajlandia, Węgry, Włochy, Uzbekistan,

6 000

III

Kraje o wyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania

Arabia Saudyjska, Australia, Bahrajn, Brunei, Chiny, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Hongkong, Japonia, Kanada, Katar, Korea, Kuwejt, Liechtenstein, Luksemburg, Makau, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Singapur, , Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie

8 000

IV

Kraje o najwyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania

Izrael, Stany Zjednoczone Ameryki

12 000

 

UWAGA: Ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania jest wypłacany:

a)      przy pierwszej umowie z NAWA lub po okresie przerwy za okres, w którym lektor prowadził działania wynikające bezpośrednio z powierzonych mu zadań w Ośrodku (maksymalnie 10 miesięcy),

b)      w przypadku przedłużenia umowy na kolejny rok akademicki za 12 miesięcy;

3) Ryczałt na podróż z Polski do kraju Ośrodka i z powrotem zgodnie z poniższą tabelą:

Państwo

Stawka w zł

Białoruś, Litwa

1000

Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Węgry

1500

Albania, Andora, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy

2000

Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Cypr, Egipt, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Jordania, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Portugalia, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

3000

Afganistan, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Indie, Jemen, Kamerun, Kenia, Kirgistan, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie

4500

Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Chile, Chiny, Dominika, Dominikana, Ekwador, Eswatini, Fidżi, Filipiny, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Indonezja, Jamajka, Japonia, Kambodża, Kanada, Kiribati, Kolumbia, Komory, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Laos, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Malezja, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mjanma, Mozambik, Namibia, Nauru, Nikaragua, Nowa Zelandia, Palau, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Południowa Afryka, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Tanzania Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Salomona, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe

6500

UWAGA: Ryczałt przysługuje, gdy podróż się odbędzie;

4) Wsparcie materialne:

a)      Kwota na zakup pomocy dydaktycznych i działania promocyjne – 2000 zł rocznie;

b)      Koszt dobrowolnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce – do 1800 zł miesięcznie, rozliczenie na podstawie kosztów rzeczywistych[2].

Środki finansowe wypłacane są w złotych polskich na wskazane przez Lektora NAWA w umowie konto prowadzone w walucie PLN, pod warunkiem dostępności ich na rachunku NAWA, wg poniższego schematu płatności zaliczkowych (schemat B w Regulaminie):

a)      90% kwoty – do 30 dni od podpisania umowy o przyznanie środków finansowych;

b)      do 10% kwoty jako płatność bilansująca (rozliczenie wszystkich kosztów: rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych, rzeczywistego czasu realizacji działań dydaktycznych w Ośrodku) – do 30 dni od dnia zatwierdzenia Raportu końcowego. Ewentualny zwrot na rzecz NAWA nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zwrotu.

W przypadku lektorów przedłużających umowę z NAWA wypłata pierwszej transzy środków finansowych nastąpi pod warunkiem wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy podpisanej na rok akademicki 2023/2024.

W uzasadnionych przypadkach (np. braku możliwości wyjazdu lektora do kraju skierowania spowodowanego okolicznościami zewnętrznymi – np. sytuacja epidemiczna, działania wojenne, stan wyjątkowy) dopuszcza się możliwość pracy zdalnej z Polski po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Dyrektora NAWA. W takiej sytuacji należne stypendium będzie zgodne ze stawką dla Polski.

UWAGA: Niezależne od miejsca wykonywania działań w ramach programu Lektorzy NAWA Beneficjent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

2.10. Raportowanie

Raporty składane są w Systemie teleinformatycznym NAWA. Datą złożenia raportu jest data jego złożenia w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Raport końcowy wraz ze sprawozdaniem finansowym za cały okres pobytu należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia czynności wynikających z realizacji Programu w roku akademickim 2024/2025.

Wzór Raportu końcowego stanowi załącznik do Ogłoszenia.

NAWA rozpatrzy Raport końcowy w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo sporządzonego lub niekompletnego Raportu końcowego, Lektor NAWA zobowiązany jest do poprawienia lub uzupełnienia raportu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania w Systemie teleinformatycznym NAWA informacji o konieczności poprawienia lub uzupełnienia raportu. W takim przypadku termin na jego ocenę zostanie wstrzymany.

Niezłożenie raportu we wskazanym terminie, złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w jego wzorze stanowi podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków i do wydania negatywnej decyzji o uzyskaniu finansowania w przypadku składania wniosków w naborach do programów NAWA.

Raport końcowy podlega ocenie formalnej, merytorycznej i finansowej. Złożenie Raportu końcowego kończy projekt w danym roku akademickim. Przepracowane miesiące oraz koszty poniesione po okresie złożenia raportu nie będą kwalifikowalne.

Agencja, za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego NAWA, poinformuje Lektora o wyniku weryfikacji otrzymanego raportu w terminie 45 dni od dnia jego złożenia.

Do raportu końcowego należy dołączyć Letter of Confirmation dokument potwierdzający rzeczywisty czas pracy Lektora w Ośrodku, wystawiony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Ośrodka w danym zakresie, opatrzony pieczęcią uczelni.

Dane zawarte w Letter of Confirmation będą podstawą do wyliczenia kwoty należnego stypendium.

 

2.11. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 11 000 000 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

 

2.12. Informacje dodatkowe

Na miejsce Lektora NAWA, z którym umowa została rozwiązana, NAWA może skierować innego Wnioskodawcę zgodnie z rekomendacją Zespołu oceniającego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. brak kandydatów do danego Ośrodka, rezygnacja lektora, niewielka liczba studentów lub godzin dydaktycznych) NAWA dopuszcza możliwość skierowania lektora do dwóch Ośrodków. Skierowanie takie może odbyć się za zgodą lektora i zainteresowanych Ośrodków o ile realizacja programu w dwóch Ośrodkach będzie możliwa. Decyzja o skierowaniu będzie podejmowana indywidualnie w każdym przypadku przez Dyrektora NAWA.

Jeśli powyższa sytuacja będzie miała miejsce już w trakcie realizacji programu (po rozpoczęciu roku akademickiego) zgoda Dyrektora NAWA na skierowanie do drugiego ośrodka akademickiego będzie skutkowała wydaniem dodatkowej Decyzji, a umowa stypendialna zostanie aneksowana w tym zakresie.

W przypadku skierowania do dwóch Ośrodków w danym roku akademickim lektorowi przysługuje podwójne stypendium. Pozostałe elementy finansowania nie ulegają podwojeniu.

2.13. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

2.14. Źródło finansowania

Środki krajowe

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór Formularza wniosku
2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób   fizycznych

         Załącznik 1. do Regulaminu Wzór umowy

3) Lista Ośrodków, do których NAWA deleguje lektorów w roku akademickim 2024/2025
4) Wzór Raportu końcowego
5) Wzór oświadczenia o dobrowolnym ubezpieczeniu społecznym

 IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.+48/22 390 35 48

+48/22 390 35 91

+48 451 058 618

+48 451 058 651

 

[1] W tej kategorii mieszczą się m.in. koszty związane z utrzymaniem, opłatami za mieszkanie, ubezpieczeniem zdrowotnym, legalizacją pobytu.

[2] Więcej informacji na temat:

- dobrowolnych składek społecznych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_dobrowolne_ubezpieczenia/8b3224de-d572-45e0-9481-889a26a6677d

- dobrowolnych składek zdrowotnych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/pracujacy/ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/zasady-podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu/ubezpieczenie-dobrowolne,

Udostępnij