Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Lista podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w programie Granty Interwencyjne NAWA 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 16/2022 z dnia 28 marca 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Granty Interwencyjne NAWA (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel programu

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

2.2 Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków  będzie prowadzony:

1) od 28 marca do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

2) od 1 września do 15 listopada 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

lub do wyczerpania alokacji. W chwili wyczerpania alokacji Nabór zostanie zamknięty w Systemie teleinformatycznym Agencji a stosowny komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Agencji. W dniu otwarcia drugiej rundy aplikacyjnej Agencja poinformuje poprzez swoją stronę internetową o wysokości pozostałych środków w Programie.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wyjątek stanowią̨ pełnomocnictwa Wnioskodawcy stanowiące załączniki do Wniosku, dokumenty rejestrowe Wnioskodawcy oraz oświadczenia, które mogą być sporządzone w języku polskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 3 wnioski w naborze. Wnioskodawca, którego wniosek nie otrzymał finansowania, ale który uzyskał co najmniej 70 pkt, może ten wniosek poprawić i złożyć jeszcze w tej samej edycji. Wnioskodawca może to zrobić jednokrotnie i nie uwzględnia się tego wniosku w limicie 3 wniosków na Wnioskodawcę w naborze.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

1.       Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy;

2.       Projekt musi dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu;

3.       Projekt musi zawierać element nowości i jasno sprecyzowany problem badawczy;

4.       Uzasadnienie Projektu musi jednoznacznie wskazywać, że jego niepodjęcie będzie skutkowało utraceniem szansy na rozwiązanie stawianego problemu w najbardziej stosownym czasie oraz że nie jest możliwe sfinansowanie go w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania;

5.       Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych Projektu. W przypadku projektów badawczych, w których przewidziano wyprawy naukowe i prace terenowe na obszarze wystąpienia zjawisk i procesów o charakterze unikatowym i wymagającym pilnej interwencji, możliwe jest ujęcie we Wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej;

6.       Partnerem zagranicznym może być ośrodek akademicki lub naukowy mający siedzibę poza granicami RP, z którym Wnioskodawca planuje realizować Projekt, z wyłączeniem instytucji i innych podmiotów mających siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej*. W przypadku projektów dotyczących współpracy międzynarodowej Grupy projektowej, Wnioskodawca przedstawia list/y intencyjny/e od Partnera/ów zagranicznego/ych. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie mobilność naukowców, list intencyjny od Partnera zagranicznego nie jest wymagany;

7.       W skład Grupy projektowej wchodzą:

1)      osoby zatrudnione u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

2)      kierownik Grupy projektowej posiadający minimum stopień doktora.

8.       Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia otwartego dostępu do powstałych w ramach Projektu artykułów naukowych poprzez ich opublikowanie w otwartym czasopiśmie lub udostępnienie w otwartym repozytorium publikacji ich ostatecznej wersji autorskiej (tzw. Author's Accepted Manuscript) lub opublikowanej wersji wydawcy (tzw. Version of Record). Otwarty dostęp do publikacji musi zostać zapewniony najpóźniej w momencie jej opublikowania (brak embarga czasowego). Preferowany powinien być sposób zapewnienia otwartego dostępu do publikacji skutkujący jej udostępnieniem na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY) lub Creative Commons Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (CC BY-SA). Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia otwartego dostępu do wytworzonych w ramach Projektu danych badawczych poprzez ich opublikowanie w otwartym repozytorium danych badawczych, z preferencją dla udostępnienia ich na warunkach określonych w oświadczeniu Creative Commons Zero (CC0).         

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

2.5 Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach Projekt może być przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy (bez zwiększenia finansowania), po przedstawieniu uzasadnienia i zaprezentowaniu dotychczasowych efektów realizacji Projektu.

2.6 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu
i w Regulaminie Programów NAWA dla Instytucji.

W przypadku, gdy Wnioskodawca złoży więcej niż jeden Wniosek obejmujący dany Projekt, do oceny zostanie przekazany Wniosek złożony jako pierwszy według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Ocena formalna będzie dokonywana niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 30 dni od daty złożenia w Systemie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Projekty, które w kryterium nr 1 otrzymają ocenę TAK, są poddawane ocenie w kryteriach nr 2-5, ze wskazaniem liczby punktów i podaniem uzasadnienia przyznanej punktacji. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznanie oceny NIE w kryterium nr 1 oznacza nierekomendowanie Wniosku do finansowania. W takim przypadku Zespół Oceniający nie dokonuje oceny w pozostałych kryteriach, a Wniosek otrzymuje 0 (zero) punktów. Podczas oceny Zespół Oceniający może skorzystać z opinii pomocniczej Eksperta zewnętrznego spoza Zespołu Oceniającego. Ze względu na interwencyjny charakter Programu, budżet – w tym wysokość wynagrodzeń, w szczególności pracowników instytucji wnioskującej – będzie oceniany pod kątem jego adekwatności i niezbędności do osiągnięcia celów Programu.  W uzasadnionych przypadkach Zespół Oceniający może zarekomendować zmniejszenie wnioskowanej kwoty finansowania, wskazując niezbędny zakres modyfikacji kosztorysu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu Wniosku, na każdym etapie oceny, Zespół Oceniający może przyznać Wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. Dolny próg punktowy dla wniosków rekomendowanych do finansowania wynosi 80 punktów. Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania finansowania w ramach Programu przesyłana jest Wnioskodawcy w Systemie teleinformatycznym Agencji w ciągu 31 dni od momentu zakończenia jego oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy niezbędna jest opinia pomocnicza Eksperta zewnętrznego spoza Zespołu Oceniającego, czas ten może wynosić do 60 dni

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez Ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Ocena

Zespołu Oceniającego

1.

Zgodność założeń Projektu z celami Programu, w szczególności, czy Projekt dotyczy nagłego, ważnego, nieprzewidzianego i nietypowego zjawiska społecznego, cywilizacyjnego lub przyrodniczego o istotnych konsekwencjach globalnych lub regionalnych, oraz czy pozwala na zebranie istotnych danych lub istotnej nowej wiedzy?

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

TAK/NIE

2.

Ocena analizy potrzeb/problemów/wyzwań społecznych, cywilizacyjnych lub przyrodniczych, na które odpowiedź ma stanowić realizacja Projektu.

0-25

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań, w szczególności działań badawczych z uwzględnieniem potencjału Grupy Projektowej i potencjału Partnera/ów zagranicznego/ych (jeśli dotyczy).

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa, znaczenie i nowatorstwo zaplanowanych działań, adekwatność planowanych działań do czasu realizacji Projektu, wykonalność Projektu, potencjał Grupy Projektowej i Partnera/ów zagranicznego/ych.

0-30

4.

Istotność Projektu dla reagowania na przełomowe wydarzenie, zdobycia ważnych danych lub istotnej wiedzy oraz rozwiązania problemów z niego wynikających.

0-25

5.

Zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań.

Ocenie podlega budżet Projektu w zakresie zgodności z katalogiem kosztów kwalifikowanych i adekwatności oraz niezbędności wskazanych pozycji kosztów do planowanych działań.

0-20

Łącznie:

0-100

Maksymalna liczba punktów:

100 pkt

2.7 Budżet projektu

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

Koszt całkowity Projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne, wskazane przez Wnioskodawcę w szczegółowej propozycji budżetu. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Projektu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Projektu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych (tj. koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami), są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją Projektu. W Projekcie nie będą finansowane tzw. koszty pośrednie, tzn. koszty administracyjne niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Umowy (np. koszty koordynatora, zarządzania Projektem, ewaluacji itp.).

Koszty kwalifikowalne

1)             Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w Projekcie:

a)              koszty umów o pracę, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia;

b)             koszty umów cywilnoprawnych,

z zastrzeżeniem, że koszty wynagrodzeń mogą stanowić maksymalnie 50% wartości Projektu.

2)             Koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu:

a)              koszty podróży zagranicznych, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu w maksymalnej wysokości zależnej od odległości, zgodnie z Załącznikiem nr 6 Stawki maksymalne obowiązujące w Programie;

b)             koszty utrzymania w maksymalnej wysokości (wliczając dni przeznaczone na podróż) zgodnie z Załącznikiem nr 6 Stawki maksymalne obowiązujące w Programie.

3)             Koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym (np. w zakresie biobankowania, symulacji komputerowych, modelowania, analiz laboratoryjnych, pozyskania danych i materiałów, zdjęć lotniczych i satelitarnych), itp.

4)             Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu:

a)              koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;

b)             koszty dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej (udostępnienia Beneficjentowi na czas określony specjalistycznej aparatury badawczej przez podmiot zewnętrzny);

c)              koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji badań (np. niezbędnych odczynników, drobnych materiałów badawczych itp.) - limit w wysokości 20% wartości projektu;

d)             koszty związane z bezpieczeństwem w czasie podróży (np. ubezpieczenie, szczepienia ochronne, testy na obecność COVID-19).

Wytyczne dotyczące raportowania i zasad rozliczania projektu znajdują się w Regulaminie Programów NAWA dla Instytucji. Natomiast w przypadku rozliczenia zryczałtowanych kosztów podróży i utrzymania Beneficjent zobowiązany będzie dodatkowo posiadać:

1)             kalkulację kosztów potwierdzających prawidłowość ich naliczenia;

2)             syntetyczne sprawozdanie z podróży, zawierające opis zrealizowanych działań oraz osiągniętych rezultatów.

2.8 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 5 mln, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków. Agencja zastrzega sobie prawo również do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze. 

2.9 Informacje dodatkowe

Schemat płatności – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

Schemat raportowania – A, zgodnie z Regulaminem Programów NAWA dla Instytucji.

2.10 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór formularza wniosku wraz z załącznikami

2) Wzór pełnomocnictwa

3) Wzór listu intencyjnego

4) Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej

5) Wzór raportu końcowego

6) Stawki maksymalne obowiązujące w Programie

7) Regulamin programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla Instytucji

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 10:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 64

fax +48/22 826 28 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

 

*Aktualizacja: 6.04.2022 rok

 

 

Udostępnij