Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

O programie

Projekty Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks mają na celu  wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

Kto może złożyć wniosek?

O projekt aplikuje konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych instytucji. W skład konsorcjum muszą wchodzić minimum 3 instytucje z trzech różnych krajów członkowskich UE, lub stowarzyszonych z Programem Horyzont Europa. Ponad to minimum w projekcie mogą wziąć udział instytucje z dowolnego kraju i sektora. Instytucje mogą pełnić rolę beneficjenta w konsorcjum i wówczas muszą zatrudnić przynajmniej jednego naukowca, lub partnera – w takim wypadku nie dysponują własnym budżetem, a ich koszty są refundowane przez beneficjentów.

Wnioski, które podczas oceny otrzymają mniej niż 80% punktów, podlegają rocznej karencji i nie można ich złożyć w kolejnym konkursie. 

Adresaci

Grupa docelowa projektu to naukowcy bez stopnia doktora w momencie zatrudnienia do projektu, spełniający warunek mobilności mówiący, że nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie otwartego konkursu, ogłaszanego m.in. na portalu EURAXESS. Naukowcy powinni być zatrudniani na podstawie umowy  pracę, zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej. W Polsce, na podstawie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, każdy doktorant musi otrzymywać stypendium doktoranckie, płatne ze środków własnych instytucji obok wynagrodzenia płatnego ze środków projektu. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Rodzaje projektów Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks:

 • Doctoral Networks umożliwia rozwój programów doktorskich poprzez współpracę uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym także MŚP) oraz wszelkich innych instytucji z Europy i spoza jej obrębu. Program jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju w obszarach badawczych i innowacyjnych, umożliwia naukowcom bezpośredni kontakt ze środowiskiem zarówno akademickim jak i nieakademickim, oferuje szkolenia, wymianę wiedzy oraz umiejętności.
 • Industrial Doctorates: dedykowany jest dla doktorantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności poza środowiskiem akademickim, szczególnie w branży przemysłowej oraz biznesowej. Stypendyści muszą być uczestnikami szkoły doktorskiej, a także znajdować się pod wspólnym nadzorem partnerów z branży akademickiej i nieakademickiej.
 • Joint Doctorates: program oferuje międzynarodową, międzysektorową oraz interdyscyplinarną współpracę, prowadzącą do nadawania wspólnych lub wielokrotnych stopni doktora. Współpraca polega na wspólnej selekcji kandydatów i opiece; wspólny program doktorancki.

Korzyści i szanse dla organizacji biorących udział:

 • nawiązanie współpracy badawczej i innowacyjnej z podmiotami z różnych krajów i sektorów, w tym z przedsiębiorstwami i instytucjami z sektora nauki – udział w projekcie DN jest dobrym wstępem do dalszej współpracy międzynarodowej
 • wzmocnienie swojego potencjału kapitału ludzkiego w obszarze badań i innowacji – zatrudnienie doktorantów jest w pełni finansowane z projektu
 • zwiększenie umiędzynarodowienia i swojej widzialności w Europie
 • możliwość wykorzystania rezultatów badań – IPR jest własnością instytucji/podmiotu
 • finansowanie do 100% kosztów
 • proste rozliczanie projektów
 • możliwość zatrudnienia doktoranta po zakończeniu projektu
 • udział w projekcie jest brany pod uwagę w ewaluacji jednostek naukowych MEiN

Projekty Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks podniosą atrakcyjność i jakość szkolenia doktorantów w Europie i wyposażą naukowców we właściwą kombinację kompetencji badawczych i miękkich. Poprawią perspektywy rozwoju kariery w sektorze akademickim i prywatnym poprzez międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową mobilność połączoną ze zwiększoną innowacyjnością.

Finansowanie

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie – w formie kosztów jednostkowych, kalkulowanych  na podstawie liczby zaplanowanych osobomiesięcy na zatrudnienie doktorantów.

Wynagrodzenie naukowca (kwoty brutto z kosztami pracodawcy) / miesiąc:

 • zasadnicze: 3 400 €* (kwota podlega współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju instytucji przyjmującej. W Polsce wynosi 70.5%.)
 • dodatek mobilnościowy: 600 €
 • dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 660 €
 • dodatek związany z długotrwała chorobą: wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA
 • dodatek tzw. special needs allowance (jeśli dotyczy): wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA

Koszty instytucji / miesiąc:

 • badania, szkolenia i działania sieciowe: 1 600 €
 • zarządzanie i koszty pośrednie: 1 200 €
 • Living allowance podlega współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju instytucji przyjmującej. W Polsce wynosi 70.5%.

Czas trwania

Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata, zatrudnienie poszczególnych naukowców można zaplanować pomiędzy 3 a 36 miesięcy. Doktoranci mogą zostać oddelegowani do pozostałych członków konsorcjum na okres nieprzekraczający 1/3 zatrudnienia w projekcie.  W projektach typu Industrial doctorates wymagane jest zaplanowanie zatrudnienia doktoranta w wymiarze 50% czasu zatrudnienia w sektorze pozaakademickim.

W projekcie można zaplanować do 360 osobomiesięcy na zatrudnienie doktorantów.  W przypadku projektów typu Industrial Doctorates i Joint Doctorates można zaplanować o 180 osobomiesięcy więcej.

Działania w projekcie

 • Wspólny projekt badawczo-szkoleniowy realizowany przez zatrudnionych doktorantów pod opieką doświadczonych naukowców z instytucji konsorcjum;
 • zapewnienie doktorantom właściwej opieki ze strony opiekuna naukowego, zgodnie ze standardami MSCA Guidelines on Supervision
 • udział zatrudnionych doktorantów w stażach i szkoleniach, zarówno merytorycznych, jak i obejmujących umiejętności miękkie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, etyka w badaniach, etc.). Rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, w różnych sektorach, krajach i dyscyplinach zgodnie z zasadami EU Principles on Innovative Doctoral Networks;
 • oddelegowania zatrudnionych doktorantów do instytucji z różnych sektorów i dyscyplin;
 • organizacja przez konsorcjum szkoleń, konferencji na poziomie sieciowym;
 • udział doktorantów w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych;
 • należy zapewnić otwarty dostęp do rezultatów projektu (obejmuje to zarówno publikacje, jak i wyniki badań). Nie obejmuje to rezultatów, które mają być chronione, np. podlegają opatentowaniu.

Jak aplikować?

Składanie wniosków  odbywa się poprzez stronę Komisji Europejskiej Funding and tenders opportunities portal.

Terminy

MSCA Doctoral Networks 2022

Termin rozpoczęcia naboru: 12 maja 2022

Termin zakończenia naboru: 15 listopada 2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Termin ogłoszenia wyników naboru: wkrótce zostanie podany

Warto zajrzeć

Podstawowe, przydatne dla wnioskodawców informacje znajdują się TUTAJ.

Program Pracy na lata 2021-2022

FAQ

Przykładowy wniosek oraz instrukcje 

Udostępnij