Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie

nr   16/2024 z dnia 6 maja 2024 r.

 

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 843), ogłasza nabór wniosków o udział w programie

Kursy  przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce  - nabór 2024.

I.        Cel i termin realizacji Programu oraz okres realizacji Projektu

1.              Cel programu:

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

2.              Cele szczegółowe Programu/ oczekiwane rezultaty:

1)       wsparcie realizacji programów stypendialnych: Anders NAWA, Banach NAWA, Zawacka NAWA, a także innych programów i działań Agencji, poprzez umożliwienie ich beneficjentom uczestnictwa w kursie przygotowawczym;

2)       umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów;

3)       pogłębienie wiedzy cudzoziemców na temat Polski, jej kultury i historii.

3.              Okres realizacji Programu w naborze: od 01.10.2024  r. do 31.09.2025 r.

4.              Okres realizacji Projektów w naborze do Programu: od 01.10.2024 r. do 30.06.2025 r.

5.              Okres realizacji Projektu nie może wykraczać poza okres realizacji Programu w naborze.

II.       Wskaźniki realizacji celu 

1.              Program przewiduje wskaźniki obligatoryjne [TAK/ NIE]

2.              Uczestnicy, którzy ukończą kurs przygotowawczy i otrzymają Zaświadczenia o ukończeniu kursu.

III.      Podmioty uprawnione

Do Naboru mogą przystąpić następujący Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)       uzyskali Akredytację NAWA na realizację Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026,

2)       nie są postawieni w stan likwidacji,

3)       nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

IV.     Uprawnione działania

1. W ramach Programu możliwe jest realizowanie projektów polegających na

organizacji kursów przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce

Szczegółowy opis Kursu przygotowawczego stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu postępowania o nadanie Akredytacji NAWA.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu obejmuje działania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku złożonym w Postępowaniu o nadanie Akredytacji NAWA.

Wszystkie działania muszą wpisywać się w cele programu i być realizowane na zasadach określonych w Podręczniku Beneficjenta w pkt 4.2.9 pn. Upowszechnianie języka i kultury polskiej za granicą.

V.       Uprawnieni uczestnicy Projektu 

1.         Program przewiduje udział uczestników projektu [TAK/NIE]

Stypendyści programów:

1)       Anders NAWA (w tym stypendyści MZ i MKiDN),

2)       Banach NAWA,

3)       Zawacka NAWA,

4)       a także innych programów i działań Agencji

VI.     Ewaluacja prowadzona przez Agencję 

Grupy objęte badaniem oceniającym wpływ programu NAWA:

[TAK/NIE] Beneficjenci NAWA

[TAK/NIE] Uczestnicy Projektu beneficjenta NAWA

VII.    Wymagane załączniki do Wniosku

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć Wniosek wraz z następującymi załącznikami:

1)              aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy, o ile nie jest on dostępny w odpowiednim rejestrze publicznym, prowadzonym w formie elektronicznej;

2)              pełnomocnictwo, do reprezentowania Wnioskodawcy w przypadku, gdy wniosek jest składany przez inną osobę aniżeli wynika to z dokumentów rejestrowych; wzór pełnomocnictwa określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia;

VIII.   Termin i forma składania wniosków

1.              Wniosek należy złożyć do 30.06.2024 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy (Polska), za pośrednictwem Systemu Agencji, dostępnego pod adresem: [https://programs.nawa.gov.pl/login].

2.              Wniosek należy sporządzić w języku polskim.

3.              Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku Agencja będzie brać pod uwagę wniosek złożony jako ostatni według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

IX.      Budżet

 

1.       Stawki jednostkowe obowiązujące w Programie na jednego uczestnika:

1)       W przypadku stypendystów Ministra Nauki – wartość 16 200,00 zł.

2)       W przypadku stypendystów Ministra Zdrowia – wartość 15 000,00 zł.

3)       W przypadku stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wartość 16 200,00 zł

2.       Dokumenty, które przyszły Beneficjent będzie zobligowany gromadzić i przedstawić na potwierdzenie dostarczenia produktów lub osiągnięcia rezultatów wskazanych we wniosku są:

1)       Zestawienie uczestników stanowiące Załącznik nr 4,

2)       wystawione przez Beneficjenta Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego przez uczestnika projektu.

3.       Maksymalna wartość wnioskowanych Środków finansowych wynosi 1 800 000,00  złotych.

4.       W Programie zastosowanie ma następujący schemat płatności: A.

5.       W Programie zastosowanie ma następujący schemat raportowania: A.

UWAGI:

1.       Budżet kursu będzie konstruowany na podstawie stawek jednostkowych w oparciu o liczbę skierowanych przez NAWA uczestników kursu.

2.       Szczegóły dotyczące zasad kwalifikowalności i dokumentowania wydatków znajdują się w Podręczniku Beneficjenta (Rozdział 6. „ZASADY FINANSOWE”  -  Rozliczenia w oparciu o stawki jednostkowe).

3.       Kursy będą rozliczone na podstawie stawki jednostkowej określonej przez NAWA  (patrz: punkt 4) na podstawie liczby uczestników, którzy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

4.       Warunkiem wydania uczestnikowi kursu Zaświadczenia jest realizacja przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu programu, którego jest stypendystą.

5.       Finansowanie przyznane ze środków NAWA nie może być wykorzystywane w celu generowania zysku. Kursy nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

X.       Ocena wniosków w Naborze

Wnioski podlegają jedynie ocenie formalnej.

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie naboru – Programy dla instytucji oraz prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Nie przewiduje się oceny merytorycznej wniosków składanych przez instytucje posiadające Akredytację NAWA.

Finansowanie w Programie przyznawane jest decyzją Dyrektora NAWA.

Dyrektor NAWA przy przyznawaniu środków finansowych kieruje się możliwościami finansowymi Agencji i potrzebami stypendystów NAWA, dla których organizowane są kursy przygotowawcze.

Agencja zastrzega sobie prawo do przyznania w ramach programu niższej wartości środków finansowych niż wnioskowana kwota oraz do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze.

Dyrektor Agencji może podjąć decyzję o nieprzyznaniu środków finansowych.

Kryteria oceny formalnej:

 POZIOM OCENY

KRYTERIA

OCENA KRYTERIUM

MECHANIZM OCENY

Ocena formalna

1.     Weryfikacja spełniania przez Wnioskodawcę następujących kryteriów formalnych:

Spełnia / nie spełnia

Weryfikacja wniosku wraz z załączoną dokumentacją

1)               wniosek został złożony zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy,

Tak/nie

2)               wniosek został złożony zgodnie z pkt. Termin i forma składania wniosków,

Tak/nie

3)               Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym,

Tak/nie

4)               Do wniosku załączono wymagane załączniki,

Tak/nie

5)               Wnioskodawca otrzymał Akredytację na wszystkie  typy kursów, których dotyczy wniosek,

Tak/nie

6)               wniosek wypełniony jest w sposób kompletny

Tak/nie

XI.      Alokacja środków

1.              Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi: Całkowita alokacja na nabór wynosi 7 190 000zł.

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości alokacji ww. środków.

2.              Źródło finansowania naboru do programu: dotacja celowa Ministra Nauki oraz dotacja celowa Ministra Zdrowia i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XII.     Zasady dodatkowe

1.              Agencja zastrzega sobie prawo do anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację Naboru, zdarzeń o charakterze siły wyższej lub w innych uzasadnionych przypadkach.

2.              Projekt będzie realizowany na zasadach określonych Umową.

3.              Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 września 2024 roku.

XIII.   Załączniki

Załączniki do Ogłoszenia:

1)              Regulamin Naboru;

2)              Wzór Umowy z Beneficjentem;

3)              Wzór pełnomocnictwa;

4)              Wzór Zestawienia uczestników kursu;

5)              Regulamin postępowania o nadanie Akredytacji NAWA;

6)              Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis Kursu przygotowawczego NAWA.

XIV.   Kontakt

Adam Franke

Biuro Programów Języka Polskiego

         T: +48 22 390 38 10

K: +48 509 359 574

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Udostępnij