Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 17/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku

 

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w programie Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Program ma na celu wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie cudzoziemców do kształcenia w polskich uczelniach. Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla cudzoziemców kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

Ponadto celami Programu są:

1)      wsparcie realizacji programów stypendialnych: im. gen. Władysława Andersa, im. Stefana Banacha, ZAWACKA NAWA, a także innych programów i działań Agencji, poprzez umożliwienie ich beneficjentom uczestnictwa w kursie przygotowawczym;

2)      umożliwienie cudzoziemcom, którzy planują rozpoczęcie studiów w Polsce, nauki lub doskonalenia znajomości języka polskiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów;

3)      pogłębienie wiedzy cudzoziemców na temat Polski, jej kultury i historii.

 2.2 Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 30 czerwca 2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Złożenie wniosku oznacza akceptację przez Wnioskodawcę treści Ogłoszenia wraz z załącznikami, w tym Regulaminu Programów NAWA – Programy dla Instytucji akredytowanych NAWA.

Język, w którym należy złożyć wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku Agencja będzie brać pod uwagę wniosek złożony jako ostatni według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Szczegółowy opis Kursu przygotowawczego stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu Postępowania o nadanie Akredytacji NAWA.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu obejmuje działania przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku złożonym w Postępowaniu o nadanie Akredytacji NAWA.

2.4 Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)      uzyskali Akredytację NAWA na realizację Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026,

2)      nie są postawieni w stan likwidacji,

3)      nie zalegają z wypełnieniem zobowiązań wynikających z podpisanych z Agencją umów.

2.5 Możliwość realizacji projektu w formule partnerskiej

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

2.6 Ramy czasowe realizacji Projektu

Termin rozpoczęcia i długość Projektu

Projekt będzie realizowany od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.

 2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają jedynie ocenie formalnej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem: spełniania kryteriów formalnych tj.

- czy Wnioskodawca uzyskał Akredytację NAWA,

- czy wniosek złożony jest przez właściwą osobę,

- czy wniosek jest wypełniony w sposób kompletny.

Ocena merytoryczna

Nie przewiduje się oceny merytorycznej wniosków składanych przez instytucje posiadające Akredytację NAWA.

Przyznawanie finasowania Wnioskodawcom

Finansowanie w Programie przyznawane jest decyzją Dyrektora NAWA.

Dyrektor NAWA przy przyznawaniu środków finansowych kieruje się możliwościami finansowymi Agencji i potrzebami stypendystów NAWA, dla których organizowane są kursy przygotowawcze.

Agencja zastrzega sobie prawo do przyznania w ramach programu niższej wartości środków finansowych niż wnioskowana oraz do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze.

Dyrektor Agencji może podjąć decyzję o nieprzyznaniu środków finansowych.

2.8 Budżet Projektu

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu nie może przekraczać 1 800 000,00 zł.

Budżet Projektu będzie konstruowany na podstawie stawek jednostkowych obliczonych na podstawie poniższych kategorii uprawnionych kosztów. Stawka jednostkowa zostanie określona na jednego uczestnika Kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby nie może przekroczyć 16 200,00 zł. W przypadku stypendystów Ministra Zdrowia koszt, o którym mowa powyżej nie może przekroczyć 15 000,00 zł, a w przypadku stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15 000,00 zł.

Koszt całkowity projektu stanowią jedynie bezpośrednie koszty kwalifikowalne. Poniesione wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją Kursu. Koszty bezpośrednio związane z realizacją Kursu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych i są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostaną poniesione w związku z jego realizacją. Nie będą finansowane tzw. koszty pośrednie, tzn. koszty administracyjne niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu umowy.

Uprawnione główne kategorie kosztów w Programie to:

1)      Koszty organizacji kursów:

a.       koszty wynajęcia sal, sprzętu, nagłośnienia;

b.       przygotowanie materiałów dydaktycznych (w tym koszty powielania materiałów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby organizowanego kursów);

c.       inne koszty bezpośrednio związane z organizacją kursu.

2)      Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia do kwoty 20 000 zł, przy czym koszty zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powinny umożliwiać jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów (wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł).

3)      Koszty wynagrodzeń osób realizujących Projekt: koszty umów o pracę, koszty umów cywilnoprawnych, dodatków zadaniowych lub innych składowych wynagrodzenia.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy spełnią łącznie następujące warunki:

1)      zostaną poniesione w okresie realizacji projektu określonym w umowie;

2)      będą zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym zgodne z zasadą konkurencyjności wydatków lub prawem zamówień publicznych (jeśli dotyczy);

3)      będą poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej Beneficjenta;

4)      będą niezbędne do realizacji kursu;

5)      będą racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe oraz zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego;

6)      zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

7)      obejmą podatek VAT wyłącznie w przypadkach, w których nie istnieje możliwość jego zwrotu lub odzyskania na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT.

Finansowanie przyznane ze środków NAWA nie może być wykorzystywane w celu generowania zysku. Kursy nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Kosztami niekwalifikowalnymi w Programie są:

1)             koszty pośrednie i koszty bieżącej działalności Wnioskodawcy;

2)             straty wynikające z różnic kursowych, prowizje związane z wymianą walut, opłaty z tytułu oprocentowania debetu z transakcji finansowych;

3)             koszty poniesione poza okresem realizacji Projektu;

4)             pożyczka i koszty obsługi pożyczki;

5)             podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa krajowego podlegają zwrotowi;

6)             te same koszty finansowane z dwóch różnych źródeł (podwójne finansowanie);

7)             koszty nieudokumentowane;

8)             grzywny, mandaty, kary finansowe, koszty postępowań sądowych, narosłe odsetki;

9)             koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (w tym koszty przelewów z lub do Agencji pobierane przez bank Beneficjenta);

10)         zakup nieruchomości (zakup, budowa, remont).

Projekty będą rozliczone na podstawie stawki jednostkowej określonej przez Wnioskodawcę we wniosku (stawka na jednego uczestnika), w oparciu o liczbę uczestników, którzy otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dokumentami potwierdzającymi realizację kursów są:

1)      Zestawienie uczestników stanowiące Załącznik nr 6,

2)      wystawione przez Beneficjenta Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego.

Warunkiem wydania uczestnikowi kursu Zaświadczenia jest realizacja przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu programu, którego jest stypendystą.

2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 8 554 000,00 zł przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

 2.10 Informacje dodatkowe

1)      Schemat płatności:

a.       zaliczka w wysokości 80% przyznanego finansowania wypłacana w terminie do 30 dni od podpisania Umowy,

b.       płatność bilansująca w wysokości do 20% wypłacana w terminie do 30 dni od zatwierdzenia Raportu końcowego.

2)      Schemat raportowania - Raport końcowy składany jest w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. Beneficjent jest odpowiedzialny za terminowe złożenie do Agencji Raportu końcowego.

3)      Do raportu Beneficjent zobowiązany jest dołączyć:

a.       Zestawienie uczestników kursu (Załącznik nr 6),

b.       skany Zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 sierpnia 2023 roku.

 2.12 Źródło finansowania Programu

Budżet państwa oraz dotacja celowa Ministra Zdrowia oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Regulamin Programów NAWA – Programy dla Instytucji akredytowanych NAWA
  2. Regulamin Postępowania o nadanie Akredytacji NAWA
  3. Wzór umowy
  4. Wzór formularza wniosku
  5. Wzór Pełnomocnictwa  wersja edytowalna
  6. Wzór zestawienia uczestników kursu wersja edytowalna 
  7. Wzór Raportu końcowego

 

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):


Biuro Programów Języka Polskiego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 68

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

Udostępnij