Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 17/2020 z dnia 01.06.2020 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w programie Profesura Gościnna NAWA. 

 

Cel Programu 

Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. 

Polskie uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze będą mogły zatrudnić na okres 36-48 miesięcy wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy wraz z Grupą projektową w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.  

Pierwsza edycja Profesury Gościnnej NAWA otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach. 

 

Zakres działań realizowanych w ramach Programu 

Zgłaszane projekty powinny obejmować zadania o charakterze badawczym, przy czym realizowane badania naukowe powinny mieć charakter przełomowy, istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. Uzupełniająco projekt może obejmować działania dydaktyczne. 

W ramach projektu Wnioskodawca planuje zatrudnienie Wizytującego naukowca oraz stworzenie Grupy projektowej, która powinna liczyć co najmniej czterech członków, w tym przynajmniej dwie osoby na stanowisku „post-doc”.  

 

Uprawnieni Wnioskodawcy 

Z wnioskami o finansowanie w ramach Profesury Gościnnej NAWA mogą występować podmioty planujące zatrudnić Wizytujących naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii:  

  • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
  • Polska Akademia Umiejętności;  
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową. 

 

Termin realizacji projektów 

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.  

Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. i nie później niż 31 października 2021 r. 

 

Termin i forma składania wniosków 

Nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl 

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim, z wyjątkiem miejsc we wniosku gdzie podano inaczej.  

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu  

Alokacja środków w naborze wynosi 20 000 000 zł.  

Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 3 000 000 zł.  

Wymagany jest wkład własny Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 20% kosztów wynagrodzenia Wizytującego naukowca oraz członków Grupy projektowej.  

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór. 

 

Komponent badawczy NCN 

W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w maksymalnej wysokości 400 000 zł do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i  jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Beneficjenci wyłonieni w programie Profesura Gościnna NAWA, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich. 

Udostępnij