Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz środowiska doktorantów kierunków artystycznych wprowadziliśmy w Regulaminie programu im. Iwanowskiej przepisy, które umożliwiają tej grupie osób ubieganie się o stypendia. Szczegóły zamieszczone są w uaktualnionej wersji Regulaminu. Przypominamy, że termin składania wniosków w tym programie upływa 18 grudnia br. o godz. 15:00.

 

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018 z dnia 09.10.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Iwanowskiej.

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • odbycie części studiów doktoranckich;
  • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
  • prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:

1)  doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  lub instytutach międzynarodowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)  w chwili składania wniosku zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub

3)  realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Regulamin Programu 

Regulamin

Termin realizacji programu

Projekt może być realizowany przez okres od 6 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września 2019 r. ani nie później niż 29 lutego 2020 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 9 października do 18 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego zimowego.

Wzór umowy

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

Załącznik do umowy: ankiety – lista pytań

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

15 000 000 zł

 

 

Udostępnij