Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 z dnia 07.01.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2020.

Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić Powracających Naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
 • wynagrodzenia członków Grupy Projektowej;
 • przesiedlenie Powracającego Naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej;
 • opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Termin realizacji Programu

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Komponent badawczy

W ramach projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w kwocie o maksymalnej wysokości 200 000 zł do wykorzystania przez Grupę Projektową w ciągu pierwszych 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Beneficjenci wyłonieni w programie Polskie Powroty, którzy w swoim wniosku zaplanowali komponent badawczy, będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku do NCN w naborze skierowanym wyłącznie do nich.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

 1. streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim);
 2. oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim);
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego/tytułu stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim lub łacińskim lub angielskim);

Regulamin Programu Polskie Powroty 2020

Załączniki do Regulaminu Regulaminu

Wzór wniosku o finansowanie projektu (wnioski składane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym Agencji)

Wzór umowy podpisywanej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

31 600 000 PLN

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

Udostępnij