Polskie Powroty - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów. Dzięki Programowi krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN).  

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Do zadań Powracającego Naukowca należą:

 • stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
 • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.

Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36-48 miesięcy.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 z dnia 07.03.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2018.

Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej, w tym:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
 • wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej;
 • koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca;
 • koszty adaptacji miejsca pracy.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 1. uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 poz. 2183);
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

planujące zatrudnić Powracających Naukowców.  

pdfRegulamin-Programu-Polskie-Powroty.pdf777.79 KB

pdfZalacznik-nr-1-wzor-wniosku.pdf317.4 KB

Termin realizacji programu

Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 7 marca do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

pdfWzor-umowy-podpisywanej-z-Narodowa-Agencja-Wymiany-Akademickiej.pdf106.54 KB

pdfZalacznik-nr-1-wzor-raportu-czesciowego.pdf377.6 KB

pdfZalacznik-nr-2---wzor-raportu-koncowego.pdf374.5 KB

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

45 000 000 zł

 

Udostępnij

Menu