Polskie Powroty - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Rozszerzenie katalogu wnioskodawców programu Polskie Powroty

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. zmianie uległ Regulamin programu Polskie Powroty. Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosku są poza uczelniami, instytutami naukowymi PAN, instytutami badawczymi oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi, także inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiadające kategorię naukową. Zmiany w Regulaminie są związane z rozszerzeniem katalogu uprawnionych Wnioskodawców i zostały zaznaczone kolorem niebieskim. Przypominamy, że nabór wniosków w programie trwa do 31 maja br. Zapraszamy do składania aplikacji.

 

Polskie Powroty

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów. Dzięki Programowi krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN),
 • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Do zadań Powracającego Naukowca należą:

 • stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
 • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.

Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
 • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36-48 miesięcy.

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 z dnia 07.03.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2018.

Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej, w tym:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
 • wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej;
 • koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca;
 • koszty adaptacji miejsca pracy.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 1. uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 poz. 2183);
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiadające kategorię naukową,

planujące zatrudnić Powracających Naukowców.  

pdfRegulamin-programu-Polskie-Powroty-zmiana-25.05.pdf883.51 KB

pdfZalacznik-nr-1-wzor-wniosku.pdf317.4 KB

docwiadczenie-o-niewystepowaniu-pomocy-publicznej.doc55.5 KB

docxZalacznik-h-do-wniosku-zobowiazanie-dot.-zatrudnienia-czlonkow-Grupy-Projektowej.docx13.43 KB

docxZalacznik-i-do-wniosku-oswiadczenie-Powracajacego-Naukowca.docx13.17 KB

Termin realizacji programu

Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 7 marca do 4 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

pdfWzor-umowy-podpisywanej-z-Narodowa-Agencja-Wymiany-Akademickiej.pdf106.54 KB

pdfZalacznik-nr-1-wzor-raportu-czesciowego.pdf377.6 KB

pdfZalacznik-nr-2-wzor-raportu-koncowego.pdf374.5 KB

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

45 000 000 zł

 

Udostępnij

Menu