Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE
nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z 7 lipca 2017 r.  o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty NAWA 2021 (dalej „Program”).

 

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2021 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i  podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca oraz członków Grupy Projektowej. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 14 maja 2021 r.  do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) w  Systemie teleinformatycznym Agencji.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji//WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Złożenie Wniosku oznacza akceptację treści Regulaminu i Ogłoszenia.

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Maksymalnie 1 Wniosek złożony wspólnie przez Powracającego Naukowca i Instytucję zatrudniającą. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Powracającym Naukowcem. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku z tym samym Powracającym Naukowcem, Agencja skieruje do oceny Wniosek, który został złożony jako ostatni, pozostawiając pozostałe bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podkreśla, że Wnioskodawca przed przygotowaniem Wniosku oraz wymaganych załączników, powinien zapoznać się z dokumentami Naboru, w tym w szczególności z kryteriami oceny merytorycznej w Programie. Do Wnioskodawcy należy takie zaprezentowanie Projektu (dorobku naukowego oraz opisu zaplanowanych badań), aby umożliwić zarówno Zespołowi oceniającemu, jak i Recenzentom adekwatną ocenę Wniosku.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

1)       Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);

2)      Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Ścieżki warunkują wymagania wobec Powracającego Naukowca, skład Grupy Projektowej, długość Projektu i wysokość finansowania, co omówiono szczegółowo w odpowiednich częściach Ogłoszenia.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

Wymagania w stosunku do Powracającego naukowca:

1.                   Ścieżka Junior scientist

 Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem Wniosku;

3)      w okresie ostatnich 2 lat (liczonych do 1 maja 2021 r.) pracowała naukowo za granicą przez co najmniej 12 miesięcy łącznie w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego) i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

4)        może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystycznym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery.

2.                   Ścieżka Experienced scientist

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1)      posiada obywatelstwo polskie;

2)      posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

3)      w okresie ostatnich 5 lat (liczonych do 1 maja 2021 r.) pracowała naukowo za granicą przez co najmniej 36 miesięcy łącznie w: zagranicznej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego) i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

4)      może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystycznym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery;

5)      w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Warunkiem podpisania umowy o finansowanie Projektu z Agencją jest niepodjęcie przez Powracającego Naukowca zatrudnienia w Polsce od momentu złożenia Wniosku do momentu otrzymania decyzji Dyrektora.

 

Wymagania w stosunku do Instytucji zatrudniającej:

 

Instytucjami zatrudniającymi mogą być  podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., pod warunkiem, że  posiadają kategorię naukową.

W przypadku niezawarcia lub rozwiązania umowy o przyznanie środków finansowych zawartej pomiędzy Instytucją zatrudniającą, Agencją a Powracającym Naukowcem po przyznaniu finansowania na realizację Projektu, Dyrektor może ogłosić nabór uzupełniający.

2.5. Obowiązki Instytucji zatrudniającej

W przypadku uzyskania finansowania, Instytucja zatrudniająca jest zobowiązana do:

1)             zatrudnienia Powracającego Naukowca na podstawie umowy o pracę na pełen etat przez cały okres realizacji Projektu. Kopia umowy o pracę z Powracającym Naukowcem powinna zostać przesłana do Agencji nie później niż 30 dni po jej podpisaniu.

2)             utworzenia Grupy Projektowej (jeśli dotyczy), zgodnie z zasadami opisanymi w części 2.6 Ogłoszenia;

3)             stworzenia Powracającemu Naukowcowi i Grupie Projektowej warunków do realizacji działań zaplanowanych w Projekcie, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej i laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej, a także dostępu do infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych;

4)             zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej działań prowadzonych w Projekcie, w tym spraw związanych z przyjazdem Powracającego Naukowca oraz utworzenia Grupy Projektowej;

5)             wsparcia Powracającego Naukowca oraz Grupy Projektowej w ubieganiu się o środki finansowe na realizację badań naukowych bądź prac rozwojowych, w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, zezwoleń, w tym dotyczących wystąpienia do właściwych komisji etycznych oraz wsparcia udziału w konferencjach i networkingu;

6)             udziału w ewaluacji Programu;

7)             w przypadku, gdy w Projekcie planowany jest Komponent badawczy – do złożenia wniosku do Narodowego Centrum Nauki w celu otrzymania finasowania, a w przypadku otrzymania tego finasowania do wsparcia realizacji oraz zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej Komponentu badawczego.

2.6. Grupa Projektowa i Osoba Zapraszająca

W ramach Projektu Powracający Naukowiec wraz z Instytucją zatrudniającą  planują utworzenie Grupy Projektowej.

Skład Grupy Projektowej zależy od wybranej ścieżki Junior scientist lub Experienced scientist. W ścieżce Junior scientist Grupa Projektowa ma charakter wspierający Powracającego Naukowca, a w ścieżce Experienced Scientist Grupa Projektowa pracuje pod kierunkiem Powracającego Naukowca.

W obu ścieżkach członkami Grupy Projektowej mogą być pracownicy merytoryczni, pomocniczy, technicy i pracownicy odpowiedzialni za administracyjną obsługę Projektu; nowo zatrudnieni do celów realizacji Projektu, zatrudnieni do wykonania konkretnych zadań w Projekcie lub będący dotychczasowymi pracownikami Instytucji zatrudniającej.

Dopuszcza się nietworzenie Grupy Projektowej, jeżeli rodzaj lub zakres prowadzonych badań tego nie wymaga.

Funkcję wspierającą w Projekcie pełni Osoba Zapraszająca. Jest to samodzielny pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest Powracający Naukowiec, którego zadaniem jest wsparcie Powracającego Naukowca w realizacji zadań merytorycznych i  poruszaniu się w strukturach Instytucji zatrudniającej przez cały okres realizacji Projektu.

2.7. Komponent badawczy

W ramach Projektu Powracający Naukowiec i Instytucja zatrudniająca mogą zaplanować Komponent badawczy w maksymalnej wysokości 200 000 zł do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji Projektu. Komponent badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. 

Ocenie merytorycznej Zespołu oceniającego podlega, czy badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego należą do badań podstawowych. Jeśli Zespół oceniający uzna, że badania zaplanowane w ramach Komponentu badawczego nie należą do badań podstawowych, nie będzie możliwe złożenie wniosku do NCN. Możliwe będzie natomiast finansowanie Projektu przez NAWA, z wyłączeniem kosztów Komponentu badawczego.  Zespół oceniający może zarekomendować modyfikację budżetu Komponentu badawczego, która musi być uwzględniona przy składaniu wniosku do NCN.

Beneficjenci (Instytucje zatrudniające) wyłonieni w Programie będą zobowiązani do złożenia odrębnego wniosku w systemie teleinformatycznym  NCN w naborze  skierowanym wyłącznie do nich. Wnioski będą podlegały jedynie ocenie formalnej NCN. W przypadku wniosków poprawnych formalnie zostanie wydana decyzja Dyrektora NCN o finansowaniu Komponentu badawczego oraz zawarta odpowiednia umowa.

Komponent badawczy we Wniosku składanym do Agencji jest nieobowiązkowy, a w przypadku zaplanowania go we Wniosku Wnioskodawca nie może jednocześnie ubiegać się o finansowanie kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego.

Projekty obejmujące Komponent badawczy uwzględniane są w ewaluacji jakości działalności naukowej.

2.8. Wnioskowanie

Wniosek w imieniu własnym oraz Instytucji zatrudniającej składa Powracający Naukowiec.

Do Wniosku należy załączyć:

1)         Linki do najważniejszych publikacji Powracającego Naukowca (od 3 do 5), jeśli bezpłatny dostęp do pełnej treści publikacji jest ogólnodostępny poprzez link, lub, gdy jest to niemożliwe, kopie tych publikacji. W przypadku monografii należy załączyć w Systemie teleinformatycznym Agencji plik zawierający stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora – łącznie nie więcej niż 20 stron. W przypadku patentów i wdrożeń należy podać ich numery oraz wskazać odpowiednie linki lub załączyć skany dokumentów je potwierdzających. W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki należy załączyć kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie spełnienia warunków określonych w części 2.4 Ogłoszenia.

2)        Skan dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Powracającego Naukowca stopnia/tytułu naukowego.

3)        Podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji zatrudniającej zobowiązanie Instytucji zatrudniającej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

4)      Skierowaną do Agencji informację o zaproszeniu Powracającego Naukowca, podpisaną przez Osobę Zapraszającą (przykładowy wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

5)        Oświadczenie Powracającego Naukowca (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

6)      Kopię dokumentów potwierdzających w jednoznaczny sposób, że Powracający Naukowiec pracował naukowo za granicą na warunkach określonych w części 2.4 Ogłoszenia (zaświadczenie z działu HR lub zaświadczenie wystawione przez osobę reprezentującą jednostkę pracodawcy, zawierające nazwę stanowiska i okres zatrudnienia).

7)   Pełnomocnictwo dla Powracającego Naukowca do złożenia Wniosku oraz dalszej obsługi konta w Systemie teleinformatycznym Agencji w ramach Programu w imieniu Instytucji zatrudniającej. Jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to należy je załączyć do Wniosku, a jeżeli zostało udzielone w formie pisemnej to do Wniosku należy załączyć jego skan, zaś oryginał należy doręczyć na adres Agencji (sugerowany wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia).

8)      Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia).

UWAGA:

Załączniki zamieszcza się w systemie jako pliki PDF o wielkości nie większej niż 2 MB. Dołączając dokument należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

2.9. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia projektu

Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 marca 2022 r. a 30 października 2022 r.

Długość projektu

Ścieżka Junior scientist

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Ścieżka Experienced scientist

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Zmiany terminu realizacji Projektu

W uzasadnionych przypadkach data rozpoczęcia Projektu wskazana we Wniosku może zostać przesunięta o nie więcej niż 6 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach okres realizacji Projektu może być przedłużony o nie więcej niż 12 miesięcy. Wystąpienia o przedłużenie są rozstrzygane indywidualnie przez Dyrektora. Agencja może wystąpić z prośbą o opinię w tej sprawie do Zespołu oceniającego.

W przypadku przerw w pracy Powracającego Naukowca związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, okres realizacji Projektu może być dodatkowo przedłużony, po akceptacji wniosku przez Dyrektora, o okres odpowiadający czasowi ww. przerw.

W przypadku zaistnienia opisanych powyżej sytuacji łączna kwota przyznanego przez Agencję dofinansowania nie jest zwiększana. Zastrzeżenie to nie dotyczy ewentualnego dofinansowania ze strony Instytucji zatrudniającej, która ma możliwość finansowego wsparcia Projektu na wszystkich etapach jego realizacji.

2.10. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja Wniosków pod kątem spełniania kryteriów oceny merytorycznej.

Na ocenę merytoryczną składają się trzy etapy:

1)   Ocena wstępna Wniosków dokonywana przez Zespół oceniający.

Wnioski, które nie uzyskają rekomendacji Zespołu oceniającego na tym etapie, nie są kierowane do dalszej oceny;

2)   Ocena Wniosków przez dwóch Recenzentów;

3)   Finalna ocena Zespołu oceniającego po zapoznaniu się z oceną Recenzentów.

Ocena na każdym etapie dokonywana jest w oparciu o 3 kryteria:

1) Naukowa lub technologiczna jakość Projektu, w tym zakres i sposób realizacji planowanych działań;

2) Dorobek naukowy z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery naukowej lub akademickiej;

3) Potencjalne znaczenie Projektu dla rozwoju nauki.

Za każde z kryteriów na danym etapie Projekt może otrzymać maksymalnie 5 pkt.  Punktacja z kolejnych etapów oceny nie sumuje się.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności w przygotowaniu Wniosku Zespół oceniający przyznaje wnioskowi ocenę 0  (zero).

W uzasadnionych przypadkach Zespół oceniający może zarekomendować zmniejszenie wnioskowanej kwoty finansowania.

Zespół oceniający przygotowuje listę rankingową Wniosków, wskazując Wnioski rekomendowane do finansowania oraz Wnioski na liście rezerwowej, które otrzymają finansowanie w sytuacji dostępności środków finansowych. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznanych przez Zespół oceniający na etapie finalnej oceny Wniosków.

2.11. Budżet Projektu

1. W ramach Projektu uprawnione jest finansowanie następujących kosztów w ramach finansowania przyznanego Instytucji zatrudniającej:

1)      Wynagrodzenie Powracającego Naukowca:

a)      220 000 zł - 240 000 zł rocznie dla ścieżki Junior scientist;

b)      300 000 zł - 330 000 zł rocznie dla ścieżki Experienced scientist;

2)      Wynagrodzenie Osoby Zapraszającej w wysokości 14 400 zł rocznie;

3)      Wynagrodzenia członków Grupy Projektowej:

a)      maksymalnie 120 000 zł rocznie dla ścieżki Junior scientist;

b)      maksymalnie 250 000 zł rocznie dla ścieżki Experienced Scientist.

Decyzje o kwotach wynagrodzeń członków Grupy Projektowej podejmuje Powracający Naukowiec. Kwoty wynagrodzeń są kwotami uwzględniającymi koszty pracodawcy.

4)      Adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego – maksymalnie 50 000 zł brutto.

W przypadku zaplanowania we Wniosku Komponentu badawczego nie można jednocześnie wnioskować o finasowanie tej kategorii kosztów. Kosztami kwalifikowanymi w kategorii „Adaptacja i organizacja miejsca pracy” mogą być m. in. drobne remonty, naprawy, zakupy (np. laptopa lub drukarki, drobnego sprzętu badawczego i przyrządów, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, materiałów badawczych i niezbędnych odczynników), koszty przygotowania wniosków do agencji finansujących badania, koszty networkingu i udziału w konferencjach. Koszty te są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków i powinny zostać poniesione nie później, niż w okresie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu. Instytucja zatrudniająca powinna zachować dowody księgowe ich poniesienia. Sprzęt zakupiony w ramach tej pozycji kosztów stanowi wyposażenie Grupy Projektowej.

Kosztem niekwalifikowalnym jest zakup aparatury badawczej, rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w Instytucji zatrudniającej zaliczana jest do środków trwałych.

2.    W ramach Projektu Powracający Naukowiec otrzyma Stypendium.  Stypendium, przyznane i wypłacane przez Agencję bezpośrednio Powracającemu Naukowcowi, jest przeznaczone na pokrycie kosztów przesiedlenia (podróży) w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego (ryczałt) w wysokości 20 000 zł. Stypendium jest wypłacane Powracającemu Naukowcowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Zastosowanie formy ryczałtu w Projekcie oznacza, że objęta nim część Projektu nie będzie rozliczana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Powracający Naukowiec nie jest zobowiązany do gromadzenia i przedstawiania dowodów księgowych w celu potwierdzenia wydatków. Zgodnie  z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.  u.n.a.w.a.  są wolne od podatku dochodowego.

3.    W przypadku, gdy Projekt nie obejmuje Komponentu badawczego, maksymalna kwota finansowania nie może być wyższa niż:

1)             1 193 200 zł dla ścieżki Junior scientist;

2)             2 447 600 zł dla ścieżki Experienced scientist.

4.    W przypadku, gdy Projekt obejmuje Komponent badawczy maksymalna kwota finansowania nie może być wyższa, niż:

1)             1 343 200 zł (w tym 1 143 200 zł ze środków Agencji oraz 200 000 zł ze środków NCN) dla ścieżki Junior scientist;

2)             2 597 600 zł (w tym 2 397 600 zł ze środków Agencji oraz 200 000 zł ze środków NCN) dla ścieżki Experienced scientist.

5.    Stypendium dla Powracającego Naukowca oraz kwota przeznaczona na adaptację i organizację miejsca pracy mogą być podwyższone o 20%, w przypadku gdy Powracający Naukowiec jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. W takim przypadku maksymalna kwota finansowania Projektu jest odpowiednio zwiększona.

6.      Budżet Projektu może zostać powiększony o środki własne Instytucji zatrudniającej.

2.12. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na Nabór wynosi  18 000 000 zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków, jak również niewykorzystania całej alokacji.

2.13. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 stycznia 2022 roku.

2.14. Źródło finansowania Programu

Środki krajowe

 

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór wniosku o finansowanie
2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla programów, w których beneficjentem są wspólnie osoba fizyczna oraz instytucja
3) Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach Komponentu badawczego
4) Wzór zobowiązania Instytucji zatrudniającej
5) Przykładowy wzór informacji o zaproszeniu wystawionym przez Osobę Zapraszającą
6) Wzór oświadczenia Powracającego Naukowca
7) Wzór pełnomocnictwa dla Powracającego Naukowca do złożenia Wniosku
8) Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej
9) Wzór Umowy
10, 11) Wzór Raportu częściowego i końcowego
12) Wzory kart oceny (1-3)

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Katarzyna Pietruszyńska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.+48 22 390 35 56

 

 

Udostępnij