Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 z dnia 07.03.2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Polskie Powroty 2018.

Cel Programu

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający Naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej, w tym:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca;
  • wynagrodzenie dwóch członków tworzonej przez niego Grupy Projektowej;
  • koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca;
  • koszty adaptacji miejsca pracy.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  1. uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 poz. 2183);
  2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
  3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
  4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiadające kategorię naukową,

planujące zatrudnić Powracających Naukowców.  

Regulamin-programu-Polskie-Powroty-zmiana-25.05

Zalacznik-nr-1-wzor-wniosku

Oświadczenie-o-niewystepowaniu-pomocy-publicznej

Zalacznik-h-do-wniosku-zobowiazanie-dot.-zatrudnienia-czlonkow-Grupy-Projektowej

Zalacznik-i-do-wniosku-oswiadczenie-Powracajacego-Naukowca

Termin realizacji programu

Projekty mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 7 marca do 4 czerwca 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wzor-umowy-podpisywanej-z-Narodowa-Agencja-Wymiany-Akademickiej

Zalacznik-nr-1-wzor-raportu-czesciowego

Zalacznik-nr-2-wzor-raportu-koncowego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

45 000 000 zł

Udostępnij