Prelegenci - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

I Kongres Umiędzynarodowienia

 

Poniedziałek: 13 maja 2024

9:30-10:00 - Otwarcie Kongresu

 

 

 
prof. dr hab. Marcin Gruchala

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor GUMed - Nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Uczelni od 2016 roku. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. Od 2022 r. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą Uczelnią. Od 2013 r. kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

 

 

Dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Doktor prawa i magister historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Executive Master of Business Administration (EMBA), a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i wykładowca akademicki, obecnie związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Zakładu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Rady Młodych Naukowców, organu doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki. Autor dwóch monografii książkowych: „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk” oraz „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego”, za którą otrzymał Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcie z zakresu chrześcijańskiego humanizmu. Autor kilku artykułów poruszających zagadnienia związane z prawem oraz zarządzaniem w administracji publicznej. Współorganizator dwóch edycji Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie. Laureat nagrody Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową dla młodych pracowników naukowych.

Dr Dawid Kostecki

 

Ewa Kiszka

 

Ewa Kiszka - Kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny Przewodnicząca sieci biur współpracy międzynarodowej IROs Forum. Gwiazda Marketingu 2018 w konkursie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia uczelni, współpracy i mobilności międzynarodowej, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, wsparcia, relacji i integracji zagranicznej części społeczności Uczelni. Promuje GUMed za granicą, współorganizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z instytucjami zagranicznymi, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia, tworzy sieci współpracy. Jest członkinią organizacji zawodowych: EAIE, IROs Forum, Stowarzyszenia PRom i przedstawicielką Uczelni w licznych projektach dotyczących umiędzynarodowienia Uczelni. Autorka i współtwórczyni wielu wydarzeń i kampanii realizowanych w Uczelni, mających na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych społeczności Uczelni oraz wsparcia i integracji zagranicznej części społeczności GUMed.

 

 

Urszula Romańska - Przygodę z funduszami unijnymi zaczęła w 2007 roku, gdy po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, trafiła do obecnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W 2015 roku zaczęła pracę w Komisji Europejskiej – najpierw w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), a od 2023 roku w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia (DG EMPL), gdzie obecnie pełni funkcję Zastępczyni Dyrektorki Działu zajmującego się Polską, Czechami i Słowacją.

Urszula Romanska

 

Wprowadzenie:

 

 

Dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politolog, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Strategie 2050.Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim, a także studiach postkolonialnych i polityce pamięci. Wykładał m.in. we Francji, w Ukrainie i Chinach. Najnowsza publikacja to „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie” (Scholar 2023). Obecnie kierownik projektu badawczego „Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowojennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za współpracę międzynarodową.

dr hab. Andrzej Szeptycki prof. UW

 

 

 

10:00 - 10:30 - Wykład wprowadzający

 

dr Laura E. Rumbley

 

Dr Laura E. Rumbley - Dyrektorka ds. Rozwoju Wiedzy i Badań w European Association for International Education (EAIE) z siedzibą w Amsterdamie. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora Boston College Center for International Higher Education (CIHE) w Stanach Zjednoczonych oraz zastępcy dyrektora Academic Cooperation Association (ACA) w Brukseli. Była także urzędnikiem służby zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Od 2014 r. jest współredaktorką czasopisma Journal of Studies in International Education. od 2014 r. Przez ostatnie 15 lat napisała i zredagowała szereg publikacji poświęconych internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Posiada stopień doktora w administracji szkolnictwa wyższego uzyskany na Boston College, tytuł magistra zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego uzyskanego w SIT Graduate Institute (dawniej School for International Training) oraz licencjat z polityki międzynarodowej uzyskany na Georgetown University.

 

 

10:30 - 11:30 Sesja plenarna: Strategie umiędzynarodowienia - czy to działa? Od teorii do praktyki 

 

Prowadzący:

 

Dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Doktor prawa i magister historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Executive Master of Business Administration (EMBA), a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i wykładowca akademicki, obecnie związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wieloletni pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Zakładu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Rady Młodych Naukowców, organu doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki. Autor dwóch monografii książkowych: „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk” oraz „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego”, za którą otrzymał Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcie z zakresu chrześcijańskiego humanizmu. Autor kilku artykułów poruszających zagadnienia związane z prawem oraz zarządzaniem w administracji publicznej. Współorganizator dwóch edycji Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie. Laureat nagrody Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za najlepszą pracę naukową dla młodych pracowników naukowych.

Dr Dawid Kostecki
 
 
 
 

 

Paneliści:

 

 

Dr Jakob Calice

 

Dr Jakob Calice - Dyrektor zarządzający OeAD-GmbH - Agencji ds. Edukacji i Internacjonalizacji w Wiedniu od stycznia 2019. Przewodniczący Innovationsstiftung für Bildung. Pełni funkcję członka Zarządu Sinnbildungsstiftung oraz członka Rady Nadzorczej Mauthausen-Memorial i Stiftung für Wirtschaftsbildung, wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania biznesem i organizacją. Pełnił funkcję dyrektora Kulturkontakt Austria i sekretarza generalnego w Federalnym Ministerstwie Edukacji, Nauki i Badań. Jego doświadczenie obejmuje różne stanowiska kierownicze w Federalnym Ministerstwie Nauki, Badań i Gospodarki, gdzie pełnił funkcję Szefa Sztabu oraz Członka Gabinetu, koncentrując się na promocji badań i technologii. Studiował historię na Uniwersytecie Wiedeńskim i uzyskał doktorat z kulturoznawstwa i turystyki na Uniwersytecie w Leeds.

 

 

Michal Fedák - Dyrektor Wykonawczy SAIA (Słowackiej Akademickiej Agencji Informacyjnej). Dołączył do SAIA w 2004 r. gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za administrowanie różnymi programami stypendialnymi i grantowymi. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wykonawczego i członka Komitetu Wykonawczego SAIA. Został mianowany Dyrektorem Wykonawczym SAIA. Od listopada 2022 r. pełnił funkcję sekretarza stanu ds. nauki, badań i szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej. Od października 2023 r. powrócił do SAIA. Jako ekspert odegrał wiodącą rolę w opracowaniu pierwszej słowackiej strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, która została zatwierdzona przez rząd Słowacji w grudniu 2021 roku. Interesuje się również ustawodawstwem migracyjnym, które wpływa na mobilność studentów i naukowców oraz promocję szkolnictwa wyższego za granicą. W przeszłości był członkiem różnych organów związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i badań (np. członek Rady Zarządzającej Programu Leonardo da Vinci II, ekspert krajowy MSCA w ramach programu Horyzont 2020, członek Słowackiego Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Nauka i Innowacje - fundusze strukturalne UE na lata 2014-2020). Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia (język niemiecki i słowacki) na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

Michal Fedak

 

Dr Minna Kelha

 

Dr Minna Kelhä - Dyrektorka Generalna w Fińskiej Narodowej Agencji Edukacji. Wcześniej pełniła funkcję sekretarza stanu fińskiego ministra edukacji, pana Jussi Saramo. Była sekretarzem generalnym Grupy Parlamentarnej SLD, była kierowniczką ds. rozwoju w Centrum Informacji o Równości Płci Narodowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej oraz badaczką na Uniwersytecie w Helsinkach.

 

 

Roman Klepetko - Zastępca Dyrektora, kierownik Działu Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia ustawicznego w DZS (Czeska Narodowa Agencja ds. Edukacji Międzynarodowej i Badań). Od 2016 r. pełnił różne funkcje w DZS, w tym był szefem Działu Szkolnictwa Wyższego Erasmus+, koordynatorem działań w dziedzinie edukacji i badań w ramach czeskiej prezydencji oraz szefem Działu Mobilności Młodzieży. W tych rolach wspierał i promował wszystkie działania Erasmus + dla uczelni wyższych oraz odpowiadał za wzmacnianie potencjału i ocenę czeskich uczelni wyższych. Odpowiedzialny za konferencję CZEDUCON i projekt MICHE (Monitorowanie internacjonalizacji czeskiego szkolnictwa wyższego). Przez lata pełnił różne funkcje w administracji uniwersyteckiej, w tym wsparcie administracyjne i koordynację szkół letnich w Biurze Stosunków Międzynarodowych na Czeskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze oraz odbywał staże w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Posiada magisterium z ekonomii i nauk kulturalnych uzyskane na Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze, uzupełniony o kursy z geografii społecznej i rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Karola.

Roman Klepetko

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE 12:00 - 13:30

 

Sesja: Międzynarodowe programy kształcenia

 

Prowadząca:

 

 

dr inz. Dorota Piotrowska prof. PL

Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ - Jest profesorem uczelnianym, pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim Politechniki Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, Pełnomocnika Rektora ds. Umiędzynarodowienia, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + oraz Koordynatora Instytucjonalnego ECIU European University. W ramach pracy akademickiej koordynuje liczne projekty z zakresu szeroko pojętej internacjonalizacji - umowy o podwójnym dyplomie, międzynarodowe projekty partnerskie, akredytacje i międzynarodowe rankingi - projekty mobilności programowej i instytucjonalnej dla studentów i kadry akademickiej. Wprowadziła również wiele innowacyjnych strategii nauczania i uczenia się, skutecznych systemów zapewniania jakości i innowacyjnych modeli zarządzania uniwersytetem. W swojej działalności naukowej prowadziła i nadzorowała liczne projekty poświęcone zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, badaniom nad dynamicznymi modelami rozwoju europejskich i światowych instytucji szkolnictwa wyższego. Jest ekspertem wspierającym Ministra Edukacji i Nauki w zakresie mikrokredytów, Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, Krajowego Systemu Kwalifikacji. Pełni również funkcję eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

 

 

Paneliści: 

 

 Andrea Brose

 

Dr Andrea Brose - Jest liderką Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów (ECIU) w ramach inicjatywy UE „Uniwersytety Europejskie”. Kieruje obszarem "Challenge-Based Education" - edukacji opartej na wyzwaniach na Uniwersytecie ECIU od jego powstania w 2019 roku. Z wykształcenia jest matematyczką, z 15-letnim doświadczeniem międzynarodowym, pracy na amerykańskich uniwersytetach. Do momentu objęcia obecnej funkcji kierowała Centrum Nauczania i Kształcenia TUHH, które przez wiele lat kształtowała. Publikuje artykuły i uczestniczy w międzynarodowych konferencjach poświęconych szkolnictwu wyższemu i edukacji inżynierskiej.

 

Peter van der Hijden - Były Dyrektor Polityki Szkolnictwa Wyższego w Komisji Europejskiej. Niezależny doradca ds. strategii szkolnictwa wyższego, narodowości holenderskiej, mieszkający w Brukseli. Sparing partner, członek zarządu, moderator warsztatów i inspirujący mówca dla uniwersytetów, ich sieci i sojuszy, władz publicznych, organizacji pozarządowych, firm i mediów. 23 lata pracował dla Komisji Europejskiej (Edukacja, Transport, Badania), gdzie był szefem polityki sektorowej szkolnictwa wyższego w latach 1991-2013. Odegrał kluczową rolę w rozwoju programu Erasmus, procesu bolońskiego i programu modernizacji uniwersytetów. Przyczynił się również do rozwoju programów ramowych Horyzont R&I oraz strategii zasobów ludzkich Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Studiował prawo na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii, gdzie rozpoczął swoją karierę jako wicedyrektor Rady Uniwersyteckiej i urzędnik ds. polityki w zakresie edukacji i badań. Ostatnio zajmuje się pozycjonowaniem i coachingiem europejskich uniwersytetów, inicjatywą UE. Zewnętrzny doradca EC-RTD 2030 Vision Study on Universities (2020). Członek komitetu doradczego Kiron Open Higher Education i promotor "mikropoświadczenia" jako nowej i elastycznej opcji uczenia się dla wszystkich. Jest współautorem dokumentu strategicznego UNESCO-IIEP z 2023 r. "Krótkie kursy, mikropoświadczenia i elastyczne ścieżki kształcenia - plan rozwoju polityki i działań".

 

Peter van der Hijden

 

 

prof. dr hab. inz. Andrzej Krasniewski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - Profesor na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Komisji Edukacji na Wydziale oraz doradca rektora ds. współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji. W ramach ENHANCE European University Alliance kierował grupą roboczą, która opracowała strategię edukacyjną ENHANCE, a obecnie koordynuje działania związane z opracowywaniem i wdrażaniem ofert krótkoterminowych, w tym mikropoświadczeń. W latach 1999-2020 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Był członkiem krajowego zespołu, który opracował Polską Ramę Kwalifikacji. Był członkiem ciał doradczych (Steering Committee, Advisory Board) w projektach koordynowanych przez European University Association. Opublikował ok. 130 prac technicznych z zakresu inżynierii komputerowej oraz ok. 90 prac dotyczących różnych aspektów szkolnictwa wyższego, w szczególności inżynierskiego. Jest dożywotnim członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA).

 

 

Dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP - Prorektor Politechniki Poznańskiej ds. Współpracy z Zagranicą (2020-2024) oraz Koordynator Uniwersytetu Europejskiego EUNICE. Uzyskał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji, magistra inżyniera informatyki, doktora nauk technicznych w zakresie mikroelektroniki oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki. Ukończył międzynarodowe studia MBA w ramach wspólnego programu George State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez 4 lata pracował w Rochester Institute of Technology (USA). Obecnie jest zaangażowany w projekty badawcze związane z obszarem e-zdrowia, cyberbezpieczeństwem i zastosowaniami sztucznej inteligencji. Wcześniej jego obszar zainteresowań koncentrował się na układach scalonych dla mieszanych, analogowo-cyfrowych systemów przetwarzania sygnałów. Był zaangażowany w kilka projektów przemysłowych, np. systemy kontroli i monitorowania dla kopalni gazu, oczyszczalni ścieków i lotnisk. Jest kierownikiem europejskiego grantu H2020 REUNICE i uczestniczył w projekcie H2020 "CAncer PAtients Better Life Ex-perience". Jest współzałożycielem European Metaverse Research Network. Był profesorem wizytującym w USA, Portugalii, Peru i na Tajwanie. Opublikował ponad 100 artykułów, w tym trzy monografie.

 

dr hab. inz. Pawel Sniatala. prof. PP

 

Aleksandar Susnjar

Aleksandar Šušnjar - Jest koordynatorem instytucjonalnym sojuszu Young Universities for the Future of Europe (YUFE) na Uniwersytecie w Rijece. Jego główne obszary pracy obejmują inicjatywę European Degree Label, rozwój oferty edukacyjnej YUFE (w tym wspólnych programów) oraz koordynację udziału ekspertów UNIRI we wszystkich działaniach międzynarodowych. Aleksandar uczestniczył lub jest obecnie zaangażowany w europejskie projekty dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej, transnarodowych programów edukacyjnych, jakości szkolnictwa wyższego i wymiaru społecznego. Był także członkiem różnych krajowych i europejskich grup politycznych i eksperckich zajmujących się zaangażowaniem studentów, wymiarem społecznym, ramami kwalifikacji oraz zapewnianiem i poprawą jakości. Dzięki doświadczeniu w zapewnianiu jakości Aleksandar koordynował wewnętrzne oceny jakości na Uniwersytecie w Rijece i uczestniczył w ponad 20 przeglądach tematycznych dotyczących instytucji, agencji ds. jakości i rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 2021 r. jest członkiem Komitetu Rejestrowego Europejskiego Rejestru Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR).

 

 

Sesja: Student zagraniczny w Polsce

 

Prowadząca: 

 

Hanna Reczulska

Hanna Reczulska - Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) - polski ośrodek ENIC-NARIC Hanna ma 20-letnie doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa wyższego i uznawania zagranicznych kwalifikacji. Była członkiem Rady Doradczej NARIC. Od 2018 r. reprezentuje Ministerstwo Edukacji i Nauki w Bolońskiej Grupie Tematycznej B ds. Kluczowego Zobowiązania 2: Krajowe przepisy i procedury zgodne z Konwencją Lizbońską o uznawaniu kwalifikacji. Jest członkiem grupy doradczej ds. mikrokredytów w szkolnictwie wyższym, powołanej przez Ministra Edukacji i Nauki. Była zaangażowana w liczne międzynarodowe i krajowe projekty mające na celu ułatwienie uznawania kwalifikacji.

 

 

Paneliści: 

 

Ceren Genc - Kierowniczka działu rekrutacji studentów międzynarodowych na Uniwersytecie w Utrechcie. Aktywna wolontariuszka w EAIE od 2016 roku, obecnie pełni funkcję przewodniczącej społeczności ekspertów ds. przyjmowania i uznawania. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w międzynarodowym szkolnictwie wyższym. Była zaangażowana w różne działania, od przyjęć studentów, przez wymianę akademicką, po partnerstwa akademickie, internacjonalizację i proces boloński. Pracowała na uniwersytetach i w sektorze prywatnym w kilku krajach, a także dla międzynarodowej organizacji pozarządowej zapewniającej możliwości edukacyjne uchodźcom w syryjskiej strefie przygranicznej.

 

Ceren Gens

Magdalena Kachnowicz

Magdalena Kachnowicz - Dyrektorka Biura Programów dla Studentów NAWA. Kieruje działem przygotowującym i wdrażającym programy dla studentów zagranicznych, które umożliwiają im studiowanie w Polsce w ramach stypendium NAWA. Zarządza również realizacją programów pomocowych dla studentów z Białorusi i Ukrainy: Solidarni z Białorusią, Solidarni z Ukrainą oraz EU4Belarus - SALT (Support for Advanced Learning and Training).

 

Luca Lantero - Zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Generalnego CIMEA, włoskiego Centrum Informacji o Mobilności i Równoważności Akademickiej. Jest jednym z głównych ekspertów we Włoszech i na poziomie międzynarodowym w dziedzinie szkolnictwa wyższego, fałszywych dyplomów i fabryk akredytacyjnych, stopni naukowych zagranicznych systemów szkolnictwa wyższego, instytucji TNE i akredytacji, cyfryzacji procesów i technologii blockchain stosowanej do uznawania kwalifikacji. W latach 2018 i 2020 był kierownikiem Sekretariatu Bolońskiej Grupy Monitorującej (BFUG) Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA). Od 2019 roku jest przewodniczącym Lizbońskiego Komitetu Konwencji o Uznawaniu Kwalifikacji Związanych z Uzyskiwaniem Wykształcenia Wyższego, a obecnie pełni też funkcję szefa Sekretariatu ds. Edukacji ASEM. W 2022 roku został wybrany członkiem Biura Etyki, Przejrzystości i Uczciwości (ETINED) Rady Europy.

 

Luca Lantero

Joanna Nyga

 

Joanna Nyga - Ewaluator dokumentów o wykształceniu, Kierownik Zespołu informacji o dyplomach zagranicznych w Biurze Uznawalności Wykształcenia NAWA. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie uznawalności wykształcenia uzyskanego za granicą. Uczestniczy w projektach międzynarodowych i innych inicjatywach dotyczących uznawalności wykształcenia oraz w projektach realizowanych przez polski ośrodek ENIC-NARIC. Współautorka i prowadząca szkolenia z zakresu uznawalności wykształcenia i oceny zagranicznych dokumentów dla polskich uczelni.

 

Szymon Sala - Zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada za sprawy związane z realizowaniem zadań wynikających z nadzoru Ministra Nauki nad uczelniami niepublicznymi, zapewnienia warunków organizacyjnoprawnych funkcjonowania uczelni, systemu kształcenia na studiach, w tym spełniania warunków do prowadzenia studiów oraz udzielania pozwoleń na utworzenie studiów, a także zgodności działania uczelni z prawem. Prywatnie pasjonat historii i podróży po Ameryce Środkowej i Południowej.

 

Szymon Sala

 

 

SESJE RÓWNOLEGŁE 14:30-16:00

 

Sesja: Trendy mobilnościowe na świecie - prezentacje i dyskusja

 

Prowadząca: 

 

Dr Zofia Sawicka

Dr Zofia Sawicka - zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowała nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA. Doktorat z ekonomii uzyskała w 2012 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc rozprawę pt „Trajektorie rozwoju obszarów wiejskich Bawarii i Małopolski”. Tam pracowała jako adiunkt w Zakładzie Zarządzania Publicznego. Stypendystka programów mobilnościowych finansowanych przez Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (Ratyzbona, Niemcy 2006-2007) oraz Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (Ludwig-Maximilian Universität, Monachium, Niemcy 2000/2001). W latach 2008 – 2011 realizowała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Nauki.

 

Paneliści:

 

 

Dr Nina Arnhold - Kieruje pracami operacyjnymi i analitycznymi w zakresie szkolnictwa wyższego w Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Indii. Pracowała dla Banku Światowego od 2006 r., m.in. jako koordynator sektora rozwoju społecznego w Europie Środkowej i krajach bałtyckich oraz jako lider programu szkolnictwa wyższego, a także lider zespołu zadaniowego ds. operacji pożyczkowych i programów pomocy technicznej na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, a także w Europie. Przed dołączeniem do Banku Światowego pracowała jako Senior Program Manager w European University Association (EUA) w Brukseli, między innymi nad reformami bolońskimi, zapewnianiem jakości i finansowaniem szkolnictwa wyższego, a także w German Center for Higher Education (CHE) i Boston Consulting Group. Ukończyła studia doktoranckie i magisterskie w zakresie edukacji porównawczej i międzynarodowej na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w Niemczech. Jest autorką i współautorką książek i raportów na temat szkolnictwa wyższego i konkurencyjności.

 

Dr Nina Arnhold

Dr Suzanna Tomassi

Dr Suzanna Tomassi - Brytyjska specjalistka ds. szkolnictwa wyższego, pracowała w różnych krajach, na różnych kontynentach i na wszystkich szczeblach kariery, od młodszych pracowników uniwersyteckich po rektorów i ministrów. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym, spędziła ponad 18 lat w rozwoju biznesu, współpracując z partnerami akademickimi w Wielkiej Brytanii i za granicą w czołowych brytyjskich firmach zajmujących się edukacją międzynarodową. Jej doświadczenie obejmuje zarządzanie ryzykiem, kwestie handlowe, akademickie i zapewnianie jakości we wszystkich aspektach internacjonalizacji, od współpracy po doświadczenia globalne i międzynarodowe nauczanie online. Oprócz doktoratu, MBA i dwóch tytułów magisterskich, jest starszym członkiem AdvanceHE. Suzanna publikowała na temat szkolnictwa wyższego i prezentowała na temat internacjonalizacji i partnerstw w Wielkiej Brytanii i za granicą na ponad 80 wydarzeniach, w tym na dużych konferencjach, webinariach i warsztatach. Obecnie pracuje w brytyjskim Departamencie Biznesu i Handlu, gdzie wspiera realizację Strategii Edukacji Międzynarodowej. Współpracuje z brytyjskimi i zagranicznymi rządami w celu promowania brytyjskiego sektora szkolnictwa wyższego w prawodawstwie, rozmowach handlowych i różnych innych negocjacjach.

 

Dr Kai Sicks - Od 2008 do 2013 roku dr Sicks pełnił funkcję koordynatora Europejskiej Sieci Doktoranckiej Studiów Literackich i Kulturowych (PhDnet) w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Kulturą (Uniwersytet w Giessen) wraz z organizacjami partnerskimi w Bergamo, Helsinkach, Lissabon i Sztokholmie. W 2013 r. został dyrektorem zarządzającym Bonn Graduate Center na Uniwersytecie w Bonn. Od 2017 r. był dyrektorem Biura Międzynarodowego Uniwersytetu w Bonn, gdzie współtworzył Strategię Doskonałości Uniwersytetu w Bonn i pełnił funkcję kierownika projektu Europejskiego Uniwersytetu Brain and Technology (NeurotechEU). W kwietniu 2021 r. został mianowany sekretarzem generalnym German Academic Exchange Service (DAAD). Studiował germanistykę i nauki polityczne we Frankfurcie nad Menem, Kolonii i Wiedniu. W 2008 roku ukończył studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa niemieckiego. Był stypendystą Niemieckiego Instytutu Historycznego w Waszyngtonie oraz Uniwersytetu Cornella (USA).

 

Dr Kai Sicks

Dr Sebastian Stride

Dr Sebastian Stride -  Ekspert w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych w SIRIS Academic, firmie konsultingowej w pełni należącej do fundacji non-profit. Pracował dla 250 uniwersytetów na całym świecie, pomógł zebrać ponad 5 miliardów euro, wykłada na Uniwersytecie Państwowym w Termezie i na Harvardzie. Wcześniej spędził 15 lat pracując jako archeolog na Jedwabnym Szlaku.

 

 

Sesja: Umiędzynarodowienie w szkołach doktorskich 

 

 

Dr Piotr Kępski - Dyrektor Biura Programów dla Instytucji w NAWA. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (MISH) oraz uzyskał doktorat z socjologii na Uniwersytcie SWPS. Absolwent KSAP. Był stypendystą Fundacji Roberta Boscha. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu programami i projektami w administracji publicznej. W latach 2004-2018 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmował się m.in. współpracą międzynarodową oraz realizacją projektów cyfrowych. Był delegatem do Komitetu programowego ds. technologii przyszłości (FET) w programie Horyzont 2020.

 

kółeczka-18.png

kółeczka-03.png

 

Margot Biesemans - Studentka trzeciego roku studiów doktoranckich w Pierwszej Szkole Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z wyróżnieniem ukończyła studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie nauk farmaceutycznych na Vrije Universiteit Brussel (VUB) w Belgii, specjalizując się w projektowaniu i opracowywaniu leków. Zainteresowania badawcze Margot obejmują metabolizm mitochondrialny oraz optymalizację i zastosowanie nieukierunkowanej metabolomiki. Jej doświadczenie w zakresie technik laboratoryjnych i analizy danych było widoczne w trzech wcześniejszych publikacjach naukowych, których była współautorką. Ponadto Margot zaprezentowała wyniki badań na pięciu różnych konferencjach krajowych i międzynarodowych w ciągu ostatnich trzech lat. Oprócz osiągnięć akademickich, Margot wykazała się przywództwem jako Lokalny Koordynator ds. Wymiany Badań (LORE) dla BeMSA VUB oraz jako współorganizator Krajowego Zgromadzenia Ogólnego BeMSA (NGA).

 

 

Marta Gurczyńska - Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej od 2019 roku. Inicjatorka grupy dyskusyjnej pracowników szkół doktorskich działającej pod egidą IROs Forum – comiesięcznych spotkań pracowników obsługi administracyjnej zatrudnionych w szkołach doktorskich. W latach 2021-2023 koordynowała na Politechnice Gdańskiej projekt STER-owanie w kierunku Umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej” w ramach programu NAWA „STER - umiędzynarodowienie szkół doktorskich”, a od 2024 r. nadzoruje kolejną edycję tego programu. Koordynowała projekt „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. Brała udział w opracowaniu koncepcji Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, była członkiem zespołu merytorycznego ds. koordynacji prac związanych z utworzeniem, organizacją i uruchomieniem Szkoły Doktorskiej. Członkini międzynarodowych organizacji promujących dobre praktyki w zakresie kształcenia EUA-CDE oraz PRIDE Network.

 

kółeczka-45.png

kółeczka-13.png

Prof. dr hab. Andrzej Antoni Horzela – Fizyk teoretyk, od ponad 40 lat związany z Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, aktualnie emerytowany profesor tego Instytutu. Współorganizator i koordynator programów doktoranckich prowadzonych w IFJ PAN, tak instytutowych, jak i środowiskowych oraz międzynarodowych. Współtwórca i pierwszy dyrektor Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) grupującej 6 krakowskich instytutów PAN oraz 2 wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej. Koordynator programów NAWA PROM pierwszej i drugiej edycji realizowanych w IFJ PAN oraz NAWA STER 2021-2023 uzyskanego dla KISD.

 

Aleksandra Lewandowska - Członkini Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców (Eurodoc) i Przedstawicielka Eurodoc w Bologna Follow-Up Group (EHEA). Pełnomocniczka Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Współpracy Międzynarodowej, gdzie pełniła funkcję Członkini Zarządu. Asystentka i Doktorantka na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie pełniła funkcję Rzeczniczki Praw Doktoranta. Od 2019 roku Członkini Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Naukowo zajmuje się neurofizjologicznymi mechanizmami empatii, wykorzystywaniem dowodów neuronaukowych w prawie karnym oraz neuropsychologicznym podejściem w procesie resocjalizacji.

 

kółeczka-25.png

kółeczka-29.png

Prof. dr hab.Tomasz Olejniczak - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Tokijskim. W 2012 roku rozpoczął pracę w Katedrze Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie w 2014 roku uzyskał stopień doktora. Jego zainteresowania badawcze obejmują japońskie zarządzanie, długowieczność organizacyjną i historię biznesu. Był stypendystą japońskiego Ministerstwa Edukacji, Japan Foundation i NAWA oraz odbył staże badawcze na Uniwersytecie Tokijskim i Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Na przestrzeni lat pracował w Biurze Akredytacji Międzynarodowych oraz pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Jakości.

 

16.30-18.00 Strategia państwa w pozyskiwaniu studentów zagranicznych

 

Prowadzący:

 

 

dr hab. Adam Gendźwiłł, prof. UW - Zastępca Przewodniczącego Rady NAWA. Politolog, socjolog, profesor uczelni na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Studiów Wyborczych. Bada systemy i zachowania wyborcze, samorząd terytorialny, politykę lokalną i reformy podziału administracyjnego w Europie. Były stypendysta Fulbrighta (Northwestern University, Evanston) i badacz wizytujący w ramach programu Bekker NAWA  (Southern Denmark University, Odense). Brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych (COST Action, Horyzont 2020, Polsko-Norweski Program Współpracy Badawczej). Obecnie kieruje projektem badawczym dotyczącym reprezentacji kobiet w samorządach lokalnych, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pełni funkcję eksperta ds. wyborów, samorządu terytorialnego, oraz polityki naukowej i szkolnictwa wyższego. Współpracował m.in. z Radą Europy, Fundacją Batorego, Instytutem Strategie 2050 i innymi organizacjami pozarządowymi.

kółeczka-09.png

 

Paneliści:

 

Dr Paweł Dąbrowski

Dr Paweł Dąbrowski - Od 2001 roku związany z problematyką migracji i prawa migracyjnego, zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i osoba zawodowo związana z administracją publiczną. Specjalizuje się w zagadnieniach legalizacji pobytu cudzoziemców, związanych z polityką powrotową oraz prawem uchodźczym. Autor lub współautor monografii z zakresu prawa o cudzoziemcach, w tym w szczególności współautor ostatniego i największego komentarza Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. Beck 2020, pod red. J. Chlebnego, a także 11 artykułów i czterech glos z tego obszaru prawa. W przeszłości zatrudniony w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Komendzie Głównej Straży Granicznej, członek Rady ds. Uchodźców trzech kadencji, w latach 2014-19 przewodniczący Rady. W latach 2020-24 r. dyrektor Biura Prawnego Akademii Leona Koźmińskiego, w której pracuje także jako adiunkt w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego. W kwietniu 2024 r. powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA.

 

Dr Henryka Mościcka-Dendys - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Doktor nauk prawnych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 2002 r. pełniła m.in. funkcje Naczelnika Wydziału Koordynacji w Departamencie Unii Europejskiej MSZ oraz eksperta w biurze Komisarza ds. demokratycznego rozwoju Rady Państw Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (2003 r.). W okresie od 2007 r. do 2011 r. pracowała jako I sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Berlinie. W latach 2011-2012 była Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej ds. instytucjonalnych i Europy Północnej. Od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej. Od kwietnia 2013 r. do listopada 2015 r. podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka, a w latach 2015–2020 Ambasador RP w Danii. Od września 2020 r. do grudnia 2023 r. kierowała Biurem Inwestycji MSZ. W latach 2011-2016 zasiadała w Radzie Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej. Aktualnie zasiada w Radzie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz European Council on Foreign Relations. Odpowiada za problematykę konsularną oraz prawno-traktatową. Jest również odpowiedzialna za programowanie i koordynację promocji Polski, dyplomację publiczną i kulturalną, a także za problematykę Polonii. Absolwentka prawa i filologii klasycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obroniła doktorat z zakresu prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

kółeczka-26.png

kółeczka-41.png

Dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politolog, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Strategie 2050. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim, a także studiach postkolonialnych i polityce pamięci. Wykładał m.in. we Francji, w Ukrainie i Chinach. Najnowsza publikacja to „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie” (Scholar 2023). Obecnie kierownik projektu badawczego „Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowojennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiada za współpracę międzynarodową.

 

WTOREK: 14 maja 2024

 

09.30-11.00 Partnerstwa strategiczne: jakich partnerstw potrzebujemy?

 

Prowadzący:

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Fizyk o specjalności eksperymentalna fizyka jądrowa, ekspert w zakresie systemów elektroniki pomiarowej, współautor ponad 200 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach Una Europa, uprzednio przez dwie kadencje prorektor UJ ds. badań i funduszy strukturalnych, odpowiedzialny także za obszar współpracy międzynarodowej. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz koordynatora polskiej sekcji koalicji ds. reformy systemu ocen w nauce (CoARA). Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz zespołów ministerialnych do spraw opracowania algorytmów finasowania, oceny czasopism oraz konsultacji projektu Ustawy 2.0. Reprezentuje UJ w sieci The Guild (był członkiem pierwszego zarządu i Skarbnikiem tej sieci) oraz jest członkiem Dyrekcji zrzeszenia Una Europa, od powstania zrzeszenia pełniąc funkcję Skarbnika.

 

kółeczka-19.png

 

Paneliści:

 

kółeczka-01.png

Dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – Kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze szkolnictwa wyższego specjalizuje się w analizie polityki publicznej w tym zwłaszcza ustalaniu jej celów, implementacji oraz ewaluacji, a także ustrojem i zarządzaniem uczelniami. Ukończył studia w UMK (socjologia) oraz University of Birmingham (public management), pracował także w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente (2008-2009) oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto (2016) oraz Centre for the Study of Canadian and International Higher Education (CIHE) na University of Toronto (Kanada) (2020-2021). Był stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), NAWA (im. Bekkera), Fundacji na rzecz Nauki Polski (Start oraz Kolumb). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Uniwersytetu Gdańskiego, a także jest Członkiem Rady NAWA.

 

Prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor GUMed - Nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor Uczelni od 2016 roku. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. Od 2022 r. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą Uczelnią. Od 2013 r. kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

 

kółeczka-10.png

kółeczka-11.png

Dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS – Prorektorka ds. międzynarodowych SWPS. Stypendystka DAAD we Freie Universität w Berlinie. W latach 2013-2016 członkini zarządu European Health Psychology Society. Autorka ponad 70 publikacji naukowych, członkini komitetów redakcyjnych Anxiety, Stress & Coping; Applied Psychology: Health and Well-Being i Health Psychology and Behavioral Medicine. Stała recenzentka badawczych wniosków grantowych w panelach międzynarodowych. Laureatka nagród za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Naukowo zajmuje się przede wszystkim stresem i radzeniem sobie z nim; ostatni jej grant NCN realizowany w kooperacji polsko-niemieckiej w ramach konkursu Beethoven dotyczy korzyści psychologicznych z udzielania wsparcia społecznego dla osób udzielających tego wsparcia.

 

Prof. dr hab. Teofil Jesionowski - Rektor Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024) i rektor-elekt (kadencja 2024-2028), przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Należy do Korporacji PAN jako członek korespondent. Sprawował wiele funkcji na uczelni i w innych jednostkach. Wizytował liczne ośrodki czy instytucje naukowe na świecie. Współpracuje z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, University Technology Sydney oraz Kent State University. Wygłaszał wykłady i prelekcje w licznych krajach reprezentujących 5 kontynentów. Opublikował liczne prace naukowe w renomowanych czasopismach. Jest współtwórcą patentów zagranicznych i krajowych. Jest ekspertem NCN, NCBiR oraz F.R.S.-FNRS Belgia; NWO Holandia i DFG Niemcy. Był promotorem w 27 przewodach doktorskich, a 7 jego byłych doktorantów/magistrantów uzyskało najwyższy stopień naukowy.

 

kółeczka-14.png
kółeczka-38.png

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek - Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jednocześnie pełni funkcję Kierownika Katedry Badań Konsumpcji. Jest przedstawicielem narodowym w Asian Marketing Association MAGScholar oraz w European Universities Network DUKENET, którego był prezesem w latach 2017-2019. Od 2022 roku pełni funkcję Przewodniczącego Sieci Uniwersytetów Śląskich (SUN). Wykłada na zagranicznych uniwersytetach, m.in. na Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Université de Haute-Alsace (Francja), Budapest Business School (Węgry), Howest Hogeschool West-Vlaanderen (Belgia) i Universidad CEU Cardenal Herrera w Walencji (Hiszpania). Jest ekspertem w zakresie ochrony praw konsumentów. W 2023 roku został powołany do Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Prowadzi badania naukowe w zakresie zachowań konsumenckich, zrównoważonej konsumpcji, wykluczenia rynkowego konsumentów oraz marketingu.

 

12.00-13.00 Wsparcie zagranicznej części społeczności uczelni – jak to robić, żeby wszystkim było łatwiej?

 

Prowadząca:

 

 

Ewa Kiszka - Kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny Przewodnicząca sieci biur współpracy międzynarodowej IROs Forum. Gwiazda Marketingu 2018 w konkursie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia uczelni, współpracy i mobilności międzynarodowej, marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych, wsparcia, relacji i integracji zagranicznej części społeczności Uczelni. Promuje GUMed za granicą, współorganizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z instytucjami zagranicznymi, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia, tworzy sieci współpracy. Jest członkinią organizacji zawodowych: EAIE, IROs Forum, Stowarzyszenia PRom i przedstawicielką Uczelni w licznych projektach dotyczących umiędzynarodowienia Uczelni. Autorka i współtwórczyni wielu wydarzeń i kampanii realizowanych w Uczelni, mających na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych społeczności Uczelni oraz wsparcia i integracji zagranicznej części społeczności GUMed.

 

kółeczka-20.png

 

Paneliści:

 

kółeczka-32.png

Dr Adam Płoszaj – Adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oraz Kierownik Laboratorium Badań Naukoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizacja: ewaluacja polityk publicznych; naukometria; polityka naukowa i innowacyjna; współpraca naukowa i mobilność naukowa, rozwój regionalny i lokalny. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, Bank Światowy, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, oraz wielu instytucji krajowych. Prowadził badania w Polsce, Kanadzie, USA, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Ukrainie. Był wizytującym naukowcem na Carleton University w Ottawie (Kanada), University of Groningen (Holandia), University College London (Wielka Brytania), Indiana University Bloomington (USA). Współautor monografii „The Geography of Scientific Collaboration”.

 

Dr Jacek Kaczmarek - Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedstawiciel GUMed ds. relacji z absolwentami zagranicznymi, wykładowca w dziedzinie fizjologii człowieka, w tym w języku angielskim. Trzykrotny laureat nagrody Amicus Studentis USS GUMed. Były kierownik Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej; były koordynator uczelniany Programu SOCRATES/Erasmus; koordynator projektów, w tym "Hand in Hand into the Future w Programie International Alumni NAWA; współorganizator kampanii edukacyjno-informacyjnej "Kultura Szacunku” oraz "Różni i Równi".

 

kółeczka-16.png

 

4467a109 73b5 4723 8ebb 6b7e952ebaa6

Marzena Kołtoniak - Związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym od prawie 20 lat. Na początku swojej pracy prowadziła zajęcia z języka polskiego dla studentów GUMed. Te lata przyczyniły się do zdobycia doświadczenia potrzebnego do wspierania młodych ludzi w nowym środowisku. Od 2019 roku pracuje jako jedna z dwóch Koordynatorek Welcome Point, gdzie w przyjaznej przestrzeni zagraniczna część społeczności GUMed może uzyskać wszelkie niezbędne wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z życiem w nowym kraju i uczelni.

 

Shraddha Singh - Studentka VI roku Medycyny English Division na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z Indii. Przewodnicząca zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego MUG, współprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii. Przewodnicząca 29. edycji Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku 2024. Laureat Nagrody Rektora 2022 i 2023 za zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności studenckiej MUG.

 

kółeczka-36.png

kółeczka-44.png

Mayra Alejandra Vivas - Studentka czwartego roku medycyny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, z doświadczeniem w zarządzaniu rynkiem i dyplomem z biologii. Prezeska i założycielka American Medical Association Chapter na GUMed, koncentrującego się na wspieraniu wszechstronnej edukacji i promowaniu integracji studentów z różnych środowisk. Aktywnie angażuje się w różne grupy akademickie i pozaszkolne na uniwersytecie, stawiając na różnorodność i integrację. Pełni funkcję redaktora w gazecie GUMed, gdzie pisze kolumnę "Przełamywanie stereotypów". Jest AMBOSSadorem, opowiadającym się za dostarczaniem narzędzi edukacyjnych dla studentów medycyny. W uznaniu za jej ciągłą pracę i zaangażowanie otrzymała nagrodę Paul R. Wright Chapter Success Award 2023 oraz AMSA 2024 Presidential Award for Chapter Excellence!

 

Abhishek Singla - Student czwartego roku Endokrynologii i Diabetologii. Prezes SASS, w ciągu ostatnich 3 lat pracował w różnych organizacjach studenckich, skupiając się głównie na integracji kulturowej na GUMed. Założyciel South Asian Students Society. Organizował różne wydarzenia skupiające się na świadomości kulturowej krajów Azji Południowej na GUMedzie. Jednym z głównych celów jego udziału w działaniach uniwersyteckich jest zwiększenie umiędzynarodowienia i integracji zarówno studentów polskich, jak i anglojęzycznych.

 

kółeczka-37.png

 

PODSUMOWANIE KONGRESU

 

13.00-13.30 Podsumowanie Kongresu 

 

kółeczka-27.png

Dr Bartłomiej Nowak, Przewodniczący Rady NAWA - Politolog, dr nauk ekonomicznych, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula, członek Komitetu Prognoz w Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP) oraz doradca strategiczny w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Był prezesem Grupy Uczelni Vistula (2020-22), szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017), a także dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji, School of Transnational Governance (2018) i Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014). Ukończył podyplomowe studia dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania reformami politycznymi i ekonomicznymi w Harvard Kennedy School of Government (2005). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum”, a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

Udostępnij