Program / agenda wydarzenia - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

FERS

 

 

I Kongres Umiędzynarodowienia

szkolnictwo wyższe

• Gdańsk, 13-14 Maja 2024 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK: 13 maja 2024

Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego — ul. Smoluchowskiego 17

 

INAUGURACJA KONGRESU

8.30-9.30

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Otwarcie Kongresu:

 • prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr Dawid Kostecki – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • Ewa Kiszka – Przewodnicząca IROs Forum
 • Urszula Romańska – Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej

Przemówienie wprowadzające:

 • dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.00-10.30

Wykład wprowadzający

 • dr Laura E. Rumbley – Dyrektorka ds. Rozwoju, Wiedzy i Badań, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Międzynarodowej (European Association for International Education – EAIE)

10:30-11:30

Sesja plenarna: Strategie umiędzynarodowienia – czy to działa? Od teorii do praktyki

Prowadzący:

 • dr Dawid Kostecki – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Paneliści:

 • dr Jakob Calice – Dyrektor Zarządzający, Austriacka Agencja ds. Edukacji i Internacjonalizacji (Austria’s Agency for Education and Internationalisation – OeAD)
 • Michal Fedák – Dyrektor Wykonawczy, Słowacka Akademicka Agencja Informacyjna (Slovak Academic Information Agency – SAIA)
 • dr Minna Kelhä – Dyrektorka Generalna, Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji (Finnish National Agency for Education – EDUFI)
 • Roman Klepetko – Zastępca Dyrektora, Czeska Narodowa Agencja Edukacji Międzynarodowej (Czech National Agency for International Education and Research – DZS)

W czasie panelu otwierającego chcemy porozmawiać z przedstawicielami instytucji – odpowiedników NAWA, którzy mają doświadczenie w tworzeniu i realizacji narodowych strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Funkcjonujemy w czasach, w których tworzenie długookresowych dokumentów strategicznych staje się coraz trudniejsze, obarczone jest większym ryzykiem i prawdopodobieństwem błędu. Dodatkowo sfera współpracy międzynarodowej staje się szczególnie trudna, ze względu na rosnące geopolityczne napięcia. Jak w tych krajach, w których działają siostrzane instytucje NAWA, udaje się strategiczne plany przełożyć na praktykę codziennej działalności instytucji nauki i szkolnictwa wyższego? Na co powinniśmy zwrócić uwagę w Polsce, tworząc taki dokument planistyczny? Jak powinniśmy wyznaczyć cele, aby były możliwe do osiągnięcia?

11.30-12.00

Przerwa kawowa

SESJE RÓWNOLEGŁE

12.00-13.30

Międzynarodowe programy kształcenia

Prowadząca:

 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ – Dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej, koordynatorka konsorcjum ECIU

Paneliści:

 • Andrea Brose – Liderka ECIU (Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnych Uniwersytetów)
 • Peter van der Hijden – Były Dyrektor Polityki Szkolnictwa Wyższego w Komisji Europejskiej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski – Pełnomocnik Rektora ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia, Politechnika Warszawska, konsorcjum ENHANCE
 • dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP – Prorektor ds. wspópłracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska, konsorcjum EUNICE
 • Aleksandar Šušnjar – Ekspert Współpracujący w Centrum Zapewnienia i Doskonalenia Jakości, były członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Związku Studentów (ESU), konsorcjum YUFE 

Jednym z kluczowych tematów dyskusji będą  programy wspólnych/podwójnych programów/dyplomów, które stały się potężnym środkiem wspierania współpracy między instytucjami edukacyjnymi na całym świecie.

Ponadto sesja poświęcona będzie nowym trendom wynikającym z inicjatywy European University Alliances.

Szczególnym punktem dyskusji, będą wnioski z pilotażowego programu dotyczącego European Degree, w którym eksperci, realizujący te projekty,  podzielą się wnioskami z przeprowadzanych analiz, oraz dalszymi perspektywami rozwoju tej inicjatywy.

Ponadto sesja poświęcona będzie koncepcji elastyczności wynikającej z mikropoświadczeń, które są coraz popularniejszym trendem w szkolnictwie wyższym.

Student zagraniczny w Polsce

Prowadząca:

 • Hanna Reczulska – Dyrektorka Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA

Paneliści:

 • Ceren Genc – Liderka zespołu ds. rekrutacji studentów zagranicznych, Utrecht University, 
  Przewodnicząca Rady Ekspertów EAIE
 • Magdalena Kachnowicz – Dyrektorka Biura Programów dla Studentów NAWA
 • Luca Lantero – Dyrektor Generalny CIMEA, Prezydent Komitetu Konwencji Lizbońskiej (IT)
 • Joanna Nyga – Kierowniczka Zespołu, Biuro Uznawalności Wykształcenia NAWA
 • Szymon Sala – Zastępca Dyrektora, Departament Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich, MNiSW

Panel poświęcony będzie wyzwaniom związanym z przyjmowaniem na studia posiadaczy zagranicznych dokumentów. Omówione zostaną zasady dotyczące przyjmowania na studia i nabywania statusu studenta (w tym uczestnicy kursów językowych, uchodźcy). W trakcie dyskusji zostaną omówione wyzwania związane z tymi kwestiami z perspektywy polskich uczelni oraz NAWA jako instytucji przyznającej stypendia. Poruszona zostanie także problematyka uznawalności dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenia oraz dobra praktyka w tym zakresie na przykładzie działań Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA oraz rozwiązań stosowanych w Holandii i Włoszech.

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-16.00

Trendy mobilnościowe na świecie- prezentacje i dyskusja

Prowadząca:

 • dr Zofia Sawicka – Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Wystąpienia:

 • dr Nina Arnhold – Główny Ekspert ds. Edukacji, Bank Światowy (World Bank) 
 • dr Suzanna Tomassi – Ministerstwo Biznesu i Handlu (UK) (Department for Business and Trade)
 • dr Kai Sicks – Sekretarz Generalny, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (German Academic Exchange Service – DAAD)
 • Sebastian Stride – Współzałożyciel, SIRIS Academic

15.35-16.00 – Dyskusja

Celem tej części programu jest pokazanie, jakie współczesne trendy kształtują współpracę akademicką i mobilność na świecie. Globalna perspektywa Banku Światowego, polityka prowadzona przez Wielką Brytanię, spojrzenie niemieckie oraz perspektywa instytucji doradczej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego w Europie pozwoli na uchwycenie najważniejszych zjawisk, które dziś wpływają na kształt umiędzynarodowienia. Następnie we wspólnej  dyskusji spróbujemy określić  trendy, które są najistotniejsze z punktu widzenia polskiej strategii umiędzynarodowienia.

Umiędzynarodowienie w szkołach doktorskich

Prowadzący:

 • dr Piotr Kępski – Dyrektor Biura Programów dla Instytucji NAWA

Paneliści:

 • Margot Biesemans – Doktorantka zagraniczna III roku Szkoły Doktorskiej, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMed
 • Marta Gurczyńska – Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej
 • Prof. dr hab. Andrzej Antoni Horzela – Członek Rady Naukowej PAN, Instytut Fizyki Jądrowej im. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
 • Aleksandra Lewandowska – Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, Członek zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców
 • Prof. dr hab.Tomasz Olejniczak - Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Leona Koźmińskiego

Uczestnicy panelu omówią tematy dotyczące obecności doktorantów zagranicznych w polskich szkołach doktorskich. Przedmiotem rozmowy będą bariery i problemy w pozyskiwaniu doktorantów z zagranicy w Polsce. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jak umiędzynarodowienie wpływa na jakość nauki w szkołach doktorskich i jak ta jakość jest oceniana przez doktorantów. Poruszony zostanie także temat współprowadzenia prac dyplomowych z promotorami z zagranicy.

16.00-16.30

Przerwa kawowa

16.30-18.00

Strategia państwa w pozyskiwaniu studentów zagranicznych

Prowadzący:

 • dr hab. Adam Gendźwiłł, prof.UW – Zastępca Przewodniczącego Rady NAWA

Paneliści:

 • dr Paweł Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • dr Henryka Mościcka-Dendys – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Niemalże w każdej rozmowie na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego pojawia się wątek wiz i pozwoleń na pobyt. Perspektywa uczelni jest dość dobrze znana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale przepływ informacji między środowiskiem akademickim a innymi resortami jest trudniejszy. W czasie tej debaty reprezentanci uczelni oraz MSZ i MSWiA będą mogli wzajemnie poznać swoje stanowiska i uwarunkowania. W czasach, w których bezpieczeństwo staje na pierwszym miejscu, a jednocześnie wiele światowych problemów może być rozwiązanych tylko dzięki globalnej współpracy akademickiej, znalezienie wspólnego rozwiązania, które mogłoby stać się częścią strategii umiędzynarodowienia jest konieczne.

NETWORKING

18.00-19.00

Kolacja

 

WTOREK: 14 maja 2024

 

09.30-11.00

Partnerstwa strategiczne: jakich partnerstw potrzebujemy?

Prowadzący:

 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. współpracy w ramach Una Europa

Paneliści:

 • dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący KRAUM
 • prof. Ewa Gruszczyńska – Prorektorka ds. Międzynarodowych, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
 • prof. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Podczas panelu omówione zostaną korzyści płynące z umiędzynarodowienia badań i programów kształcenia poprzez współpracę polskich instytucji edukacyjnych z uczelniami zagranicznymi. Poruszone zostaną kwestie umiędzynarodowienia kształcenia i badań, z uwzględnieniem różnic, m.in. kulturowych, językowych i administracyjnych. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki we współpracy z zagranicznymi partnerami oraz perspektywy rozwoju międzynarodowych badań i międzynarodowych programów kształcenia w Polsce w kontekście globalizacji edukacji i zmiany potrzeb rynku pracy.

11.00-11.30

Przegląd strategii umiędzynarodowienia polskich uczelni - turboprezentacje

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Wsparcie zagranicznej części społeczności uczelni – jak to robić, żeby wszystkim było łatwiej?

Prowadząca:

 • Ewa Kiszka – kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodnicząca IROs Forum

Paneliści:

 • Dr Adam Płoszaj – kierownik Laboratorium Badań Naukoznawczych, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Jacek Kaczmarek – stanowisko ds. relacji z absolwentami zagranicznymi, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Marzena Kołtoniak – koordynatorka Welcome Point, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Studenci zagraniczni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: Shraddha Singh, Mayra Alejandra Vivas i Abhishek Singla

Podczas sesji przedstawiona zostanie procedura wsparcia zagranicznej części społeczności uczelni opracowana przez zespół pracowników biur współpracy międzynarodowej trzech Uczelni Związku Fahrenheita: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Omówione zostaną główne wnioski i rekomendacje „Raportu z badania potencjału szkół wyższych i instytucji naukowych do przyjmowania osób z zagranicy”, zleconego przez NAWA, obejmującego trzy grupy odbiorców: sieć biur współpracy międzynarodowej IROs Forum; osoby i instytucje zaangażowane w realizację programu NAWA „Welcome to Poland”; osoby i instytucje zaangażowane w rozwój polskiej sieci EURAXESS, w szczególności w wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

Sesja będzie również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie budowania relacji w międzykulturowym i międzynarodowym środowisku, mających wpływ na skuteczną adaptację, zwiększanie liczby studentów, doktorantów, dydaktyków i naukowców z zagranicy, będących elementem polityki jakości, budowania marki uczelni oraz wzmacniania visibility.

Jak to zrobiliśmy? W jaki sposób działamy? Jakie są rekomendacje dla polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki dla podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia i zwiększania potencjału do przyjmowania osób z zagranicy?

Jakie to przynosi efekty? Posłuchajcie głosu naszych Studentów: czy jest im łatwiej, czy czują się częścią i co wnoszą do uczelnianej społeczności?

PODSUMOWANIE KONGRESU

13.00-13.30

Podsumowanie Kongresu – Dr Bartłomiej Nowak, Przewodniczący Rady NAWA

13.30-14.30

Przerwa obiadowa

Udostępnij