Edycja 2022 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE WYMIANY OSOBOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - OFERTA PRZYJAZDOWA 2023-24 

Program „Zawacka NAWA”

nr  35  z dnia 21 grudnia 2022 roku

 I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja” lub „NAWA”) z 7 lipca 2017 r., Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta przyjazdowa – rok akademicki 2023/2024 (dalej „Program”).

II.  OPIS PROGRAMU

2.1  Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami krajów objętych umowami, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

Lista krajów, z którymi prowadzona jest wymiana w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w Polsce i informacją o kraju wypłacającym stypendium, stanowi Załącznik 1 do Ogłoszenia.

 2.2 Uprawnieni Wnioskodawcy

Oferta przyjazdowa dotyczy studentów i naukowców z następujących krajów:

Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, Macedonia Północna, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Palestyna (aktualizacja 04.04),  Rumunia, Rwanda (aktualizacja 04.04), Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajlandia (aktualizacja 15.03), Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

UWAGA: możliwe jest rozszerzenie obecnej oferty przyjazdowej w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną. W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy, oferta przyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny wniosków. Informacja o powyższym pojawi się niezwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl oraz www.nawa.gov.pl/en.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)    absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)    studenci;

c)     absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom po 21 grudnia 2020 roku i posiadają rekomendację swojej uczelni macierzystej;  

d)    osoby posiadające status doktoranta zgodnie zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)    naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, nie mający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

 2.3 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

a)    odbycie studiów częściowych;

b)    odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenie w szkole doktorskiej. Mogą one być poprzedzone kursem z języka polskiego przygotowującym do studiów[1];

c)     odbycie stażu naukowego;

d)    wizyta studyjna;

e)    pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

f)      prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

g)    inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w  polskim ośrodku goszczącym, w zależności od zapisów umowy. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.4 Terminy i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

1) Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach (lista partnerów - Załącznik 6 do Ogłoszenia), zgodnie z ich zasadami  i terminami.

UWAGA: Nie dotyczy to kandydatów z Niemiec, którzy składają wnioski bezpośrednio do NAWA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2023 r. 

 

2) Zagraniczne instytucje partnerskie do dnia 30 kwietnia 2023 r. przekazują  Agencji listy osób, w formie umożliwiającej identyfikację i kontakt z rekomendowanymi kandydatami (dalej „wnioskodawca”). Lista powinna każdorazowo zawierać co najmniej następujące dane wnioskodawców:

a)    imię

b)    nazwisko

c)     płeć

d)    data urodzenia

e)    e-mail wnioskodawcy

f)      ośrodek goszczący w Polsce, w którym wnioskodawca zamierza realizować pobyt (nieobowiązkowe w przypadku kandydatów na pełny cykl kształcenia, poprzedzony kursem przygotowawczym z języka polskiego).

g)    forma kształcenia, na jaką aplikuje wnioskodawca.

3) Po otrzymaniu listy od zagranicznych instytucji partnerskich, NAWA kontaktuje się ze wskazanymi wnioskodawcami.

4) Wnioskodawcy składają wnioski w Systemie teleinformatycznym Agencji.  

UWAGA: Wnioski złożone bez rekomendacji zagranicznych instytucji partnerskich nie będą rozpatrywane jako niespełniające podstawowego wymogu formalnego (nie dotyczy to kandydatów z Niemiec).

2.4.1 Zasady składania wniosków do NAWA

Sposób złożenia wniosku

W celu złożenia wniosku, wnioskodawca zakłada indywidualne konto w Systemie teleinformatycznym Agencji. https://programs.nawa.gov.pl/login

Wniosek (wzór formularza wniosku - Załącznik 2) składany jest przez kandydata nominowanego przez zagraniczną instytucję partnerską wyłącznie w formie elektronicznej.

Kandydaci rejestrują się i składają wniosek w Systemie do 31 maja 2023 r.[2], do godziny 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki powinny być składane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe należy przetłumaczyć na jeden z powyższych języków. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Maksymalna liczba wniosków

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w obecnym naborze Programu.

 2.5 Ramy czasowe realizacji projektu

Termin

Oferta w ramach Programu dotyczy przyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2023/2024.

Pobyty w ramach Programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w zależności od zapisów danej umowy międzynarodowej.  

Okres realizacji projektu

1)  Realizacja projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym na terenie Polski.

2)  Dopuszczalny okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie może być dłuższy niż 1/5 ogólnego wymiaru pobytu (w tym konferencje, urlopy, wyjazdy okolicznościowe, inne nieobecności).

2.6 Lista wymaganych dokumentów i załączników:

Do wniosku składanego w Systemie teleinformatycznym Agencji należy dołączyć:

1)     maturzyści i pozostali kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce:

a)      świadectwo ukończenia szkoły średniej, dające prawo do podjęcia studiów I stopnia w kraju jego wydania na dowolnym kierunku i typie uczelni. W  przypadku osób, które w momencie wnioskowania są uczniami ostatniej klasy szkoły średniej – wykaz ocen za ostatni semestr nauki;

b)      kopię dyplomu studiów I stopnia dającego prawo do podjęcia studiów II stopnia. W przypadku osób, które w momencie wnioskowania są studentami ostatniego roku studiów I stopnia - transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu studiów;

c)      uzasadnienie wyboru Polski jako kraju studiów (dla kandydatów na studia I stopnia lub jednolite magisterskie) lub uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego (dla kandydatów na studia II stopnia).

W przypadku zgłoszenia na pełne studia, wnioskodawca musi spełnić wymogi rekrutacyjne wybranej uczelni.

2)          studenci ubiegający się o przyjęcie na staż lub studia częściowe:

a)    kopię dyplomu lub transkrypt ocen z dotychczasowego przebiegu studiów;

b)    CV o objętości nie większej niż 2 strony (w przypadku dłuższego CV, pod uwagę będą brane 2 pierwsze strony);

c)     list motywacyjny (uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego w Polsce);

d)    kopię potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez polski ośrodek goszczący;

e)    rekomendację nauczyciela akademickiego z uczelni macierzystej.

3) kandydaci na kształcenie w szkole doktorskiej, doktoranci, naukowcy

    i nauczyciele akademiccy:  

a)      plan badawczy opisujący aktywności planowane do realizacji w polskim ośrodku goszczącym, wraz z uzasadnieniem jego wyboru;

b)      kopię najwyższego uzyskanego dyplomu;

c)      CV kandydata, z uwzględnieniem publikacji, realizowanych projektów badawczych, staży zagranicznych oraz szczególnych osiągnięć kandydata – max. 3 strony (w przypadku dłuższego CV, pod uwagę będą brane 3 pierwsze strony);

d)      kopię potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez ośrodek goszczący w Polsce (nie dotyczy kandydatów na kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zaczynają od uczestnictwa w kursach przygotowawczych z języka polskiego);

e)      rekomendację samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr. hab. lub tytułem profesora).

W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne, wnioskodawca także załącza:

 1) zaproszenie z polskiego ośrodka goszczącego, podpisane przez kierownika jednostki, potwierdzające wolę przyjęcia wnioskodawcy na wnioskowany okres pobytu lub potwierdzenie istniejącej współpracy (wymóg formalny);

2)  potwierdzenie znajomości języka polskiego lub języka obcego (na poziomie minimum B1), umożliwiającego komunikację z ośrodkiem goszczącym w Polsce.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Założenia ogólne

Zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, ocena merytoryczna wniosków leży po stronie wysyłającej.

Ocena formalna

NAWA przeprowadza ocenę formalną wniosków zamieszczonych w Systemie teleinformatycznym Agencji, np. informacje zamieszczone we wniosku, dołączone załączniki, uprawnienia do aplikowanej formy pobytu. Odbywa się ona na zasadach określonych w Regulaminach Agencji  (Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych  - rozdz. IV ust. 5.1 oraz Regulamin programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących kształcenie -  rozdz. III ust 5) -Załącznik 4 i 5 do Ogłoszenia.

Wniosek może zostać odrzucony z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny.

 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną Agencji są przesyłane polskim ośrodkom goszczącym, które ostatecznie podejmują decyzję o przyjęciu wnioskodawcy.

2.8 Stypendia przyznawane przez NAWA

Źródło finansowania pobytu uzależnione jest od zapisów umowy, na podstawie której odbywa się dwustronna współpraca międzynarodowa. W przypadku, gdy umowa przewiduje wypłatę środków przez partnera zagranicznego, stypendium jest wypłacane przez i na zasadach strony wysyłającej.

UWAGA: W obecnym naborze, niezależnie od zapisów w umowach bilateralnych, Agencja wypłaci stypendia dla osób przyjeżdżających z Macedonii Północnej, Mołdawii i Serbii.

Jeśli umowa przewiduje wypłatę środków finansowych przez Agencję, stypendium jest wypłacane co miesiąc przez okres pobytu stypendysty w Polsce. Jego wysokość jest uzależniona od etapu jego kariery. Stypendysta otrzymuje środki bezpośrednio od ośrodka goszczącego zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy stypendystą i Agencją (wzór umowy - Załącznik 3).

 

Stypendysta:

Stawka miesięczna stypendium

Pobyty do 3 miesięcy:

·     studenci I i II stopnia

studenci I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich

2000 PLN

Pobyty powyżej 3 miesięcy:

·     studenci studiów I i II stopnia

·     studenci I, II i III roku studiów jednolitych magisterskich

1500 PLN

·     doktoranci na staże

2500 PLN

·     doktoranci odbywający kształcenie w szkole doktorskiej

nie mniej niż     2 200 PLN[3]

·     osoby ze stopniem doktora do 3 miesięcy

·     osoby ze stopniem doktora powyżej 3 miesięcy

3500 PLN

3000 PLN

W przypadku uczestników kursu przygotowawczego do studiów, obowiązują następujące stawki miesięczne:

·     kurs przygotowawczy do studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

1500 PLN

·     kurs przygotowawczy do studiów II stopnia

1500 PLN

·     kurs przygotowawczy do kształcenia w szkole doktorskiej

2400 PLN

Ponadto, studentom studiów pełnych kształcących się w Polsce przysługuje:

a)      na I roku studiów, powiększenie pierwszego miesięcznego stypendium o kwotę 500 PLN  na zagospodarowanie w Polsce (dotyczy osób, które nie przebywały wcześniej w Polsce);

b)      na ostatnim roku studiów, powiększenie ostatniego miesięcznego stypendium  o kwotę 500 PLN z uwagi na koszty związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.

W przypadku osób odbywających staże naukowe:

Aby otrzymać pełną miesięczną stawkę stypendialną, Stypendysta winien przebywać w ośrodku goszczącym przez co najmniej 15 dni w okresie 30 kolejnych dni[4]. W przypadku pobytu od 3 do 14 dni przysługuje połowa stawki stypendialnej.

W przypadku pobytów krótszych niż 15 dni dla osób ze stopniem doktora stosuje się stawkę dzienną wynoszącą 350 PLN.

Koszty uczestnictwa w kursach przygotowawczych z języka polskiego oraz kształcenia jest pokrywane przez stronę polską.

Po podpisaniu umowy nie jest możliwe zwiększenie środków przyznanych decyzją Dyrektora NAWA. Agencja nie przyznaje innych środków finansowych poza wyżej wymienionymi.

Stypendysta nie może pobierać innych stypendiów związanych z realizacją danej formy kształcenia w okresie realizacji umowy, z wyłączeniem świadczeń przyznanych w ramach programu UE Erasmus+ (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.).

 2.9 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 2 450 000,00 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.10 Informacje dodatkowe

2.10.1 Umowa stypendialna

Umowa stypendialna ze stypendystą, któremu stypendium wypłaca Agencja jest zawierana po pozytywnym zakończeniu oceny formalnej wniosku i akceptacji kandydata przez polski ośrodek goszczący oraz po ostatecznej decyzji Dyrektora Agencji o przyznaniu środków finansowych. Podpisanie umowy stypendialnej następuje w Systemie teleinformatycznym Agencji. Stypendysta ma 30 dni na jej podpisanie, od dnia udostępnienia umowy w systemie.

W przypadku zakwalifikowania stypendysty na przyjazd do Polski z kraju, z którym umowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, może być on zobowiązany przez zagraniczną instytucję partnerską do podpisania umowy stypendialnej, o treści określonej przepisami kraju wysyłającego.

2.10.2 Składanie raportów i ich weryfikacja

W ciągu 30 dni od zakończenia pobytu, stypendysta pobierający stypendium Agencji zobowiązany jest zamieścić raport z pobytu w Systemie teleinformacyjnym Agencji.

Studenci studiów pełnych I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, kontynuujących studia w kolejnym roku akademickim, zobowiązani są do dnia 30 września każdego roku, składać raporty częściowe (roczne). Mają one formę zaświadczenia instytucji goszczącej zawierającego średnią ocen za zakończony rok akademicki i potwierdzenie wpisania na kolejny rok studiów. Niezłożenie raportu może stanowić podstawę do wstrzymania wypłaty stypendium.

Stypendyści są również zobowiązani do złożenia raportu końcowego. Niezłożenie raportu końcowego może stanowić podstawę do wezwania do zwrotu otrzymanych środków oraz niedopuszczenia stypendysty do kolejnego naboru do Programów ogłaszanych przez Agencję.

2.10.3 Prawa i obowiązki Stypendysty programu

Do obowiązków każdego stypendysty należy realizacja, zgodnie z wnioskiem, programu studiów, aktywności naukowej, dydaktycznej lub innej wskazanej we wniosku, w trybie ciągłym w okresie realizacji pobytu.

Do obowiązków stypendysty, który otrzymuje stypendium Agencji należy:

1)    terminowe złożenie raportu końcowego, wraz z zaświadczeniem z ośrodka goszczącego o zrealizowaniu pobytu. W przypadku kształcenia na studiach również raportów rocznych.

2)    niezwłoczne informowanie Agencji o zmianach w realizacji projektu;

3)    informowanie Agencji o swoich sukcesach naukowych i dydaktycznych – zarówno w trakcie trwania projektu, jak i na etapie raportowania oraz ewaluacji – w tym o powstałych publikacjach, uzyskanych wnioskach grantowych/ projektach wdrożeniowych, itp.;

4)    umieszczanie na wszystkich publikacjach będących efektem realizacji pobytu pełnej nazwy Agencji (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) w języku polskim lub angielskim;

5)    prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej.

Do obowiązków stypendysty, który nie otrzymuje stypendium Agencji, a którego kształcenie jest finansowane przez stronę polską, jest złożenie raportu końcowego w Systemie Teleinformatycznym Agencji. 

2.11 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Po dokonaniu oceny formalnej, Agencja zgłasza wnioskodawcę do polskiego ośrodka goszczącego, do którego należy decyzja o przyjęciu kandydatów.

Po otrzymaniu od ośrodka goszczącego potwierdzenia:

1) Zakwalifikowani Wnioskodawcy do stypendium Agencji, otrzymują decyzję Dyrektora NAWA, udostępnianą w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2)  w przypadku stypendystów otrzymujących stypendium swojego kraju. Agencja przesyła informację do wnioskodawców i instytucji partnerskich.  

2.12 Źródło finansowania Programu

Program jest finansowany z budżetu polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki.

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Lista krajów, z którymi prowadzona jest współpraca wraz z opisem dostępnych form pobytu w ramach Programu
  2. Wzór wniosku
  3. Wzór umowy
  4. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych podejmujących kształcenie (dotyczy osób podejmujących pełen cykl kształcenia w Polsce);
  5. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych(dotyczy osób pozostałych);
  6. Spis instytucji zgłaszających.xlsx (aktualizacja z 17 kwietnia 2023)

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredni (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00).

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Maria Łukaszuk, Tel. 22 390 35 13

Elżbieta Dybcio-Wojciechowska, Tel. 22 390 35 24

 

[1] Jeśli zapisy danej umowy przewidują przyjęcie na pełne studia w Polsce, wówczas czas trwania Programu dla Stypendysty to regulaminowy okres trwania podjętego kształcenia w Polsce. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym z języka polskiego. Studia lub kurs przygotowawczy muszą rozpocząć się w roku akademickim 2023/24.

[2] W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony

[3] Wysokość stypendium w szkołach doktorskich jest określona w art.209 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  Jego wysokość może ulec zmianie.

[4] Terminy miesięczne liczone są zgodnie z Art. 114 Kodeksu cywilnego

Udostępnij