Edycja 2020 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych.

Pilotaż 2020 r.

 

Cel działania

Celem działania jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Będzie ono realizowane poprzez zaproszenie do tych uczelni lekarzy-naukowców, lekarzy-praktyków (w tym lekarzy dentystów) oraz pielęgniarek i położnych z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodu oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów/ doktorantów we wnioskujących uczelniach. Tym samym działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najlepszymi praktykami obowiązującymi w ww. zawodach.

Wnioskodawca:

Wnioskodawcą jest uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach medycznych.

Wniosek może dotyczyć osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty/ pielęgniarki/

położnej w państwie członkowskim UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (EOCD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandii, Norwegii, Lichtensteinie) lub Konfederacji Szwajcarskiej;

 • aktualnie wykonuje zawód lekarza/lekarza dentysty/pielęgniarki/położnej w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii lub pracuje naukowo w ośrodku naukowym lub badawczym w jednym z tych krajów – wymagane będzie załączenie potwierdzenia zatrudnienia w ww. krajach przez okres min. 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków (element oceny formalnej; w przypadku nieudokumentowania zatrudnienia wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych);
 • posiada dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych[1];
 • swobodnie posługuje się językiem polskim lub/i językiem angielskim w kontakcie z pacjentami (wymagane jest odpowiednie oświadczenie).

Uczelnia we wniosku składanym w NAWA przedstawia nie więcej niż dwie kandydatury (lekarza/ lekarza dentysty/ pielęgniarki/położnej; dalej: stypendysta) wraz z uzasadnieniem potrzeby pozyskania danej osoby do wzmocnienia systemu kształcenia w danej jednostce. Do wniosku dołączane jest CV kandydata/kandydatów oraz plan zadań zaplanowanych do zrealizowania w trakcie trwania stypendium. Jeżeli uczelnia zainteresowana jest podjęciem współpracy z więcej niż dwoma stypendystami, zgłasza to do NAWA, nie przekazując danych osobowych. Agencja tworzy listę rezerwową i w przypadku dostępności środków finansowych, informuje uczelnię o możliwości zawnioskowania o stypendium dla kolejnej zapraszanej osoby. O zakwalifikowaniu do działania decyduje kolejność zgłoszeń poprawnych formalnie.

Zobowiązania uczelni:

 • przekazywanie stypendium zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt IV oraz zgodnie z podpisaną umową;
 • udzielenie stypendyście wsparcia administracyjno-organizacyjnego, w tym przydzielenie opiekuna stypendysty, którego obowiązkiem będzie m.in. pomoc w kwestiach związanych z uznawaniem kwalifikacji, o ile zajdzie taka potrzeba;
 • w przypadku lekarza/lekarza dentysty nieposiadającego prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadającego to prawo w innym państwie – do uczelni należy dopełnienie formalności związanych z zaproszeniem lekarza/lekarza-dentysty;
 • powierzenie stypendyście w uczelni zadań (zajęć dydaktycznych/ laboratoryjnych/praktycznych) w wymiarze odpowiadającym min ½ etatu i zapewnienie niezbędnych warunków (miejsca, infrastruktury, narzędzi) do ich realizacji;
 • złożenia raportu końcowego z realizacji umowy.

Środki finansowe na wypłatę stypendium przekazane będą jednostce – wnioskodawcy, która zobowiąże się do ich przekazywania zgodnie z umową.

Jednostka goszcząca może zatrudnić stypendystę na umowę o pracę/umowę cywilnoprawną, z zachowaniem zasady unikania podwójnego finansowania.

Składniki stypendium:

 1. Miesięczne stypendium dla lekarza wynosi 7 500 zł, a dla pielęgniarki – 5 000 zł. Stypendium może być wypłacane przez okres max. 12 miesięcy.
 2. Jednorazowy dodatek na zagospodarowanie się stypendysty w Polsce – 12 000 zł.
 3. Jednorazowy dodatek mobilnościowy – 5000 zł dla stypendysty i 2000 zł dla każdego członka rodziny (małżonek oraz niepełnoletnie dzieci), ułatwiający im przyjazd do Polski, w tym pokrycie transportu i kosztów organizacji przyjazdu.
 4. Dodatek dla opiekuna stypendysty – 5000 zł (kwota jednorazowo przekazana przez NAWA; dodatek do regularnego wynagrodzenia opiekuna stypendysty w uczelni, wypłacany na zasadach określonych przez uczelnię).
 5. Kwoty, o których mowa w pkt 1-4 są kwotami ryczałtowymi. Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów nie podlegają one opodatkowaniu https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/MF_Podatek_os_fizyczne.pdf
 6. Kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi powinny zostać uregulowane pomiędzy uczelnią a stypendystą. NAWA nie reguluje ani nie pokrywa kosztów ubezpieczeń. Koszty te mogą być pokryte przez stypendystę z otrzymanego stypendium.

Finansowanie działania:

Na niniejsze działanie NAWA przeznaczy środki finansowe w wysokości do 4 mln zł. Pula środków może zostać zwiększona w sytuacji dużego zapotrzebowania środowiska akademickiego na rozszerzenie tego działania.

Terminy:

Składanie wniosków w działaniu możliwe będzie po 5 listopada 2020 roku i trwać będzie do 20 listopada 2020 roku, do godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski). Nabór odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie teleinformatycznym Agencji dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Przyjazdy mogą się rozpocząć po podpisaniu umowy, nie później niż 31 marca 2021 r.

Umowy uczelni z NAWA muszą zostać zawarte nie później niż 20 grudnia br.

 

Lista uczelni kształcących na kierunkach medycznych tutaj

Rekomendacja: W przypadku chęci ubiegania się o prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, pielęgniarki/ położnej w Polsce rekomendujemy złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej w okręgowej radzie lekarskiej/ okręgowej radzie pielęgniarek i położnych przed zakończeniem okresu przejściowego, tj. do dnia 31 grudnia 2020.

 

[1] W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach, w których prawo do wykonywania zawodu uzyskuje się po ukończeniu 5-letnich studiów jednolitych pierwszego stopnia – takie uprawnienia są wystarczające.

Schemat postepowania

Udostępnij