Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2020 z dnia 31.01.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Profesora Franciszka Walczaka.

Cel Programu

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych. W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osoby realizujące projekty w ramach programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, nowotworów i wielu innych, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA, przy jednoczesnym zapewnieniu środków na powyższy cel.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w ośrodku goszczącym (job-shadowing);
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Uprawnieni wnioskodawcy

 • naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową albo podmiocie leczniczym, lub
 • uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub
 • doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym[1] , w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2], w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, w instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • osoby fizyczne w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), lub
 • osoby przygotowujące rozprawę doktorską w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”,

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. Możliwy jest jednokrotny udział wnioskodawcy w programie.

Termin realizacji Projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 października 2020 r. ani nie później niż 1 kwietnia 2021 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie  od 31 stycznia do 31 marca 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

 • kopie najważniejszych publikacji wnioskodawcy ( w języku oryginału);
 • dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (w języku polskim lub angielskim, a dyplomu także w języku łacińskim)
 • dokument potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego (w języku polskim lub angielskim);
 • dokument potwierdzający posiadanie statusu uczestnika szkoły doktorskiej lub doktoranta/ki (w języku polskim lub angielskim);
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i jego formę w jednostce macierzystej (w języku polskim lub angielskim);
 • dokument potwierdzający, że instytucja jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, np. statut – w przypadku zatrudnienia Wnioskodawcy w innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadającym kategorię naukową, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadającej kategorię naukową (w języku polskim lub angielskim).

Regulamin Programu

Wzór wniosku

Wzór umowy

Załącznik do umowy: wzór raportu końcowego

Załącznik do umowy: ankieta ewaluacyjna

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

1 920 000 PLN

NAWA zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej alokacji przeznaczonej na nabór.

 

[1] Dz. U. z 2017 r. poz. 2183; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428, poz. 1530 i poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, poz. 650, poz. 912, poz. 1000, poz. 1115, poz. 1669 i poz. 1693

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.: Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i poz. 534

Udostępnij