Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze nr 16/2019 z dnia 21.03.2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Profesora Franciszka Walczaka.

Cel Programu

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. W ramach programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osoby realizujące projekty w ramach programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, nowotworów, alergii oraz chorób zakaźnych, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o NAWA, przy jednoczesnym zapewnieniu środków na powyższy cel.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (wypracowanie nowego lub udoskonalenie istniejącego rozwiązania);
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się:

 • naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowych lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową albo podmiocie leczniczym

lub

 • doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), mający otwarty przewód doktorski, nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku, w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie badawczym

lub

 • osoby przygotowujące rozprawę doktorską, na dzień zakończenia naboru mające otwarty przewód doktorski nie dłużej niż 3 lata oraz zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym albo międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową.

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy.

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu onkologii, kardiologii, alergologii lub chorób zakaźnych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego. Możliwy jest jednokrotny udział Wnioskodawcy w Programie.

Termin realizacji Projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może rozpocząć się wcześniej niż 15 października 2019 r. ani nie później niż 15 kwietnia 2020 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 21 marca do 20 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

 • kopie najważniejszych publikacji Wnioskodawcy ( w języku oryginału);
 • dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (w języku polskim lub angielskim, a dyplomu także w języku łacińskim)
 • dokument potwierdzający otwarcie przewodu doktorskiego (w języku polskim lub angielskim);
 • dokument potwierdzający posiadanie statusu doktoranta/ki (w języku polskim lub angielskim);
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i jego formę w Jednostce macierzystej (w języku polskim lub angielskim);
 • dokument potwierdzający, że instytucja jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, np. statut – w przypadku zatrudnienia Wnioskodawcy w innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadającym kategorię naukową, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadającej kategorię naukową (w języku polskim lub angielskim).

Regulamin Programu

Wzór wniosku

Wzór umowy

Załącznik do umowy: wzór raportu końcowego

Załącznik do umowy: ankieta ewaluacyjna

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

1 920 000 PLN

Udostępnij