Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 7 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Walczak NAWA – Programie im. Profesora Franciszka Walczaka (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej badaczy z obszaru nauk medycznych. W ramach Programu możliwe są wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Osoby realizujące Projekty w ramach Programu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

Program zapewnia finansowanie stypendium przez okres realizacji Projektu w zagranicznym Ośrodku goszczącym w wysokości 15 000 zł na każdy pełny miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy (ryczałt na koszty podróży) w wysokości 10 000 zł.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 5 u.n.a.w.a., przy jednoczesnym zapewnieniu środków na powyższy cel.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminie do 22 kwietnia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzory wniosków dostępne są na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

1) kopie najważniejszych publikacji Wnioskodawcy – w języku oryginału;

2) pozostałe załączniki – w języku polskim lub angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden Wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego Ośrodka goszczącego. W przypadku złożenia kilku Wniosków zgodnie z Regulaminem rozpatrywany będzie Wniosek złożony jako ostatni według czasu złożenia w Systemie teleinformatycznym Agencji.

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program przeznaczony jest dla naukowców prowadzących badania z zakresu nauk medycznych, posługujących się biegle językiem angielskim. Ośrodek goszczący może być zlokalizowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2) zdobyciu nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk i nowych metod pracy stosowanych w Ośrodku goszczącym (job-shadowing);

3) podnoszeniu kompetencji dydaktycznych (działanie dodatkowo punktowane w ramach kryterium 3 oceny merytorycznej)

4) pozyskaniu materiałów do pracy naukowej;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej.

Wnioskodawca przedstawia Projekt obejmujący jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego i zespołu badawczego dla planowanych działań i opisując korzyści z Projektu zarówno dla naukowca, jak i dla jednostki macierzystej. W przypadku Projektów, których działaniem wiodącym jest zdobycie nowego doświadczenia zawodowego Wnioskodawca jest zobowiązany szczegółowo opisać sposób realizacji Projektu oraz wskazać, czy możliwe jest nabycie przez Wnioskodawcę praktycznych umiejętności.

2.4. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i czas trwania projektu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2023 r., a najpóźniej 31 października 2023 r.

Okres realizacji projektu

1. Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2. Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu.

3. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

4. Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia środków finansowych nie przyznaje się.

5. Przerwy w realizacji Projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia finansowania.

 2.5. Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się:

1) naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły i posiadającym kategorię naukową albo podmiocie leczniczym, lub

2) uczestnicy szkół doktorskich (doktoranci), lub

3) inne osoby posiadające status doktoranta potwierdzony przez podmiot prowadzący kształcenie doktorskie, lub

4) inne osoby w chwili składania Wniosku zatrudnione w ramach stosunku pracy w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n. oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia Wniosku),

posiadający zaproszenie z Ośrodka goszczącego i udokumentowany dorobek naukowy, o którym mowa w rozdziale 2.6 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku zatrudnienia Wnioskodawcy w innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8             u.p.s.w.n., wymagane jest, aby instytucja ta posiadała kategorię naukową.

2.6. Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

We Wniosku należy zamieścić:

1) wykaz publikacji obejmujący do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem Wniosku;

2) kopię nie więcej niż trzech najważniejszych publikacji Wnioskodawcy (w języku oryginalnym), przy czym w przypadku monografii należy załączyć plik zawierający stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora;

3) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu uczestnika szkoły doktorskiej lub doktoranta wystawione z aktualną datą (nie wcześniejszą, niż dzień ogłoszenia naboru);

Dodatkowe wymagane załączniki dla Wnioskodawcy posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, o którym mowa w rozdziale 2.5 pkt 1:

4) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i jego formę wystawione z aktualną datą (do 1 miesiąca wstecz);

Dodatkowe wymagane załączniki dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, o których mowa w rozdziale 2.5 pkt 4:

5) kopię uchwały rady wydziału/kolegium w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego lub kopię pisma z uczelni, informującego o otwarciu przewodu doktorskiego, uwzględniającego datę jego otwarcia;

6) zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i jego formę wystawione z aktualną datą (do 1 miesiąca wstecz)

Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

 2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych regulaminem (rozdziale IV ust. 5.1 Regulaminu).

Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1. Preselekcja

Zespół Oceniający w pierwszym etapie oceny merytorycznej dokonuje preselekcji Wniosków na podstawie kryterium: „Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej i akademickiej oraz osiągnięcia naukowe i zawodowe Wnioskodawcy, z uwzględnieniem etapu kariery naukowej i zawodowej”.

Po analizie wszystkich Wniosków Zespół Oceniający ustala próg punktowy, powyżej którego wnioski są kierowane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których Wnioski znajdą się w grupie wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Ocena Recenzentów

Wnioski, które znalazły się w grupie wniosków rekomendowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej, kierowane są do oceny dwóch Recenzentów. Recenzentów wskazuje Zespół Oceniający, korzystając z bazy recenzentów Agencji, po uwzględnieniu specjalności naukowej wskazanej przez Wnioskodawcę we Wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie punktowej przekraczającej 30% możliwych do przyznania punktów, Agencja zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowych Ekspertów celem przeprowadzenia oceny. Recenzenci oceniają wniosek w skali punktowej od 0 do 40 pkt, w oparciu o poniższe kryteria.

3. Ocena Zespołu Oceniającego

Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez Recenzentów oraz po dokonaniu własnej oceny dla wszystkich z poniższych kryteriów, Zespół Oceniający przygotowuje listę rankingową wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zespół, uwzględniając etap preselekcji, może przyznać łącznie maksymalnie 60 pkt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu Wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności Wniosku z celami Programu określonymi w rozdziale 2.1. Ogłoszenia, na każdym etapie oceny Zespół Oceniający może przyznać Wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku Wniosek nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Preselekcja

(Zespół oceniający)

Punktacja dwóch Recenzentów

(uwzględnia się średnią arytmetyczną obu ocen)

Punktacja Zespołu Oceniającego

1.

Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy z uwzględnieniem etapu kariery naukowej

20

10

-

2.

Renoma i poziom naukowy Ośrodka goszczącego, zespołu badawczego oraz jego lidera, adekwatność wyboru ośrodka do zaplanowanych działań pod kątem wyboru dyscypliny, wykonywanych procedur, stosowanych technik i narzędzi etc.

-

5

10

3.

Wartość naukowa i praktyczna projektu, m.in. zakres planowanych działań, wykorzystane metody, planowane rezultaty, adekwatność czasu trwania projektu do zaplanowanych działań. Zaplanowanie działań podnoszących kompetencje dydaktyczne premiowane jest dodatkowymi punktami (nie więcej niż 3 pkt.).

-

20

15

4.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/ akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dziedziny/ dyscypliny naukowej pod kątem organizacji pracy, procedur, zabiegów, technik, procesów, technologii,  narzędzi, zasobów, systemów i innych działań stosowanych na rzecz profilaktyki, diagnostyki i terapii danej jednostki chorobowej. Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w jednostce macierzystej Wnioskodawcy

-

5

15

Maksymalna liczba punktów

20

40

40

Łącznie:

100

2.8. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na Nabór wynosi 2 250 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

 2.9. Budżet projektu

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1) stypendium w wysokości  15 000 zł miesięcznie na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w Ośrodku goszczącym, przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca;

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy (ryczałt na koszty podróży) wynoszący 10 000 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia i inne środki finansowe przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a.

2.10. Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności – A (patrz rozdział V ust.1. Regulaminu).

2.11. Dokumentowanie wydatków

Stypendysta zobowiązany jest  do przedstawienia:

1) opinii przedstawiciela Ośrodka goszczącego (opiekuna merytorycznego lub lidera zespołu, w którym był realizowany Projekt) o przebiegu realizacji Projektu, osiągniętych rezultatach i możliwościach dalszej współpracy ze Stypendystą; opinia musi zostać opatrzona datą bieżącą (nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem raportu) i zawierać potwierdzenie dat realizacji Projektu w Ośrodku goszczącym, w tym wyraźne poświadczenie nieprzebywania Stypendysty poza Ośrodkiem goszczącym przez okres dłuższy niż 1/10 ogólnego wymiaru pobytu;

2) a także dodatkowo, na prośbę Agencji, dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem – pod rygorem uznania przyznanych środków za nienależne.

2.12. Składanie raportów i ich weryfikacja

Raporty z realizacji Projektów składane są w Systemie teleinformatycznym Agencji, w języku polskim, z wyjątkiem wskazanych fragmentów w terminach wskazanych w Umowie.

1. Stypendysta składa raport końcowy, do którego  zobowiązany jest załączyć dokumenty wskazane we wzorze raportów.

2. Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół Oceniający.

3. Zespół Oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

4. W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1) zgodność zakresu wykonanych zadań z Umową,

2) jakość osiągniętych rezultatów.

5. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół Oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

6. W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem stypendium.

7. Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

8. Wzór raportu końcowego stanowi załącznik do Ogłoszenia.

2.13. Prawa i obowiązki stypendysty programu

Do praw i obowiązków Stypendysty Programu należy:

1) Posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w Ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski.

2) Terminowe złożenie wymaganych raportów.

3) Realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu.

4) Informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych.

5) Prawidłowe wykonanie Umowy, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w Ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze z Ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu Umowy.

2.14. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 września 2022 roku.

2.15. Źródło finansowania Programu

Program finansowany jest ze środków krajowych.

Program został zlecony do realizacji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 2 ust. 5 u.n.a.w.a., przy jednoczesnym zapewnieniu środków na powyższy cel.

III. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór wniosku
  2. Wzór raportu końcowego
  3. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych  oraz wzór umowy

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 10:00 do godz. 16:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

Udostępnij