Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

Nr 29/2023 dnia 7 listopada 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie mobilności wyjazdowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich – Walczak NAWA (dalej „Program”). Program jest wspólną inicjatywą Agencji Badań Medycznych (dalej „ABM”) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej „Agencja”) realizowaną przez Agencję na zlecenie Ministra Zdrowia.

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Osoby realizujące Projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych, poznania dobrych praktyk badawczych lub klinicznych, poznania nowych metod i technologii bądź pozyskania materiałów do opracowania programu dydaktycznego lub pracy naukowej. Mobilność może być realizowana z udziałem ośrodków na całym świecie, które prowadzą działalność badawczą, dydaktyczną lub związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z działalnością naukową.

2.2 Uprawnieni Wnioskodawcy

1.               Program skierowany jest do osób z polskim obywatelstwem, cudzoziemców posiadających kartę Polaka lub kartę stałego pobytu w Polsce.

2.               O udział w Programie może ubiegać się:

1)             doktorant, kształcący się w szkole doktorskiej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej „u.p.s.w.n.”), w dyscyplinach z zakresu nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu;

2)             osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, w zakresie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu, której miejscem zatrudnienia jest podmiot leczniczy, o którym mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej realizujący świadczenia opieki zdrowotnej finansowe ze środków publicznych lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1. u.p.s.w.n.

3)             nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w zakresie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu, zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1. u.p.s.w.n., przy czym w odniesieniu do innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, pod warunkiem, że podmioty te posiadają kategorię naukową lub stanowią każde Centre of Excellence utworzone w ramach projektu Teaming w Horyzoncie Europa.

3.               Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę publikacji w języku angielskim, opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (posiadających wskaźnik Impact Factor) w liczbie:

1)             w przypadku doktorantów - przynajmniej 1 publikacja;

2)             w przypadku osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora - przynajmniej 2 publikacje.

4.              Wnioskodawca nie może być zatrudniony ani realizować stażu podoktorskiego w ośrodku goszczącym w trakcie składania wniosku.

2.3 Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 stycznia 2024 roku godz. 15:00:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji:

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Wyjątek stanowią załączniki do wniosku, które mogą zostać złożone w języku polskim lub angielskim.

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o przyznanie środków finansowych w danym naborze w ramach Programu, obejmujący mobilność do jednego zagranicznego ośrodka goszczącego.

UWAGA: W okresie od dnia złożenia wniosku oraz, jeśli dotyczy, w okresie realizacji Projektu (tj. w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 26 ust. 1 u.n.a.w.a.), wnioskodawca Programu nie może ubiegać się o przyznanie środków finansowych z innego programu realizowanego z udziałem środków finansowych, przyznanych na podstawie u.n.a.w.a.

2.4 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

1.               W ramach Programu możliwe są następujące działania:

1)             międzynarodowa mobilność w celu realizacji ścieżki dydaktycznej – w ramach której możliwe będzie w szczególności zapoznanie się z modelami i programem kształcenia w ośrodku goszczącym, pozyskanie materiałów do opracowania programu dydaktycznego;

2)             międzynarodowa mobilność w celu realizacji ścieżki naukowej – w ramach której możliwe będzie w szczególności przeprowadzenie części badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury w ośrodku goszczącym, zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk badawczych, laboratoryjnych, diagnostycznych lub klinicznych, poznanie nowych metod i technologii w ośrodku goszczącym, pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

3)             międzynarodowa mobilność w celu realizacji ścieżki klinicznej – w ramach której możliwe będzie w szczególności zdobycie nowego doświadczenia zawodowego i naukowego, poznanie dobrych praktyk badawczych, laboratoryjnych, diagnostycznych lub klinicznych, poznanie nowych metod i technologii w ośrodku goszczącym.

2.               Wnioskodawca przedstawia plan pobytu obejmujący jedno wiodące działanie, które zamierza zrealizować w ośrodku goszczącym, wskazując jego cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań i korzyści z pobytu zarówno dla naukowca, jak i dla jednostki macierzystej.

2.5 Ramy czasowe realizacji

Okres realizacji Programu

Od 1 lipca 2024 r. do 1 października 2025 r.

Okres realizacji projektu (okres obowiązywania umowy)

Okres realizacji Projektu obejmuje okres realizacji mobilności plus 3 miesiące. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie realizacji Programu.

Długość mobilności

Od 1 do 6 miesięcy. Mobilność musi zostać zrealizowana w okresie realizacji Projektu (obowiązywania umowy).

Realizacja mobilności

1)                Realizacja musi odbywać się w trybie ciągłym z wyjątkiem określonym w punkcie 2 i 3.

2)                Dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

3)                Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący oraz Agencję przed zawieszeniem, przy czym zawieszenie możliwe jest w okresie obowiązywania umowy. W okresie zawieszenia Projektu dofinasowanie nie przysługuje.

2.6 Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

1.               Życiorys naukowy Wnioskodawcy zgodnie z formularzem wniosku.

2.               Zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę przyjęcia Wnioskodawcy na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być przygotowane na papierze firmowym ośrodka goszczącego zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Dokument powinien być opatrzony aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisany przez opiekuna merytorycznego oraz osobę pełniącą funkcję kierowniczą w ośrodku goszczącym.

3.               Dokument potwierdzający status doktoranta szkoły doktorskiej lub posiadania stopnia/tytułu naukowego (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany można załączyć uchwałę rady właściwego organu o nadaniu stopnia doktora).

4.               W przypadku osób innych niż doktorant zaświadczenie potwierdzające okres i miejsce zatrudnienia w Polsce zgodnie z punktem 2.2 niniejszego Ogłoszenia.

5.               W przypadku doktoranta opinia promotora o kandydacie i planowanym projekcie/programie mobilności.

6.               Kopie pełnych tekstów publikacji spełniających warunki z punktu 2.2 ppkt 3 niniejszego Ogłoszenia.

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej zgodnie z Regulaminem programów NAWA dla osób fizycznych (dalej „Regulamin”) stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych w rozdz. IV ust. 5 pkt 5.1 Regulaminu.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Zespół Oceniający na postawie kryteriów oceny zgodnie z rozdz. IV ust. 5 pkt 5.2 Regulaminu.

W skład Zespołu Oceniającego wchodzą eksperci powołani przez Dyrektora Agencji na postawie art. 22 ust. 3 u.n.a.w.a. Kandydatów na ekspertów może proponować ABM.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie 2.1 Ogłoszenia, Zespół Oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do dofinansowania.

OCENA MERYTORYCZNA

Opis kryterium

Punktacja

1

Osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy oraz dotychczasowy przebieg kariery.

30

2

Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego, zespołu badawczego oraz jego lidera, adekwatność wyboru ośrodka do zaplanowanych działań.

20

3

Wartość naukowa i praktyczna Projektu, m.in. zakres planowanych działań, wykorzystane metody, planowane rezultaty, adekwatność czasu trwania Projektu do zaplanowanych działań.

30

4

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój dydaktyczny/naukowy/ kliniczny Wnioskodawcy oraz na rozwój dziedziny/ dyscypliny naukowej pod kątem organizacji pracy, procedur, zabiegów, technik, procesów, technologii, narzędzi, zasobów, systemów i innych działań stosowanych na rzecz profilaktyki, diagnostyki i terapii danej jednostki chorobowej. Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w jednostce macierzystej Wnioskodawcy

20

 

Suma

100

2.8 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 4 000 000 złotych, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość jej zmiany.

2.9 Budżet Projektu

Wnioskodawca, przygotowując wniosek uwzględnia poniższe zasady:

1)             STYPENDIUM

KATEGORIA OSÓB UPRAWNIONYCH

STAWKA MIESIĘCZNA W ZŁ

DOKTORANT

3 750

OSOBA Z DOKTORATEM

7 500

2)             RYCZAŁT NA KOSZTY UTRZYMANIA I ZAKWATEROWANIA

GRUPA KRAJÓW

KRAJE

STAWKA MIESIĘCZNA W ZŁ

Kraje o niższych kosztach utrzymania i zakwaterowania

Polska, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja oraz pozostałe kraje świata niewymienione w pozostałych grupach krajów.

4 000

Kraje o średnich kosztach utrzymania i zakwaterowania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Niderlandy, Portugalia i Hiszpania, Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino.

6 000

Kraje o wyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania

Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo, Brunei, Hongkong, Japonia, Korea, Makau, Singapur, Tajwan, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada.

8 000

3)             RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY

KM (OD)

KM (DO)

WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU W ZŁ

Do 9

0,00

10

299

200

300

499

1 000

500

999

1 500

1000

1999

2 000

2000

3999

3 000

4000

6499

4 500

6500 i więcej

6 500

4)             WSPARCIE MATERIALNE

Jednorazowe wsparcie materialne

Stawka jednostkowa

20 000 zł

Miesięczne wsparcie materialne

Stawka jednostkowa

10 000 zł

Jednorazowe wsparcie materialne w wysokości 20 000 zł przysługuje stypendyście realizującemu Projekt trwający powyżej 3 miesięcy w ramach ścieżki naukowej na wydatki związane z realizacją prac badawczych. W przypadku skrócenia pobytu wsparcie nie przysługuje, a przyznane podlega zwrotowi.

Stawki kalkulowane w punktach 1, 2 oraz miesięczne wsparcie materialne wskazane w punkcie 4 dotyczą każdego pełnego miesiąca pobytu w ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu.

Jednorazowy ryczałt na koszty podróży należny jest wyłącznie w przypadku zrealizowanej podróży, przy czym wysokość ryczałtu oblicza się następująco: od odległości z miejsca zamieszkania stypendysty do głównego miejsca realizowanych przez niego działań w linii prostej. Wskazana w ten sposób stawka stanowi dofinansowanie kosztów podróży w obie strony. Stypendysta na etapie rozliczenia Projektu może zostać poproszony o przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających odbycie podróży.

Zasady rozliczania Projektu określono w rozdziale VI Regulaminu, przy czym warunkiem kwalifikującym rozliczenie środków finansowych jest rzeczywiste odbycie międzynarodowej mobilności, o której mowa w pkt 2.4.

W przypadku skrócenia czasu trwania mobilności pełna stawka miesięczna stypendium, ryczałtu na koszty utrzymania i zakwaterowania oraz miesięcznego wsparcia materialnego przysługuje w sytuacji, gdy pobyt Wnioskodawcy zgodnie z raportem końcowym wynosi 15 lub więcej dni. W przypadku krótszym niż 15 dni stosuje się połowę stawki.

Przykładowa kalkulacja:

1) jeżeli Wnioskodawca zaplanował we wniosku cztery miesiące pobytu, a faktyczny pobyt trwał 3 miesiące i 14 dni, otrzyma kwotę za 3,5 miesiąca,

2) jeżeli we wniosku Wnioskodawca zaplanował cztery miesiące pobytu, a faktyczny pobyt trwał 3 miesiące i 17 dni, otrzyma kwotę za 4 pełne miesiące pobytu.

W przypadku zmiany statusu Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku. Zmiana taka nie uprawnia do zwiększenia dofinansowania.

Przez środki finansowe w ramach Programu rozumie się środki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1 u.n.a.w.a. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. środki są wolne od podatku dochodowego.

2.10 Schematy płatności

W ramach Projektu płatności realizowane są według schematu płatności: Schemat wypłaty zaliczek B Regulaminu (patrz rozdział V ust. 1 Regulaminu).

2.11 Dokumentowanie wydatków

Zastosowanie kwot ryczałtowych w przypadku stypendiów, kosztów podróży, utrzymania i zakwaterowania oraz wsparcia materialnego w Projekcie oznacza, że nie będą one rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Na prośbę Agencji, Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie działań oraz osiągnięcie założonych rezultatów i produktów zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem – pod rygorem uznania przyznanych środków za nienależne.

2.12 Składanie raportów i ich weryfikacja

1.              Stypendysta zobowiązany jest do złożenia raportu z realizacji Projektu poprzez System teleinformatyczny Agencji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Ogłoszenia.

2.              Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół Oceniający a następnie do oceny finansowej.

3.              Zespół Oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań i wydatkowanych środków finansowych oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

4.              W trakcie oceny merytorycznej brane pod uwagę są m. in. następujące kryteria:

1)             zgodność zakresu wykonanych zadań z Umową;

2)             jakość osiągniętych rezultatów.

5.              W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszelkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanych środków finansowych, zwłaszcza mające związek ze skróceniem stypendium.

6.              Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu.

2.13 Obowiązki Stypendysty

1.               Posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego cały pobyt w ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony;

2.               terminowe złożenie raportu łącznie z opinią przedstawiciela ośrodka goszczącego (opiekuna merytorycznego lub lidera zespołu, w którym Projekt był realizowany) o przebiegu realizacji Projektu;

3.               realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu;

4.               informowanie Agencji o zmianach w Projekcie lub o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu;

5.               informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych;

6.               prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych;

7.               stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w ośrodku goszczącym.

2.14 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 maja 2024 roku.

2.15 Źródło finansowania Programu

Dotacja celowa Ministra Zdrowia

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wzór formularza wniosku: 2023

Załącznik nr 2: Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego

Załącznik nr 3: Wzór opinii promotora

Załącznik nr 4: Wzór poświadczenia statusu doktoranta

Załącznik nr 5: Wzór opinii opiekuna z ośrodka goszczącego

Załącznik nr 6: Wzór raportu

Załącznik nr 7: Wzór umowy

Załącznik nr 8: Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

Załącznik nr 9: Wzór ankiety ewaluacyjnej

 IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 15:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel: 518 034 605

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

Udostępnij