Ogłoszenie o naborze - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 11 z dnia 29 marca 2023 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Bekker NAWA (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1 Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

2.2 Uprawnieni Wnioskodawcy

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się:

1)             Osoba nieposiadająca stopnia doktora:

a)             Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w szkole doktorskiej, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późn. zm. lub złożyła pracę doktorską - wymagane jest udokumentowanie posiadanego statusu.

b)             Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, która w chwili składania wniosku posiada otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 5 lat w dniu złożenia wniosku) lub wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora - wymagane jest udokumentowanie posiadanego statusu.

c)              Pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny, nieposiadający stopnia naukowego doktora, na stałe mieszkający w Polsce, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest instytucja polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadający kategorię naukową.

UWAGA: O udział w programie może ubiegać się jedynie osoba, która w okresie realizacji kształcenia doktorskiego zamieszkuje w Polsce.

2)             Naukowiec lub nauczyciel akademicki na stałe mieszkający w Polsce, w chwili składania wniosku posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest instytucja polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadający kategorię naukową.

UWAGA 1: Stanowisko o charakterze „visiting” nie stanowi spełnienia wymogu zatrudnienia;

UWAGA 2: Wnioskodawca nie może być zatrudniony, ani realizować stażu podoktorskiego w ośrodku goszczącym w trakcie składania wniosku.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:

1)             Doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni: przynajmniej 1 osiągnięcia

2)             Młodzi Naukowcy: przynajmniej 2 osiągnięć

3)             Doświadczeni Naukowcy: przynajmniej 5 osiągnięć

spośród wskazanych w punktach a-e.

Wykaz osiągnięć uprawniających do aplikacji w Programie:

1)       Wnioskodawca może wykazać zarówno osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b, c, d albo e), jak i różne osiągnięcia spośród wskazanych poniżej:

a)       publikacja w języku obcym o zasięgu międzynarodowym opublikowana lub przyjęta do druku w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2013) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index lub publikacja z wykazu czasopism naukowych zgodnie z aktualnym (w momencie publikacji) komunikatem ministerstwa właściwego do spraw nauki,

b)      recenzowana monografia naukowa opublikowana lub przyjęta do druku w wydawnictwie wskazanym w aktualnym komunikacie ministerstwa właściwego do spraw nauki[1], wydana w okresie ostatnich 10 lat (liczonych od początku roku 2013).

UWAGA: redakcja monografii wieloautorskiej nie spełnia wymogu osiągnięcia,

c)       kierowanie w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018) projektem badawczym wyłonionym w konkursie krajowym lub międzynarodowym, finansowanym ze źródeł zewnętrznych w stosunku do podmiotu, w którym Wnioskodawca ubiega się o nadanie stopnia doktora lub jest zatrudniony ,

d)      publikacja w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018) w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), która została zaindeksowana w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus lub IEEE Xplore,

e)      dla przedstawicieli dziedziny sztuki – udokumentowane dokonanie prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018).

2)       przedstawiciele dziedziny sztuki powinni zwrócić uwagę, aby działania planowane w ramach Projektu były zgodne z celami Programu oraz zakresem tematycznym określonym w punkcie 2.1 Ogłoszenia (tj. dotyczyły działalności naukowej).

W przypadku, gdy podawane informacje lub załączone dokumenty przekraczają wskazane limity – w ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę tylko pozycje określone w limicie, wymienione jako pierwsze.

Przy ustaleniu okresu, za który przedstawiany jest dorobek oraz przy ustaleniu statusu Młodego Naukowca nie wlicza się okresu przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, Wnioskodawca powinien poinformować o tym we wniosku.

UWAGA: Stypendyści poprzednich edycji Programu Bekker NAWA (2018 – 2022) mają możliwość ponownej aplikacji po upływie okresu karencji, trwającego 2 kolejne nabory po zakończeniu realizacji poprzedniego projektu w ramach ww. programu.

1 https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

 

2.3 Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 31 maja 2023 roku godz. 15:00:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji:

·       Doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

·       Naukowcy //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wzór wniosku, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszego Ogłoszenia, dostępny jest na stronie www.nawa.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim. Dołączenie publikacji w innych językach dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy język tekstu jest podstawowym językiem publikacji dla danej dyscypliny, a sama publikacja spełnia warunki opisane w punkcie 2.2. Ogłoszenia.  

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Dodatkowe informacje

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podkreśla, że Wnioskodawca przed przygotowaniem Wniosku oraz wymaganych załączników, powinien zapoznać się z dokumentami Naboru, a w szczególności z kryteriami oceny merytorycznej w Programie. Do Wnioskodawcy należy takie zaprezentowanie Projektu (dorobku naukowego, ośrodka goszczącego oraz opisu zaplanowanych badań), aby umożliwić zarówno Zespołowi oceniającemu, jak i Recenzentom adekwatną ocenę Wniosku.

2.4 Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1)             prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2)             pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;

3)             odbyciu stażu podoktorskiego;

4)             w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

2.5 Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2024 r., a najpóźniej 1 października 2024 r.

UWAGA: Agencja zastrzega możliwość wypłaty środków nie wcześniej niż 15 lutego 2024

Długość projektu

Długość pobytu w ośrodku goszczącym wynosi:

1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca (patrz pkt II Regulaminu Programów NAWA dla os. fizycznych)

2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Okres realizacji projektu

1)      Realizacja projektu musi odbywać się w trybie ciągłym.

2)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące, pod warunkiem wyrażenia zgody przez ośrodek goszczący oraz NAWA (dalej „okres zawieszenia”).

3)      Na zasadzie odstępstwa od zasady wskazanej w pkt 1, dopuszczalny jest okres przebywania poza ośrodkiem goszczącym (dalej „okres przerwy”) nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu.

4)      Zarówno okres przerwy jak również okres zawieszenia nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu);

5)      Różnica pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu wskazaną w umowie, a faktyczną datą rozpoczęcia, nieprzekraczająca 7 dni nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy i jest ujmowana w dopuszczalnym okresie przerwy;

6)      W okresie zawieszenia środków finansowych nie przyznaje się. Nie może to również stanowić podstawy do zwiększenia finansowania.

 

2.6 Lista informacji wymaganych we wniosku i załączników do wniosku

1.       We wniosku należy zamieścić wszystkie informacje wymagane formularzem wniosku.

UWAGA: wykaz publikacji może zawierać maksymalnie 5 najważniejszych prac opublikowanych lub przyjętych do druku w okresie 10 lat (liczonych od początku 2013 r., w przypadku publikacji przyjętej do druku należy dołączyć potwierdzenie).

2.       Do wniosku muszą zostać załączone w formie pliku pdf następujące dokumenty:

1)      skan zaproszenia z ośrodka goszczącego, potwierdzający wolę przyjęcia Stypendysty na wnioskowany okres. Zaproszenie powinno być przygotowane na papierze firmowym ośrodka goszczącego zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Dokument powinien być opatrzony aktualną datą (nie wcześniejszą niż dzień ogłoszenia naboru) i podpisany przez opiekuna merytorycznego lub inną osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Ośrodku goszczącym2;

2)      skan dokumentu potwierdzającego: otwarcie przewodu doktorskiego lub wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora / złożenie indywidualnego planu badawczego / posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (dyplom lub – w przypadku, gdy stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż w przeciągu 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia naboru – uchwałę rady właściwego organu o nadaniu stopnia doktora);

3)      w przypadku naukowców lub nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-dydaktycznych zaświadczenie z działu kadr potwierdzające okres i formę zatrudnienia;

4)      w przypadku doktorantów opinia opiekuna lub promotora z podmiotu doktoryzującego o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu, której wzór stanowi Załącznik nr 32;

5)      w przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki - kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne potwierdzenie dokonania prezentacji dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim albo kopie nagrody/wyróżnienia w konkursie lub festiwalu o zasięgu międzynarodowym – w okresie ostatnich 5 lat (liczonych od początku roku 2018);

6)      jeśli dotyczy – oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym – w przypadku osób planujących wyjazd z opiekunem.

UWAGA 1: W przypadku, kiedy niemożliwe jest wskazanie linku do pełnej treści wykazanych publikacji, do wniosku należy dołączyć skany pełnej treści prac, przy czym w przypadku monografii należy załączyć plik zawierający informację o jej recenzowaniu, stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

UWAGA 2: Dołączając skan dokumentu należy zasłonić zdjęcie, a dołączenie dokumentu ze zdjęciem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

2 Dołączony dokument musi zostać opatrzony podpisem odręcznym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

2.7 Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej zgodnie z Regulaminem programów NAWA dla osób fizycznych

Ocena formalna

Odbywa się na zasadach określonych  w rozdz. IV ust. 5 pkt 5.1 Regulaminu.

Wniosek może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych także na późniejszym etapie oceny, po zakończeniu oceny formalnej.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna obejmuje następujące etapy:

1.       Ocena wstępna

Zespół Oceniający w pierwszym etapie oceny merytorycznej dokonuje preselekcji wniosków na podstawie kryterium: „Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy, z uwzględnieniem etapu kariery naukowej”.

W wyniku oceny wstępnej, Zespół Oceniający rekomenduje do kolejnego etapu oceny merytorycznej nie więcej niż 70% wniosków, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Po analizie wszystkich wniosków Zespół Oceniający ustala próg punktowy, powyżej którego wnioski są kierowane do kolejnego etapu oceny merytorycznej.

Wnioskodawcy, których wnioski znajdą się w grupie wniosków nierekomendowanych do kolejnego etapu oceny, otrzymują decyzję o odmowie przyznania środków finansowych za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji.

2.       Ocena Recenzentów

Wnioski, które znalazły się w grupie wniosków rekomendowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej, kierowane są do oceny dwóch Recenzentów. Recenzentów wskazuje Zespół Oceniający. Recenzenci oceniają wniosek w skali punktowej od 0 do 45 pkt, w oparciu o poniższe kryteria.

3.         Ocena Zespołu Oceniającego

Po uwzględnieniu średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez Recenzentów oraz po dokonaniu własnej oceny dla wszystkich z poniższych kryteriów, Zespół Oceniający przygotowuje listę rankingową wniosków skierowanych do oceny merytorycznej. Zespół, uwzględniając etap preselekcji, może przyznać łącznie maksymalnie 55 pkt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wnioskodawcę zasad etycznych lub nierzetelności w przygotowaniu wniosku lub w przypadku stwierdzenia niezgodności wniosku z celami Programu określonymi w punkcie 2.1 Ogłoszenia, na każdym etapie oceny Zespół Oceniający może przyznać wnioskowi ocenę 0 (zero), uzasadniając taką decyzję w dedykowanym polu karty oceny wniosku. W takim przypadku wniosek nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Ocena wstępna

(Zespół Oceniający)

Punktacja dwóch Recenzentów

(uwzględnia się średnią arytmetyczną obu ocen)

Punktacja Zespołu oceniającego

1.

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej oraz osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy z uwzględnieniem etapu kariery naukowej

W przypadku przedstawicieli dziedziny sztuki ocenie podlega dorobek wskazany w pkt 2.2. a-e, w przypadku pozostałych Wnioskodawców - w pkt 2.2. a-d.

15

15

-

2.

Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego

Ocenie podlega:

• ośrodek goszczący, w tym jego rozpoznawalność międzynarodowa i znaczenie dla danej dyscypliny

• dokonania zespołu, w którym Wnioskodawca planuje zrealizować Projekt

• pozycja naukowa opiekuna merytorycznego (jego rozpoznawalność międzynarodowa w uprawianej dyscyplinie)

• uzasadnienie wyboru ośrodka goszczącego w kontekście działań planowanych w projekcie.

-

10

10

3.

Zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub naukowo-dydaktycznym w odniesieniu do okresu trwania Projektu

Ocenie podlega m. in. wartość naukowa i nowatorstwo Projektu, planowana metodologia i rezultaty, adekwatność czasu trwania Projektu do planowanych działań.

-

10

15

4.

Wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój naukowy/akademicki Wnioskodawcy oraz na rozwój dyscypliny naukowej, której dotyczy Projekt.

Maksymalna liczba punktów może być przyznana, gdy Projekt dotyczy mobilności Doktoranta lub Młodego Naukowca na pierwszy długoterminowy wyjazd naukowy.

-

10

15

Maksymalna liczba punktów

15

45

40

Łącznie:

100

2.8 Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 20 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość jej zmiany.

2.9 Budżet projektu

1.       Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1)      stypendium w wysokości 9 000 zł (doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni) /12 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER[3]) albo 6 000 zł (doktoranci oraz pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca.

2)      jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, wskazana w pkt 1), wynoszący:

a)         7 000 zł  w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących

b)         12 000 zł w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących

 

3)      miesięczny dodatek mobilnościowy w wysokości 2 000 zł miesięcznie na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym przewidziany dla Stypendysty, który pozostaje w związku małżeńskim lub posiada na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko, a także dla Stypendysty posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Jeśli Wnioskodawca posiada na utrzymaniu więcej niż jedno niepełnoletnie dziecko wysokość dodatku wynosi 3 000 zł. Dodatek przysługuje  bez względu na to czy rodzina będzie uczestniczyć w wyjeździe do Ośrodka goszczącego

2.       Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

3.       Przez środki finansowe w ramach Programu rozumie się środki, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 1 u.n.a.w.a.

4.       Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora wydanej na podstawie przepisów u.n.a.w.a. są wolne od podatku dochodowego.

5.       W przypadku zmiany statusu lub sytuacji rodzinnej Stypendysty (np. uzyskania stopnia doktora, zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka) stypendium realizowane jest na zasadach określonych we wniosku. Zmiana taka nie uprawnia do zwiększenia finansowania.

3 https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html 

2.10 Schematy płatności

W ramach Programu płatności realizowane są według schematów płatności wskazanych w rozdz. V ust 1. Regulaminu Programów NAWA dla osób fizycznych:

1.      schemat B dla projektów trwających do 9 miesięcy (włącznie)

2.      schemat C dla projektów trwających 10 miesięcy i dłużej

2.11 Dokumentowanie wydatków

Finansowanie, o którym mowa w punkcie 2.9 Ogłoszenia, traktowane będzie jako wydatek poniesiony.

2.12 Składanie raportów i ich weryfikacja

1.       Raporty z realizacji Projektów składane są w systemie teleinformatycznym Agencji, w języku polskim, z wyjątkiem wskazanych fragmentów, w terminach wskazanych w umowie.

W przypadku Projektów trwających:

1)    do 9 miesięcy włącznie– Stypendysta składa:

a.         w okresie do 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Projektu zaświadczenie z ośrodka goszczącego o rozpoczęciu realizacji Projektu podpisane przez przedstawiciela Ośrodka goszczącego lub opiekuna naukowego,

b.         raport końcowy;

2)      10 miesięcy lub dłużej – Stypendysta składa:

a.       w okresie do 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji Projektu zaświadczenie z Ośrodka goszczącego o rozpoczęciu realizacji Projektu podpisane przez Przedstawiciela Ośrodka goszczącego lub opiekuna naukowego,

b.       raport częściowy – w terminie do 14 dni po upływie połowy okresu realizacji projektu

c.       raport końcowy – w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu;

2.       W składanych raportach należy zamieścić wszystkie informacje wymagane formularzem raportu (częściowego i końcowego), których wzory stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia.

3.       Kompletny i formalnie poprawny raport końcowy przekazywany jest do oceny formalnej i finansowej, dokonywanej przez NAWA oraz merytorycznej dokonywanej przez Zespół Oceniający.

4.       Zespół Oceniający ocenia raport pod względem rzetelności i poprawności wykonania zaplanowanych działań oraz zasadność ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Projektu.

5.       W trakcie oceny merytorycznej uwzględniane są m. in. następujące kryteria:

1)    zgodność zakresu wykonanych zadań z wnioskiem i ogłoszeniem o naborze,

2)    jakość osiągniętych rezultatów.

6.       Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Zespół Oceniający może zasięgnąć opinii Recenzenta.

7.       W raporcie końcowym Stypendysta uwzględnia wszystkie odstępstwa zaistniałe w trakcie realizacji Projektu, mające wpływ na kwotę przyznanego finansowania, zwłaszcza mające związek ze skróceniem okresu realizacji Projektu.

8.       Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane nieprawidłowo są potrącane z płatności bilansującej lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Agencji w terminie 14 dni od dnia wezwania do ich zwrotu, w przypadku, gdy ich wysokość przekracza kwotę płatności bilansującej.

2.13 Obowiązki Stypendysty

1.       Posiadanie co najmniej podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich uczestników wyjazdu, uwzględniającego w szczególności ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w ośrodku goszczącym oraz podróż do niego i podróż powrotną do Polski; jeżeli ośrodek goszczący znajduje się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego uznawana jest karta EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub dowolna inna polisa obejmująca wskazany zakres ochrony;

2.       terminowe złożenie wymaganych raportów;

3.       realizacja zaplanowanych we wniosku rezultatów Projektu;

4.       informowanie Agencji o zmianach w realizacji Projektu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem;

5.       informowanie Agencji o swoich szczególnych sukcesach naukowych, dydaktycznych i innych;

6.       prawidłowe wykonanie umowy stypendialnej, w szczególności rozliczenie się z przyznanych środków finansowych.

Stypendysta może być dodatkowo zatrudniony w ośrodku goszczącym, jeżeli wymagają tego regulacje w nim obowiązujące.

Stypendysta jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Agencji o jakichkolwiek problemach lub nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o ewentualnym sporze z ośrodkiem goszczącym, które zagrażają lub mogą zagrażać prawidłowemu wykonaniu zaplanowanych działań.

2.14 Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 stycznia 2024 roku.

2.15 Komponent krajowy

Agencja przewiduje możliwość dodatkowego finasowania w postaci Komponentu Krajowego Programu Bekker NAWA dla Stypendystów, których wyjazdy trwały 18 miesięcy bądź dłużej, jeżeli po powrocie do Polski podejmą się stworzenia nowego, samodzielnego zespołu badawczego i złożenia w tym okresie wniosku grantowego obejmującego utworzenie zespołu. Dopuszcza się wnioskowanie o Komponent Krajowy również w przypadku, gdy rodzaj lub zakres prowadzonych badań nie wymaga utworzenia zespołu badawczego. W takim przypadku warunkiem rozliczenia Komponentu Krajowego będzie złożenie przez Stypendystę innego wniosku grantowego.

Komponent obejmuje finansowanie wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę w miesięcznej wysokości 17 000 zł (wraz z kosztami pracodawcy) przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego, przy zatrudnieniu na pełny etat przez okres 12 miesięcy. Wniosek będzie składać wyżej wymieniona instytucja (macierzysta lub nowa) w porozumieniu ze Stypendystą na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji stypendium i nie później niż 3 miesiące po jego zakończeniu.

2.16 Źródło finansowania Programu

Środki krajowe.

 

III ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Wzór wniosku: Bekker NAWA 2023

Załącznik nr 2: Wzór zaproszenia z ośrodka goszczącego

Załącznik nr 3: Wzór opinii promotora

Załącznik nr 4: Wzór poświadczenia statusu doktoranta

Załącznik nr 5: Wzór opinii opiekuna z ośrodka goszczącego

Załącznik nr 6: Wzory raportów:

raport częściowy

raport końcowy

Załącznik nr 7: Wzór umowy

Załącznik nr 8: Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób fizycznych

Załącznik nr 9: Wzory ankiet ewaluacyjnych:

ankieta na koniec realizacji

ankieta 24 miesiące po zakończeniu realizacji

 

IV KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 15:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

+48 451 058 646

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nawa.gov.pl

 

Udostępnij