Wsparcie Uniwersytetów Europejskich - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

FERS RP UE NAWA poziom kolor

Celem programu „jest wsparcie tworzenia i utrzymania międzynarodowych partnerstw akademickich jako uzupełnienie do działań podejmowanych w programie Erasmus+, związanych z funkcjonowaniem sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

Kompleksowe wsparcie finansowe kierowane jest do krajowych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki spełniających jeden z poniższych warunków:

  • instytucja planuje lub przygotowuje się do podjęcia współpracy w ramach partnerstw w Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich (IUE).
  • instytucja jest członkiem partnerstwa w ramach IUE.
  • instytucja jest członkiem partnerstwa, którego projekt złożony w ramach konkursu IUE uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej, ale nie otrzymał finansowania ze względu na wyczerpanie alokacji (tzw. Seal of Excellence)

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  • rozwijaniu działań wspierających międzynarodową aktywność związaną z budowaniem i utrzymaniem strategicznych partnerstw akademickich i ponadnarodowych sojuszy, w tym działania ukierunkowane na aktywizację uczelni w ramach Uniwersytetów Europejskich. Mogą to być działania przygotowujące do aktywnego udziału w naborach do programu Uniwersytety Europejskie lub działania synergiczne i komplementarne do udziału uczelni w realizacji projektów programu Uniwersytety Europejskie;
  • wypracowaniu i wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi opartej na długofalowej relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
  • budowaniu potencjału podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki na arenie międzynarodowej poprzez promowanie najlepszych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań;
  • przygotowaniu narzędzi lub realizacji działań prowadzących do zwiększania liczby istniejących partnerstw lub rozwijania skuteczności istniejącej współpracy w celu przyspieszenia procesu transformacji szkolnictwa wyższego (np. wspólne programy kształcenia, strategie, mikropoświadczenia)."

Programu jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. Wsparcie sojuszy Uniwersytetów Europejskich o numerze FERS.01.05-IP.08-0219/23 (Projekty FERS).

 

Osoby do kontaktu:

Paweł Skubida

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ 48 451 058 600

Share