Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE

nr 19 z dnia 29 marca 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program stwarza młodzieży polonijnej możliwość odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 12 maja 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy wypełnić w języku polskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

1  wniosek

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia w trybie stacjonarnym, w języku polskim oraz uczestnictwo w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.

Wnioskodawca wybiera jedną ze ścieżek kształcenia w Programie:

1.       kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia;

2.       studia II stopnia.

Kurs przygotowawczy poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów.

Ścieżka bez kursu przygotowawczego przeznaczona jest wyłącznie dla osób z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów w języku polskim. O wyborze ścieżki kształcenia Wnioskodawca decyduje na etapie składania wniosków do Programu, a decyzja jest wiążąca przez cały okres uczestnictwa w Programie.

Przed wyborem ścieżki Programu Wnioskodawcy powinni zapoznać się z wymaganiami uczelni dotyczącymi zasad rekrutacji, w tym wymaganiami dotyczącymi znajomości języka polskiego i zasadami prowadzenia ewentualnych egzaminów językowych.

W kursie przygotowawczym nie uczestniczą osoby, które ukończyły lub studiują na studiach I stopnia w Polsce.

Wnioskodawcy zakwalifikowani na kurs przygotowawczy w ramach Programu realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

Program daje możliwość podjęcia studiów stacjonarnych II stopnia w języku polskim z stypendium Dyrektora NAWA na uczelniach publicznych i niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, poza kierunkami filologicznymi tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i filologii polskiej jako obcej.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależne od złożonego w Programie wniosku uczestniczą w rekrutacji na wybranej przez siebie uczelni.

Osoby, które wybrały ścieżkę „kurs przygotowawczy oraz studia” uczestniczą w rekrutacji na studia w trakcie odbywania kursu, w terminach wskazanych przez wybraną uczelnię.

Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie https://study.gov.pl/Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: https://studia.gov.pl/wybierz-studia .

Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

 

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które w momencie naboru łącznie spełniają następujące kryteria (odrębne dla osób bez polskiego obywatelstwa oraz odrębne dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju):

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegający się o stypendium Dyrektora NAWA:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegające się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       nie posiadają polskiego obywatelstwa i nie złożyły wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa;

2.       posiadają Kartę Polaka (ewentualnie decyzję o jej przyznaniu) lub posiadają dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Lista akceptowanych dokumentów znajduje się w punkcie 2.6 niniejszego Ogłoszenia.

Z wymogu przedstawienia ww. dokumentów są zwolnione osoby, które:

a.       brały udział w naborach wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, ogłoszonych przez NAWA od 2018 roku i spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku

lub

b.       pobierały stypendium w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studiach I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

3.       planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia w roku akademickim 2022/23 [2] lub planują kontynowanie studiów II stopnia – dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 (lub wyższą) z dotychczasowego toku studiów II stopnia [3]

4.       w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia [4] lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia nie wcześniej niż w 2020 r. Program dopuszcza możliwość wystąpienia z wnioskiem osób, które są studentami studiów stacjonarnych II stopnia w Polsce, prowadzonych w języku polskim, które z dotychczasowego toku studiów [5] średnią ocen 4,75 (lub wyższą);

5.       nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;

6.       nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studiach II stopnia [6].

1.       posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju;

2.       planują rozpoczęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia w roku akademickim 2022/23;

3.       w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia poza Polską [7] lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia poza Polską nie wcześniej niż w 2020 r.;

4.       nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Jeżeli w kraju pochodzenia Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się Wnioskodawców, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych, uzyskany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz Wnioskodawców, którzy są studentami ostatniego roku tych studiów;

5.       nie pobierały dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu stypendialnego dla Polonii na studiach II stopnia [8].

6.       odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej i studiów I stopnia poza granicami Polski.

2.5.  Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Stypendium

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2022/2023 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego lub studiów II stopnia.

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA dla osób fizycznych podejmujących kształcenie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Lista wymaganych załączników do wniosku [9]

Do wniosku należy załączyć:

Wnioskodawcy bez polskiego obywatelstwa ubiegające się o stypendium Dyrektora NAWA:

Wnioskodawcy z polskim obywatelstwem oraz obywatelstwem innego kraju ubiegające się o stypendium Dyrektora NAWA:

1.       skan strony paszportu [10] z danymi osobowymi Wnioskodawcy, w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości;

2.       Dokumenty:

1.1   skan Karty Polaka, albo:

1.2   skan decyzji o przyznaniu Karty Polaka, albo:

1.3   skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:

1.4   skan dokumentów potwierdzających, że jedno z rodziców Wnioskodawcy jest lub było narodowości polskiej:

a.       skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy

b.       skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:

1.5   skan dokumentów potwierdzających, że jedno z dziadków Wnioskodawcy jest/było  narodowości polskiej:

a.       skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy;

b.       skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica;

c.       skan świadectwa/aktu urodzenia jego dziadka/babci, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:

1.6   skan dokumentów potwierdzających, że dwoje pradziadków Wnioskodawcy jest/było  narodowości polskiej:

a.       skan świadectwa/aktu urodzenia Wnioskodawcy;

b.       skan świadectwa/aktu urodzenia jego rodzica;

c.       skan świadectwa/aktu urodzenia jego dziadka/babci;

d.       skany świadectw/aktów urodzenia jego dwóch pradziadków, w którym wpisana jest polska narodowość, albo:

1.7   skan opinii o polskim pochodzeniu wydanej przez polską placówkę dyplomatyczną.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów opisanych w punktach 2.1 - 2.7 (do wyboru dokumenty z wybranego podpunktu).

Jeżeli z załączonych dokumentów nie wynika jednoznacznie pokrewieństwo między Wnioskodawcą, a jego rodzicami/dziadkami/pradziadkami, należy załączyć dokumenty pomocnicze w celu ustalenia pokrewieństwa. W przypadku gdzie nazwisko lub nazwiska rodziców/dziadków/pradziadków różnią się od nazwiska Wnioskodawcy, do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają to pokrewieństwo (lub zmianę nazwiska).

3.           w przypadku osób, które brały udział w naborze wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, ogłoszonym przez NAWA w 2018 roku (i później), i spełniły kryteria formalne w trakcie oceny wniosku (uzyskały pozytywną ocenę formalną): nr wniosku aplikacyjnego złożonego w naborze na studia I stopnia/numer umowy stypendialnej zawartej z NAWA [11] lub;

4.           w przypadku osób, które pobierały stypendium w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 lub semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22: informacja we wniosku (do potwierdzenia przez NAWA) [12].

5.           Dokumenty:

5.1     skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia [13], uzyskanego nie wcześniej niż w 2020, wraz z suplementem do dyplomu [14], oraz informacją o średniej ocen z całego toku studiów. Jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej z toku studiów I stopnia należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia poświadczone pieczęcią uczelni (dotyczy studiów I stopnia realizowanych w Polsce) lub;

5.2     w przypadku Wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku jeszcze nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia [15]: skan zaświadczenia poświadczonego pieczęcią uczelni o średniej ocen uzyskanej w dotychczasowym toku studiów I stopnia na moment składania wniosku w Programie wraz z informacją o planowanym terminie ukończenia studiów;

6.           konspekt planowanej pracy magisterskiej, uwzględniający m.in. opis tematu, metod badawczych i problemu badawczego;

7.           w przypadku Wnioskodawców studiujących w Polsce na studiach stacjonarnych II stopnia: zaświadczenie potwierdzające średnią ocen w dotychczasowym toku studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów, wynoszącą minimum 4,75;

1.       skan strony polskiego paszportu z danymi osobowymi lub polskiego dowodu osobistego;

2.       skan innego niż polski paszportu Wnioskodawcy - skan strony paszportu z danymi osobowymi Wnioskodawcy, dopuszczalny jest skan dowodu tożsamości w przypadku dokumentów wydanych przez państwa Unii Europejskiej;

3.       dokumenty:

4.       skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia [16], uzyskanego nie wcześniej niż w 2020, wraz z suplementem do dyplomu [17] oraz informacją o średniej ocen z całego toku studiów. Jeżeli suplement nie zawiera informacji o średniej z toku studiów I stopnia NAWA dokona wyliczenia średniej na podstawie przedstawionych dokumentów lub;

5.       w przypadku Wnioskodawców, którzy w momencie składania wniosku jeszcze nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia [18]: skan zaświadczenia poświadczonego pieczęcią uczelni o średniej ocen uzyskanej w dotychczasowym toku studiów I stopnia na moment składania wniosku w Programie wraz z informacją o planowanym terminie ukończenia studiów;

6.       skan świadectw ukończenia wszystkich klas w szkole średniej poza granicami Polski lub zaświadczenie ze szkoły średniej o statusie ucznia w danej szkole przez cały okres kształcenia;

7.       konspekt planowanej pracy magisterskiej, uwzględniający m.in. opis tematu, metod badawczych i problemu badawczego.

W przypadku, gdy dokumenty (załączniki) wystawione są w języku innym niż polski lub angielski wymagane jest załączenie tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, dopuszcza się tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza zwykłego (poświadczone pieczęcią tłumacza) lub wykonane przez nauczyciela języka polskiego (poświadczone pieczęcią szkoły, w której uczy nauczyciel).

 

Ocena merytoryczna wniosków w ramach Programu dokonywana jest przez Zespół Oceniający (ocena średniej ocen ze studiów I stopnia) oraz Ekspertów zewnętrznych (ocena konspektu pracy magisterskiej) w oparciu o poniższe kryteria:

Opis kryterium

Liczba punktów

 

Ocena konspektu pracy magisterskiej, w tym: 

 

1.

Opis tematu i koncepcja pracy magisterskiej

0-20

2.

Opis planowanych badań (lub planowanego projektu) i sposobu ich realizacji

0-20

3.

Średnia ocen ze studiów I stopnia (lub studiów II stopnia w odniesieniu do osób, które uzyskały średnią 4,75 z dotychczasowego toku studiów tj. zaliczonego przynajmniej jednego semestru studiów w Polsce)

0-60

Łącznie:

0-100

Maksymalna liczba punktów:

100

Zasady oceny merytorycznej

Średnia ocen ze studiów I stopnia

Zespół Oceniający przyznaje punkty za średnią ocen w odniesieniu do polskiego systemu ocen, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Średnia ocen

Punkty

Do 3,5

0

3,6-3,9

20

4,0-4,5

30

4,6-4,7

45

4,8-5,0

60

Średnia ocen uzyskana w krajach o odmiennych od polskiego systemach oceniania zostanie sprowadzona do polskiego na podstawie systemu przeliczania ocen między krajami. W przypadku wątpliwości związanych ze skalą ocen w danym kraju, interpretacji średniej ocen lub niemożności jej przeliczenia Zespół Oceniający może posiłkować się opinią ekspertów zewnętrznych lub polskich placówek dyplomatycznych.

Ocena konspektu pracy magisterskiej

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie łącznie co najmniej 60 punktów, w tym nie mniej niż 10 punktów w kryterium Opis tematu i koncepcja pracy magisterskiej oraz nie mniej niż 10 punktów w kryterium Opis planowanych badań (lub planowanego projektu) i sposobu ich realizacji.

Wnioskodawcy, którzy uzyskają mniej niż 60 punktów lub mniej niż 10 punktów w kryterium Opis tematu i koncepcja pracy magisterskiej lub nie mniej niż 10 punktów w kryterium Opis planowanych badań (lub planowanego projektu) i sposobu ich realizacji otrzymają negatywną ocenę merytoryczną i nie mogą otrzymać środków finansowych w ramach Programu.

Wnioski Wnioskodawców, które uzyskały 0 punktów w kryterium średnia ocen ze studiów I stopnia nie będą przekazywane do oceny konspektu pracy magisterskiej. Wnioskodawcy otrzymają łącznie 0 punktów z całej oceny merytorycznej.

Środki finansowe w Programie są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej, tj. stypendia w Programie będą przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

2.7. Budżet Projektu

Program obejmuje:

1.              comiesięczne stypendium w regulaminowym okresie kształcenia,

2.              zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki określają Uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji uczelni niepublicznej.

Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od miesiąca, w którym rozpoczęto kształcenie. W przypadku gdy kształcenie rozpoczyna się w semestrze letnim lub kończy w semestrze zimowym, stypendium jest odpowiednio wypłacane przez maksymalnie 5 miesięcy w tym roku akademickim. W przypadku Stypendystów kontynuujących wcześniej rozpoczęte studia, stypendium jest wypłacane poczynając od pierwszego miesiąca zajęć w roku akademickim, w którym zostało przyznane stypendium.

Stypendium wynosi:

1.              1700 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego [19];

2.              1500 zł miesięcznie dla studentów studiów II;

W trakcie kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

1.              na pierwszym roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł (nie dotyczy osób, które ukończyły studia I stopnia w Polsce oraz studiujących w Polsce na studiach II stopnia w momencie naboru do Programu),

2.              na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor Agencji może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem Uczelni, na której kształci się Stypendysta (nie dotyczy wypłaty zasiłku losowego).

 2.8. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 4,2 mln zł, w tym ok. 1,1 mln zł - środki finansowe na stypendia wypłacone w roku 2022, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.9. Informacje dodatkowe

Informacje na temat składania raportów:

1.       Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

2.       Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nie uczestniczących w kursie - po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu. Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.10. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 31 sierpnia 2022 roku.

2.11. Źródło finansowania Programu

Budżet państwa

III. ZAŁĄCZNIKI

1) REGULAMIN PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla os. fizycznych podejmujących kształcenie;

2) Lista uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Koordynator Programu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

+ 48 451 058 640

+ 48 451 058 626

+ 48 451 058 654

+ 48 451 058 622

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

www.nawa.gov.pl

 

 

[1] W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

[2] Z wyłączeniem kierunków filologicznych (poza filologią polską i filologią polską jako obcą)

[3] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie przynajmniej jednego semestru studiów.

[4]  Studia I stopnia muszą się zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2022/23.

[5] Przez dotychczasowy tok studiów rozumie się zaliczenie przynajmniej jednego semestru studiów.

[6] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

[7] Studia I stopnia muszą się zostać ukończone w terminie pozwalającym na rozpoczęcie studiów II stopnia w roku akademickim 2022/23.

[8] Od 2019 r. program funkcjonuje pod nazwą Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa.

[9] Wnioskodawcy proszeni są o edycję/zasłonięcie ewentualnej fotografii przed załączeniem skanu wymaganych załączników i nieudostępnianie zdjęcia (wizerunek w postaci zdjęcia jest daną nadmiarową). Załączenie dokumentu bez zasłoniętego zdjęcia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie zdjęcia w bazie danych NAWA.

[10] Przez paszport należy rozumieć dokument upoważniający do przekraczania granic.

[11] W przypadku niepotwierdzenia przez NAWA informacji zawartych we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do przedstawienia dodatkowych dokumentów – wskazanych w punktach 1) - 7). Niedostarczenie ww. dokumentów będzie oznaczało niespełnienie kryteriów formalnych w Programie

[12] Jw.

[13] Jeżeli w kraju, w którym studiował Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnych.

[14] Wykazem zaliczonych przedmiotów.

[15] Jeżeli w kraju, w którym studiuje Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia dot. ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich lub równoważnych.

[16] Jeżeli w kraju, w którym studiował Wnioskodawca nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnych.

[17] Wykazem zaliczonych przedmiotów.

[18] Jeżeli w kraju, w którym studiuje Wnioskodawcy nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia dot. ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich lub równoważnych.

[19] Stypendysta w trakcie odbywania kursu przygotowawczego nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji miejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Menu