Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr 8 z dnia 2 marca 2022 roku

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Stefana Banacha – studia II stopnia (dalej „Program”).

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w Programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

2.2. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do  31 marca 2022 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

1

2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Obywatelom krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Uzbekistan Program oferuje ponadto możliwość odbycia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta.

Nie jest możliwe uczestnictwo w Programie w ramach innych dziedzin nauki.

Program umożliwia:

1.               podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim (ścieżka polskojęzyczna) lub angielskim (ścieżka anglojęzyczna) w uczelniach publicznych i niepublicznych w dziedzinach objętych Programem.

Wybór ścieżki kształcenia następuje na etapie naboru wniosków do Programu i jest wiążący przez cały okres uczestnictwa w Programie. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

2.               uczestnictwo w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (ścieżka polskojęzyczna) lub letnim kursie języka i kultury polskiej (ścieżka anglojęzyczna) w ramach środków finansowych przyznanych przez Dyrektora NAWA.

Możliwość podjęcia kształcenia na rocznym kursie przygotowawczym dotyczy wyłącznie Wnioskodawców ścieżki polskojęzycznej. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Letni Kurs języka i kultury polskiej oferowany jest wyłącznie stypendystom ścieżki anglojęzycznej z naboru w 2022 r. i realizowany jest po ukończeniu przez nich I roku studiów (bądź I semestru studiów, zgodnie z programem kształcenia na uczelni). Kurs trwa trzy tygodnie w okresie wakacyjnym. Deklaracje stypendystów co do udziału w kursie języka i kultury polskiej będą przyjmowane w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w Programie realizują kurs w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

2.4. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

1.               są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;

2.               nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

3.               planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w roku akademickim 2022/23;

4.               w momencie składania wniosku do Programu są studentami ostatniego roku studiów I stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych albo legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2020 r. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dopuszcza się dyplomy studiów I stopnia uzyskane w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, uzyskane w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2020 r.;

5.               nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych;

6.               posiadają udokumentowaną znajomość:

a) języka polskiego na poziomie:

·        min. A2 jeśli planują podjęcie rocznego kursu przygotowawczego poprzedzającego studia II stopnia w języku polskim;

·        min. B1 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku polskim;

bądź

b) języka angielskiego na poziomie min. B2 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim.

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Stypendium

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2022/2023 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego poprzedzającego studia lub studiów II stopnia.  

2.6. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA – Programy dla osób fizycznych podejmujących kształcenie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

 

Lista wymaganych załączników

1.               skan ważnego paszportu [1] z danymi osobowymi Wnioskodawcy, potwierdzający obywatelstwo Wnioskodawcy,

2.               skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie uprawnionej dla krajów objętych Programem tj. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych; w przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego – również w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych, zawierającego informację o średniej arytmetycznej ocen z całego toku kształcenia oraz informację o ocenach z ukończonych przedmiotów (lub suplement do dyplomu).

W przypadku braku średniej ocen na dyplomie, NAWA ustali tę średnią w oparciu o oceny przedstawione na dyplomie lub w suplemencie.

Wnioskodawcy, którzy w momencie składania wniosku są studentami ostatniego roku studiów I stopnia, przedkładają skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen uzyskanych na studiach I stopnia wg stanu na dzień złożenia wniosku.

Wnioskodawcy, którzy w momencie składania wniosku nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia, przedkładają skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia i średniej arytmetycznej ocen uzyskanej z toku studiów I stopnia.

Powyższe zaświadczenia muszą zawierać:

1)               imię i nazwisko Wnioskodawcy,

2)               informację o średniej ocen (średnia arytmetyczna zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku),

3)               wykaz wszystkich ukończonych przedmiotów wraz z ich ocenami końcowymi (na podstawie, którego obliczono średnią arytmetyczną ocen),

4)               nazwę uczelni wydającej zaświadczenie,

5)               pieczęć uczelni wydającej zaświadczenie.

Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia.

3.               skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/angielskiego.

W przypadku języka polskiego: skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (tj. minimum A2, B1, w zależności od planowanej formy kształcenia), np. certyfikatu językowego, świadectwa/dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły średniej lub studiów I stopnia z wykładowym językiem polskim lub zaświadczenia o ukończeniu kursu języka polskiego.

W przypadku języka angielskiego: skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, ważnego na dzień składania wniosku w naborze (lista uznanych certyfikatów stanowi załącznik do Ogłoszenia), lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów I stopnia z wykładowym językiem angielskim. Z przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są obywatele krajów Programu, w których język angielski jest językiem urzędowym.

4.               list rekomendacyjny uczelni, w której student studiuje (uczelnia zagraniczna) bądź zamierza podjąć kształcenie (uczelnia polska) lub organizacji pozarządowej lub polskiej placówki dyplomatycznej zgodnie z obszarem akredytacji placówki.

W przypadku, gdy załączniki wystawione są w języku innym niż polski lub angielski, wymagane jest załączenie tłumaczenia na język polski lub angielski. Dopuszcza się tłumaczenie przysięgłe lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub wykonane przez nauczyciela języka polskiego lub tłumacza zwykłego i poświadczone pieczęcią tłumacza.

[1] Wnioskodawcy proszeni są o wyedytowane/zasłonięcie ewentualnej fotografii przed załączeniem skanu wymaganych załączników i nieudostępnianie zdjęcia (wizerunek w postaci zdjęcia jest daną nadmiarową). Załączenie dokumentu bez zasłoniętego zdjęcia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie zdjęcia w bazie danych NAWA.

 

Opis kryterium oceny merytorycznej

Zespół oceniający

1.

Rekomendacja placówki dyplomatyczno-konsularnej, organizacji pozarządowej, uczelni dla Wnioskodawcy.

Waga max 40%

2.

Średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub na zaświadczeniu o średniej ocen.

Waga max 60%

Zasady oceny merytorycznej

Wynik oceny merytorycznej ustalany jest jako suma iloczynów poszczególnych kryteriów i ich wagi.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest osiągnięcie  minimalnej średniej ocen, tj. progu 60% w skali oceny obowiązującej w kraju uzyskania dyplomu studiów I stopnia. Próg ten ustalony jest odrębnie dla każdego z krajów Programu.

Wnioskodawcy, których średnia ocen nie spełnia powyższego warunku, otrzymają negatywną ocenę merytoryczną.

Stypendia Dyrektora NAWA są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej wniosków w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów Programu, ustalonych przez Zespół oceniający. Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone równomiernie między kraje Programu biorąc pod uwagę w szczególności proporcje poprawnych formalnie wniosków w naborze do liczby Wnioskodawców z danym obywatelstwem, a także cele polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej współpracy rozwojowej.

W ramach limitów przypadających na poszczególne kraje, stypendia w Programie zostają przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, redystrybucja zostanie przeprowadzona przez Zespół oceniający, biorąc pod uwagę w szczególności wyniki oceny merytorycznej Wnioskodawców oraz równomierny podział miejsc między krajami.

2.7. Budżet projektu

Program oferuje:

1.               comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, w regulaminowym okresie kształcenia,

2.               zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą, a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej.

Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na kursie przygotowawczym i na studiach.

Stypendium wynosi:

1.               1700 zł miesięcznie w trakcie odbywania kursu przygotowawczego (Stypendysta nie posiada statusu studenta, co uniemożliwia mu skorzystanie z ulg przysługujących studentom, np. w komunikacji miejskiej);

2.               1500 zł miesięcznie w trakcie odbywania studiów II stopnia.

W czasie trwania kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

1.               na I roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł,

2.               na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem ośrodka prowadzącego kurs lub uczelni, na której kształci się Stypendysta.

2.8. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 9 900 000 PLN,  przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.9. Informacje dodatkowe

1.    Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stypendialnej w ramach Programu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia jej udostępnienia w systemie teleinformatycznym NAWA.

2.    Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nie uczestniczących w kursie - po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu. Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.10. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 15 lipca 2022 roku

2.11. Źródło finansowania Programu

Rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na współpracę rozwojową

III. ZAŁĄCZNIK

1) Wzór Formularza wniosku wraz z załącznikami
2) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób kształcących się
3) Wykaz uznanych certyfikatów języka angielskiego
4) Wzór zaświadczenia

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

Koordynator Programu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: +48/22 390 35 21

 +48/22 390 35 78

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

Udostępnij

Menu