Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE BANACH NAWA

nr 25/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku

Studia lub kurs przygotowawczy od semestru zimowego 2024/25*

 *Niniejszy nabór nie dotyczy studiów rozpoczynających się od semestru letniego 2024/25. Nabór wniosków o stypendia na studia od semestru letniego rozpocznie się jesienią 2024 roku.

I. ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. prof. Stefana Banacha (dalej „Program”)stypendia na studia II stopnia od semestru zimowego 2024/25.

II. OPIS PROGRAMU

2.1. Cel Programu

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Oferta jest skierowana do obywateli następujących krajów: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Palestyna, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Rwanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Zambia.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

2.2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Palestyna, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Rwanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Zambia;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

3) planują rozpoczęcie studiów II stopnia lub kursu przygotowawczego w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25 (od października 2024 r.);

4) w momencie składania wniosku do Programu są studentami ostatniego semestru studiów I stopnia w kraju Programu albo uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia w kraju Programu nie wcześniej niż w 2022 r.

5) nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich[1];

6) nie pobierali dotąd stypendium Dyrektora NAWA (stypendium NAWA) w ramach Programu,

7) posiadają udokumentowaną znajomość:

a) języka polskiego na poziomie:

- min. A2 jeśli planują podjęcie rocznego kursu przygotowawczego poprzedzającego studia II stopnia w języku polskim;

- min. B2 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku polskim;

bądź

b) języka angielskiego na poziomie min. B2 jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim.

 2.3. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia otrzymanie stypendium na kształcenie na studiach II stopnia, w trybie stacjonarnym, w języku polskim lub angielskim, prowadzonych na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto w uczelniach publicznych, Program umożliwia bezpłatne kształcenie. Studia w języku polskim mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym NAWA realizowanym na warunkach stypendialnych.

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o środki finansowe w Programie wybiera jedną ze ścieżek stypendialnych:

1) Ścieżka polskojęzyczna (dla studiów w języku polskim):

a) kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia albo

b) studia II stopnia w języku polskim (bez kursu przygotowawczego).

Kurs przygotowawczy NAWA poprzedzający studia w Polsce trwa jeden rok akademicki, a jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów. Wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w programie realizują kursy w ośrodku wskazanym przez NAWA. Przydział do ośrodków realizujących kurs przygotowawczy warunkowany jest w szczególności dziedziną planowanych studiów oraz dostępnością miejsc w ośrodkach.

2) Ścieżka anglojęzyczna (dla studiów w język angielskim) - studia II stopnia w języku angielskim oraz kurs języka i kultury polskiej.

Realizacja kursu (języka i kultury polskiej) dla stypendystów, którzy podejmą studia w języku angielskim. Kurs składa się z części do zrealizowania przed studiami lub w pierwszym miesiącu studiów oraz części do zrealizowania w trakcie wakacji 2025. Kursy odbędą się w formule hybrydowej (on-line i stacjonarnej).

Wybór ścieżki kształcenia następuje na etapie naboru wniosków do Programu i jest wiążący przez cały okres uczestnictwa w Programie[2].

Wybór kierunku studiów dokonuje Wnioskodawca w oparciu o ofertę uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje o studiach w Polsce znajdują się na stronie https://study.gov.pl/. Informacje o kierunkach studiów (ofercie polskich uczelni) są dostępne na stronie: https://studia.gov.pl/wybierz-studia.

NAWA nie pośredniczy w rekrutacji Wnioskodawców na studia. Wnioskodawcy samodzielnie i niezależnie od złożonego w Programie wniosku powinni wziąć udział w rekrutacji na wybraną uczelnię.

 2.4. Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 27 czerwca 2024 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) lub do momentu złożenia 400 wniosków w danej grupie krajów (nabór zostanie zamknięty po upływie ww. terminu lub wcześniej dla danej grupy krajów, jeśli zostanie złożonych w niej 400 wniosków).

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

1

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Stypendium

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 poprzez podjęcie kursu przygotowawczego poprzedzającego studia lub studiów II stopnia.

2.6. Wnioskowanie

Nabór jest prowadzony w systemie teleinformatycznym Agencji w podziale na cztery grupy krajów. Aby wypełnić wniosek o udział w programie w systemie należy wybrać odpowiednią grupę, do której należy kraj Wnioskodawcy (na podstawie obywatelstwa Wnioskodawcy):

1) Grupa nr 1: Albania, Argentyna, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Ekwador, Kolumbia, Kosowo, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Peru, Serbia, Ukraina, Wenezuela;

2) Grupa nr 2: Armenia, Bangladesz, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Kazachstan, Mongolia, Nepal,  Papua-Nowa Gwinea, Uzbekistan, Wietnam;

3) Grupa nr 3: Angola, Demokratyczna Republika Konga, Egipt, Jemen, Jordania, Kenia, Liban, Palestyna, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tunezja, Zambia;

4) Grupa nr 4: Azerbejdżan, Etiopia, Nigeria.

Lista wymaganych załączników do wniosku:

1) skan strony paszportu z danymi osobowymi Wnioskodawcy[3],

2) skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia uzyskanym w kraju Programu wraz z suplementem zawierającym informację o średniej arytmetycznej ocen z całego toku kształcenia oraz informację o ocenach z ukończonych przedmiotów.

W przypadku braku średniej ocen na dyplomie, NAWA ustali tę średnią na podstawie oceny przedstawionej na dyplomie lub w suplemencie.

Wnioskodawcy, którzy w momencie składania wniosku są studentami ostatniego semestru studiów I stopnia oraz Wnioskodawcy, którzy w momencie składania wniosku nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia, przedkładają skan wydanego przez uczelnię zaświadczenia zawierającego:

a) imię i nazwisko Wnioskodawcy,

b) nazwę uczelni wydającej zaświadczenie,

c) nazwę kierunku studiów I stopnia,

d) datę ukończenia studiów I stopnia (lub planowaną datę ukończenia studiów),

e) informację o średniej ocen oraz wykaz wszystkich ukończonych przedmiotów wraz z ich ocenami końcowymi,

f) pieczęć uczelni wydającej zaświadczenie.

Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do Ogłoszenia;

3) dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2024/25 w wybranej przez Wnioskodawcę uczelni w Polsce nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) decyzja o przyjęciu Wnioskodawcy na studia (lub decyzja warunkowa); albo

b) promesa przyjęcia na studia, list akceptacyjny z uczelni lub wstępny list akceptacyjny z uczelni; albo

c) potwierdzenie udziału w rekrutacji na wybrany przez Wnioskodawcę kierunek studiów (np. mailowe potwierdzenie rejestracji z uczelni, konta rekrutacyjnego uczelni lub potwierdzenie dokonania przez Wnioskodawcę opłaty rekrutacyjnej); albo

d) potwierdzenie nawiązania kontaktu z uczelnią, na której Wnioskodawca planuje rozpocząć studia – kontakt powinien dotyczyć rekrutacji na wybrane studia (ze wskazaniem konkretnego kierunku studiów). Wymagane jest dołączenie również odpowiedzi zwrotnej uczelni.

Wymóg dostarczenia dokumentu potwierdzającego udział w rekrutacji na studia nie dotyczy osób, które wybrały ścieżkę polskojęzyczną – kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia.

4) skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym Wnioskodawca planuje studiować w Polsce.

W przypadku, gdy kształcenie na planowanym kierunku będzie odbywało się w języku polskim: skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie (tj. minimum A2, B2, w zależności od planowanej formy kształcenia), np.:

a) certyfikatu językowego, albo

b) świadectwa/dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły średniej lub studiów I stopnia z wykładowym językiem polskim, albo

c) zaświadczenia o ukończeniu kursu języka polskiego.

W przypadku, gdy kształcenie na planowanym kierunku będzie odbywało się w języku angielskim:

a) skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 ważnego na dzień składania wniosku do naboru (lista uznanych certyfikatów stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia), albo

b) skan dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia z wykładowym językiem angielskim, albo

c) skan dokumentu potwierdzającego weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego przeprowadzonej przez polską uczelnię w trakcie rekrutacji na studia.

Z przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są obywatele krajów Programu, w których język ten jest językiem urzędowym.

5) opcjonalnie: list rekomendacyjny polskiej placówki dyplomatycznej zgodnie z obszarem akredytacji placówki. Rekomendacja jest dokumentem, który wnioskodawca może, ale nie musi dołączyć do wniosku.

W przypadku, gdy załączniki wystawione są w języku innym niż polski lub angielski, wymagane jest załączenie tłumaczenia na język polski lub angielski poświadczonego podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego lub tłumaczenia poświadczonego przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W krajach, w których nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, dopuszcza się poświadczone podpisem oraz pieczęcią tłumaczenie dokumentów wykonane przez tłumacza notarialnego, tłumacza zwykłego lub nauczyciela języka polskiego (poświadczone pieczęcią szkoły, w której uczy nauczyciel).

2.7. Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Opis kryterium oceny merytorycznej

Zespół oceniający

1.

Rekomendacja polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej

Waga max 30%

2.

Średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub na zaświadczeniu o średniej ocen (dotychczasowy przebieg kształcenia).

Waga max 70%

Zasady oceny merytorycznej

Wynik oceny merytorycznej ustalany jest jako suma iloczynów poszczególnych kryteriów i ich wagi. Maksymalna suma kryteriów oceny wynosi 100%.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest osiągnięcie minimalnej średniej ocen, tj. progu 60% w skali oceny obowiązującej w kraju uzyskania dyplomu studiów I stopnia. Próg ten ustalony jest odrębnie dla każdego z krajów Programu.

Wnioskodawcy, których średnia ocen nie spełnia powyższego warunku, otrzymają negatywną ocenę merytoryczną.

Stypendia Dyrektora NAWA są przyznawane na podstawie wyniku oceny merytorycznej wniosków w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów programu, ustalonych przez Zespół oceniający. Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone między kraje programu biorąc pod uwagę w szczególności proporcje poprawnych formalnie wniosków w naborze do liczby Wnioskodawców z danym obywatelstwem, a także cele polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej współpracy rozwojowej.

W ramach limitów przypadających na poszczególne kraje, stypendia w programie zostają przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc, redystrybucja zostanie przeprowadzona przez Zespół oceniający, biorąc pod uwagę w szczególności wyniki oceny merytorycznej Wnioskodawców oraz podział miejsc między krajami.

2.8. Budżet projektu

Stypendium Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obejmuje:

1) comiesięczne stypendium[4] w regulaminowym okresie kształcenia,

2) zwolnienie z opłat za kształcenie na kursie przygotowawczym NAWA lub w uczelniach publicznych[5],

3) ryczałt na koszt podróży[6] międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia.

Comiesięczne stypendium wynosi 1 800 zł miesięcznie i jest wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na studiach i na kursie przygotowawczym NAWA.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą, a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej.

Ryczałt na koszt podróży międzynarodowej związanej z przyjazdem do Polski w celu podjęcia kształcenia na studiach (ścieżka „studia II stopnia”) lub kursie przygotowawczym NAWA poprzedzającym studia (ścieżka „kurs przygotowawczy oraz studia II stopnia”) wypłacany jest jednorazowo wraz z pierwszym miesięcznym stypendium i naliczany z wykorzystaniem poniższych stawek na kraj obywatelstwa stypendysty:

Państwo

Stawka w zł

Białoruś

1000

Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Serbia, Ukraina

1500

Albania, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Tunezja

2000

Armenia, Azerbejdżan, Egipt, Gruzja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Liban, Palestyna, Uzbekistan

3000

Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Indie, Jemen, Kenia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Rwanda, Senegal

4500

Angola, Argentyna, Bangladesz, Brazylia, Ekwador, Filipiny, Indonezja, Kolumbia, Meksyk, Papua-Nowa Gwinea, Peru, Tanzania, Wenezuela, Wietnam, Zambia

6500

Ponadto w przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może, na pisemny wniosek Stypendysty, jednorazowo zwiększyć stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem ośrodka prowadzącego kurs lub uczelni, na której kształci się Stypendysta.

2.9. Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi 8,9 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości alokacji środków.

2.10. Informacje dodatkowe

Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stypendialnej w ramach Programu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia jej udostępnienia w systemie teleinformatycznym NAWA.

Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nieuczestniczących w kursie – po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu.

2.11. Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do 30 września 2024 r.

2.12. Źródło finansowania Programu

Rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na współpracę rozwojową

III. ZAŁĄCZNIKI

1) Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób kształcących się z 28 marca 2024 r.

2) Wykaz uznanych certyfikatów języka angielskiego

3) Wzór zaświadczenia

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

 

Koordynator Programu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon:

+48/22 390 35 86

+48/22 390 35 21

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel. +48/22 390 35 00

www.nawa.gov.pl

 

[1] Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych

[2] W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Agencja może wyrazić zgodę na zmianę ścieżki kształcenia.

[3] Przez paszport należy rozumieć dokument upoważniający do przekraczania granic.

[4] o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

[5] o którym mowa w art. 324 ust. 1 pkt 2 u.p.s.w.n.

[6] o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.n.a.w.a.

Udostępnij

Menu