Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie

nr 26/2023 z dnia 23 października 2023 roku

 

 

I.    ZAKRES NABORU

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Stefana Banacha – studia II stopnia (dalej „Program”).

II.    OPIS PROGRAMU

2.1.  Cel Programu

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw uprawnionych do udziału w programie poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia w Polsce.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

2.2.  Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 27 października  2023 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) lub do momentu złożenia 500 wniosków (nabór zostanie zamknięty po upływie ww. terminu lub wcześniej, jeśli zostanie złożonych 500 wniosków).

Sposób złożenia wniosku

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji, //WYPEŁNIJ WNIOSEK//

Język, w którym należy sporządzić wniosek

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim

Maksymalna liczba wniosków, jakie może złożyć Wnioskodawca

1

2.3.   Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program oferuje stypendium na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Obywatelom krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Ukraina i Uzbekistan Program oferuje ponadto możliwość odbycia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, za wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia beneficjenta.

Nie jest możliwe uczestnictwo w Programie w ramach innych dziedzin nauki.

Program umożliwia odbycie studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w uczelniach publicznych i niepublicznych w dziedzinach objętych Programem.

Osoby, które uzyskały stypendium w Programie oraz odbywają studia w języku angielskim mają możliwość uczestnictwa w Letnim Kursie języka i kultury polskiej. Kurs będzie realizowany po ukończeniu przez te osoby I roku studiów. Kurs trwa trzy tygodnie w okresie wakacyjnym. Deklaracje stypendystów co do udziału w kursie języka i kultury polskiej będą przyjmowane w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024.

 

2.4.   Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;
  2. nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;
  3. rozpoczęli studia II stopnia w semestrze zimowym, w roku akademickim 2023/24 (są studentami I roku, I semestru uczelni w Polsce);
  4. w momencie składania wniosku do Programu legitymują się dyplomem studiów I stopnia uzyskanym w Polsce lub kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2021 r. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego dopuszcza się dyplomy studiów I stopnia uzyskane w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, uzyskane w Polsce lub w kraju Programu w ww. dziedzinach nie wcześniej niż w 2021 r.;
  5. nie uzyskały wcześniej dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się kandydatów, którzy posiadają dyplom studiów magisterskich lub równoważnych.

 

2.5. Ramy czasowe realizacji projektu

Termin rozpoczęcia i długość Stypendium

Realizacja kształcenia w ramach Programu musi rozpocząć się od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024 poprzez podjęcie studiów II stopnia.  

2.6.  Procedura oceny i wyboru wniosków do finansowania

Założenia ogólne

Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Celem oceny formalnej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów formalnych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu i w Regulaminie Programów NAWA – Programy dla osób fizycznych podejmujących kształcenie.

Ocena merytoryczna

Celem oceny merytorycznej jest weryfikacja wniosków pod kątem spełniania kryteriów jakościowych wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu.

Lista wymaganych załączników:

1. skan ważnego paszportu[1],[2] z danymi osobowymi Wnioskodawcy, potwierdzający obywatelstwo Wnioskodawcy,

2. list rekomendacyjny uczelni polskiej, w której student studiuje. Wzór listu rekomendacyjnego stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

 

Opis kryterium oceny merytorycznej

Maksymalna liczba punktów

Średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (wskazana w liście rekomendacyjnym uczelni)

100

Zasady oceny merytorycznej

Punkty za średnią arytmetyczną ocen ze studiów I stopnia na dyplomie ukończenia studiów I stopnia przyznane zostaną po przeliczeniu średniej w oparciu o poniższy wzór:

liczba punktów = uzyskana średnia ocen x 100 / maksymalna średnia ocen w danej skali

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku średniej ocen, której nie można przeliczyć zgodnie z powyższym wzorem (np. średniej odwróconej, średniej wyrażonej alfabetycznie itp.) Zespół Oceniający ustali odrębny sposób przeliczania średniej na punkty.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny merytorycznej przez Wnioskodawcę jest uzyskanie minimum 60 punktów. Wnioskodawcy, którzy uzyskają mniej niż 60 punktów otrzymają negatywną ocenę merytoryczną i nie mogą otrzymać środków finansowych w ramach Programu. Stypendia Dyrektora NAWA są przyznawane w oparciu o wynik oceny merytorycznej wniosków w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów programu, w tym limitów miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli (lub kończą) studia w Polsce jak również i kandydatów kończących studia w krajach programu, ustalonych przez Zespół Oceniający. Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone między kraje Programu biorąc pod uwagę w szczególności cele polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej współpracy rozwojowej.

W ramach limitów przypadających na poszczególne kraje, stypendia w Programie zostają przyznane Wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej.

 

2.7. Budżet projektu

Program oferuje:

  1. comiesięczne stypendium Dyrektora NAWA, w regulaminowym okresie kształcenia,
  2. zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych.

Warunki finansowe kształcenia w uczelniach niepublicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki określają uczelnie. Kwestia odpłatności za studia powinna być w takich przypadkach ustalana indywidualnie między Stypendystą, a przyjmującą go uczelnią niepubliczną. Sprawa zwolnień z opłat za kształcenie pozostaje w kompetencji przyjmującej go uczelni niepublicznej.

Stypendium jest wypłacane w regulaminowym okresie kształcenia przez maksymalnie 12 miesięcy w roku akademickim, poczynając od pierwszego miesiąca zajęć na studiach.

Stypendium wynosi 1500 zł miesięcznie w trakcie odbywania studiów II stopnia.

W czasie trwania kształcenia na studiach Stypendyści otrzymują ponadto:

  1. pierwsze miesięczne stypendium zostanie powiększone o dodatek mobilnościowy w wysokości 1 000 zł albo 3 000 zł (kwota uzależniona od kraju przyjazdu – szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 4)[3].
  2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł.

W przypadku wystąpienia udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek Stypendysty jednorazowo zwiększyć wypłacane stypendium o 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA wypłacane jest za pośrednictwem uczelni, na której kształci się Stypendysta.

2.8.  Kwota środków dostępnych w Naborze

Całkowita alokacja na nabór wynosi ok. 3 800 00 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zmiany alokacji środków.

2.9. Informacje dodatkowe

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy stypendialnej w ramach Programu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia jej udostępnienia w systemie teleinformatycznym NAWA.

2. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia corocznego raportu po ukończeniu kształcenia w danym roku akademickim, nie później niż do 31 października każdego roku.

Pierwszy raport należy złożyć po zakończeniu kursu przygotowawczego; w przypadku Stypendystów nie uczestniczących w kursie - po ukończeniu pierwszego roku studiów w ramach Programu.
Dla Stypendystów rozpoczynających studia od semestru letniego, pierwszy raport będzie raportem semestralnym.

2.10.  Planowany termin ogłoszenia wyników Naboru

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do końca grudnia 2023 roku. 

2.11.  Źródło finansowania Programu

Rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na współpracę rozwojową

III. ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin Programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla osób kształcących się

2. Wzór listu rekomendacyjnego uczelni

3. Kraje przyjazdu - informacja o kwotach zwiększenia pierwszego stypendium (dodatek mobilnościowy)

 

IV. KONTAKT Z AGENCJĄ

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 16:00):

 

Koordynator Programu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: +48/22 390 35 86

 +48/22 390 35 21

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40

00-635 Warszawa

tel.+48/22 390 35 00

fax +48/22 826 28 23

www.nawa.gov.pl

 

[1] Wnioskodawcy proszeni są o wyedytowane/zasłonięcie ewentualnej fotografii przed załączeniem skanu wymaganych załączników i nieudostępnianie zdjęcia (wizerunek w postaci zdjęcia jest daną nadmiarową). Załączenie dokumentu bez zasłoniętego zdjęcia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i na przechowywanie zdjęcia w bazie danych NAWA.

[2] Przez paszport należy rozumieć dokument upoważniający do przekraczania granic.

[3] W przypadku ukończenia studiów w Polsce dodatkowe środki nie będą wypłacane stypendyście.           

Udostępnij

Menu