Regulations - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019

W związku z zaistniałą omyłką w Regulaminie programu Letnie kursy języka i kultury polskiej, który opublikowano 11 lutego br., dokonano korekty w ww. dokumencie. Zgodnie z zapisami punktu 3.2 „ocena merytoryczna dokonywana jest zgodnie z kryteriami i punktacją wskazaną w p. 3.2.1 i 3.2.2” (a nie w p. 3.4). W miejscu błędnie podanej minimalnej liczby punktów do uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej wpisano wartość poprawną, a w „Kryteriach oceny merytorycznej odnoszących się do lektorów języka polskiego pracujących w zagranicznych ośrodkach akademickich” podano wartości sumujące się do 100 pkt (a nie do 10 pkt).

Zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na trwający nabór wniosków.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019  aktualizacja 15.03.2019 r.

W związku z zaistniałą omyłką w Regulaminie programu Letnie kursy języka i kultury polskiej, który opublikowano 11 lutego br., dokonano korekty w ww. dokumencie. W p. 3.2.2 suma możliwych do uzyskania punktów została poprawiona na 110. Zmiana jest korektą oczywistej omyłki i nie wpływa na przebieg oceny merytorycznej.

Regulamin Programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019 aktualizacja 22.05.2019 r.

Share