Zaliczanie okresu studiów - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Przenoszenie się studentów w czasie trwania studiów

Jeśli jesteś studentem w uczelni zagranicznej i chcesz przenieść się do uczelni polskiej, możesz to zrobić za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej. Warunkiem przeniesienia jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszczasz.

 

Wznawianie studiów

Jeśli byłeś studentem uczelni zagranicznej, lecz z jakiegoś powodu przerwałeś studia – możesz je wznowić w polskiej uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów obowiązującym w tej uczelni. Regulamin studiów powinien określać warunki przenoszenia i uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

 

Zaliczanie okresu studiów potwierdzonych dyplomem uzyskanym za granicą

Niektóre dyplomy uzyskane za granicą nie mają swojego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa wyższego – są to np. dyplomy ukończenia studiów krótkich (takie, jak amerykański Associate czy ukraiński młodszy specjalista) lub dyplomy potwierdzające ukończenie niepełnych studiów drugiego stopnia (jak brytyjskie Postgraduate Diploma). Dyplomy takie najczęściej nie dają w kraju ich uzyskania prawa do podjęcia studiów na kolejnym cyklu kształcenia, w związku z tym nie dają też takich uprawnień w Polsce. Za granicą mogą one jednak uprawniać do uzyskania w skróconym trybie np. dyplomu ukończenia studiów pierwszego czy drugiego stopnia. W takim przypadku możesz zwrócić się do polskiej uczelni z prośbą o przyjęcie na studia i zaliczenie na ich poczet zajęć odbytych w uczelni zagranicznej. Decyzję o tym, czy i które zajęcia mogą zostać zaliczone, podejmuje uczelnia przyjmująca na studia.

Share