Otwieranie przewodów doktorskich i wszczynanie postępowań habilitacyjnych - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Ubieganie się o nadanie stopnia doktora

 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej prowadzącej do uzyskania stopnia doktora odbywa się w trybie kształcenia doktorantów lub w trybie eksternistycznym.

Podstawa prawna: art. 197 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

Kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej, prowadzonej przez uczelnię akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach.

Podstawa prawna: art. 198.1. i 3. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej lub kształcenie w trybie eksternistycznym może się ubiegać osoba, posiadająca tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Podstawa prawna: art. 200.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej lub kształcenie w trybie eksternistycznym może się ubiegać osoba, posiadająca zagraniczny dyplom, który:

  • uprawnia do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania lub
  • uznany został za równoważny z jego polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych lub
  • uznany został za równoważny z jego polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Podstawa prawna:

  • art. 326.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).
  • umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

 

Ubieganie się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego przeprowadza podmiot habilitujący, tj. uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+.

Podstawa prawna: art. 220.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O wszczęcie postępowania habilitacyjnego może się ubiegać osoba, posiadająca stopień doktora.

Podstawa prawna: art. 219.1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

 

O wszczęcie postępowania habilitacyjnego może się ubiegać osoba, posiadająca zagraniczny stopień naukowy, który:

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami dotyczącymi systemów edukacji poszczególnych państw, gdzie również znajdują się informacje na temat możliwości uznania konkretnych dyplomów.

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, można skorzystać z systemu KWALIFIKATOR lub wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.

Podstawa prawna:

  • umowy międzynarodowe,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz.U. poz. 1168),
  • art. 328.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742).

Share