Dostęp do informacji publicznej - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej udostępnia informacje publiczne w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanej z działalnością Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prawo to przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazywania przez wnioskodawcę interesu faktycznego i prawnego. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa i obejmują w szczególności sytuacje związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ochroną prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1. Ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej po adresem https://nawa.gov.pl/bip;


2. W formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;


3. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego przekazany:

a. W formie pisemnej na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

b. Za pośrednictwem faksu pod numer 22 826 28 23

c. Drogą elektroniczną na adres: bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): /NAWA/SkrytkaESP

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaleca wykorzystanie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a w razie składania przez wnioskodawcę wniosku w innej formie niż pisemna, podania we wniosku danych określonych w tym formularzu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, które zgodne są  z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, nie umożliwiają udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie, które określone są we wniosku. W tej sytuacji Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanymi w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Share