Przedmiot działalności - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną na mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Agencją zarządza Dyrektor, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Dyrektor odpowiedzialny jest za zarządzanie Agencją w wymiarze strategicznym, finansowym i organizacyjnym. W NAWA funkcjonuje dziesięcioosobowe ciało kolegialne – Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w którego skład wchodzą przedstawiciele resortów (nauki i szkolnictwa wyższego, spraw zagranicznych, finansów publicznych, gospodarki) i Prezesa Rady Ministrów oraz czterech przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego. Rada proponuje kierunki rozwoju Agencji oraz opiniuje plany i sprawozdania z działalności Agencji.

NAWA jest finansowana głównie ze środków na naukę i szkolnictwo wyższe. Dodatkowo NAWA otrzymuje środki z polskiej pomocy rozwojowej prowadzonej przez MSZ na finansowanie stypendiów dla osób z krajów rozwijających się. NAWA może być też grantobiorcą lub instytucją pośredniczącą w programach operacyjnych finansowanych ze środków UE oraz pozyskiwać inne środki zagraniczne.

Share