European Passport for Refugees: a chance to prove qualifications despite insufficient education documentation - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Українська версія нижче

On 9 May 2022 Poland joined the project European Qualifications Passport for Refugees (EQPR), coordinated by the Council of Europe.

Fleeing from war and persecutions, refugees often have no time nor possibility to take with them all the documents that prove their education. Documentation kept by schools and universities or state archives on territories affected by war or violence, may be inaccessible or simply get destroyed, which makes it impossible to recreate the evidence of acquired qualifications, required for formal recognition in another country.

What is EQPR?

The European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)  is a special international tool developed to assess refugee’s qualifications for which there is insufficient or missing documentation. It allows for issue of a standardized document that explains the qualifications a refugee is likely to have based on the available evidence.

What to do to receive EQPR?

The procedure itself is multi-stage. The refugee has to register an account in the Council of Europe’s EQPR IT Platform and then thoroughly fill a detailed form, to which they have to enclose all accessible evidence of the qualifications held. The next step is a structured interview with trained evaluators who know the education system of the applicant’s country. The talk is held in a language in which the refugee is proficient enough to describe their learning experience. Based on positive outcome of the process, the applicant receives the European Qualifications Passport for Refugees (EQPR).

How EQPR can help a refugee in their life?

Although the document is not a formal recognition act, it provides credible information that can be relevant in connection with applications for employment, internships, qualification courses and admission to studies. Additionally, the document can be used also in other countries participating in the EQPR project (e.g. Italy, France, Greece, Germany, United Kingdom, Netherlands, Romania, Moldova).

Poland does not have experience in using EQPR at the moment, however, in countries such as Italy or France successful holders of EQPR were admitted to universities or employed on positions that required a considerate level of education, despite not being in possession of all their original diplomas or certificates (more on refugees’ experiences with EQPR).

How is NAWA involved in EQPR project in Poland?

At NAWA, as the Polish ENIC-NARIC centre, we believe that enabling the issue and use of EQPR in Poland will be a chance especially for learners and students from the territory of Ukraine who have no possibility to provide all education documents required for formal recognition procedure. We would also like to create an opportunity for state institutions, HEIs and employers to learn about EQPR and experience its methodology of evaluation.

In late September NAWA is planning to organize an EQPR conference in cooperation with the Council of Europe and the Polish Ministry of Education and Science. It will include a series of interviews conducted with the first group of eligible refugees who will decide to apply for EQPR in Poland.

Interested refugees can already register through the EQPR IT Platform of the Council of Europe.

For more information (in English, Ukrainian or Russian) please contact us on the phone: +48 451 058 653.

Dedicated email address for the EQPR project at NAWA is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Європейський паспорт кваліфікацій для біженців: шанс підтвердити кваліфікацію для осіб, які втратили документи про освіту

9 травня 2022 року Польща приєдналася до проекту «Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR)», який координує Рада Європи.

Тікаючи від війни та переслідувань, біженці зазвичай не мають часу та можливості взяти з собою всі необхідні документи, що підтверджують освіту. Документація, яка зберігається в школах та університетах або державних архівах на територіях, які постраждали від війни чи насильства, може бути недоступною або взагалі знищеною, що унеможливлює підтвердження кваліфікацій біженців, необхідних для офіційного визнання за кордоном.

Що таке EQPR?

Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR) — це спеціальний міжнародний інструмент, розроблений для оцінки кваліфікації біженця, у якого відсутні документи про освіту або або бракує деяких документів. Проект дозволяє видати стандартизований документ, який підтверждує кваліфікацію біженця на підставі наявних доказів.

Як можна отримати EQPR?

Сама процедура складається з декількох етапів. Спочатку біженець повинен зареєструвати обліковий запис на IT-платформі EQPR Ради Європи, а потім ретельно заповнити форму з самооцінкою своєї кваліфікації та додати будь-які наявні докази отриманої освіти. Наступним кроком є структурована співбесіда з кваліфікованими оцінювачами, які володіють знаннями про систему освіти країни заявника. Співбесіда проводиться мовою, якою біженець достатньо володіє, щоб описати свій досвід навчання. У разі досягнення позитивного результату заявник отримує Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR).

Як EQPR може допомогти біженцям в їхньому житті?

Незважаючи на те, що EQPR не є офіційним актом про визнання документів про освіту, він надає достовірну інформацію, яка може бути корисною для працевлаштування, вступу на навчання, кваліфікаційні курси або стажування. Крім того, цей документ можна використовувати також в інших країнах-учасницях проекту EQPR (наприклад, Італії, Франції, Греції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Румунії, Молдові).

Наразі у Польщі відсутній досвід використання EQPR, проте у таких країнах, як Італія чи Франція, успішні власники EQPR вступили до університетів або були працевлаштовані на посади, які вимагали значного рівня освіти, не зважаючи на те, що біженці не мали в наявності необхідні  дипломи або сертифікати (докладніше про досвід біженців з EQPR англійською мовою).

Як NAWA приймає участь у проекті EQPR у Польщі?

У NAWA, польському центрі ENIC-NARIC, ми віримо, що можливість видачі та використання EQPR у Польщі стане шансом, особливо для учнів та студентів з України, які не мають можливості надати всі необхідні документи про освіту з метою проходження процедури офіційного визнання.  Ми також хотіли б створити можливість для державних установ, вищих навчальних закладів та роботодавців ознайомитися з методикою видачі EQPR.

Наприкінці вересня NAWA планує організувати конференцію EQPR у співпраці з Радою Європи та Міністерством освіти та науки Польщі. Конференція включатиме серію співбесід, проведених з першою групою біженців, які прийняли рішення подати заявку на отримання EQPR у Польщі.

Зацікавлені біженці вже можуть реєструватися через IT-платформу EQPR Ради Європи .

За додатковою інформацією, доступною англійською, українською чи російською мовами, можна звертатися за телефоном: +48 451 058 653.

Спеціальна адреса електронної пошти для проекту EQPR у NAWA – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Share