MEDYK NAWA – szansa dla uczelni kształcących na kierunkach medycznych na wzmocnienie potencjału dydaktycznego - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu MEDYK

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny. MEDYK NAWA daje wspomnianym uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Program pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych poprzez dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w kształceniu m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

Do programu aplikują uczelnie, zaś zapraszani przez nich naukowcy muszą spełnić następujące wymagania:

  • muszą posiadać (w kraju aktualnego zatrudnienia) uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego;
  • aktualnie wykonują ww. zawód za granicą lub prowadzą zajęcia dydaktyczne w zagranicznej uczelni;
  • swobodnie posługują się językiem polskim lub językiem angielskim w kontakcie z pacjentami oraz studentami;
  • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkali i nie byli zatrudnieni w Polsce.

Instytucja zatrudniająca zobowiązuje się natomiast do:

  • zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu przez cały okres realizacji projektu;
  • powierzenia uczestnikowi programu zadań, tj. zajęć dydaktycznych i zapewnienia niezbędnych warunków do ich realizacji;
  • udzielenia wsparcia administracyjno-organizacyjnego;

Projekt może trwać od 10 do 24 miesięcy.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach:

  • od 15 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa)
  • od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa) lub do wyczerpania środków przeznaczonych na program.

Projekt może rozpocząć się: dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie – nie wcześniej niż 1 marca 2022 r. i nie później niż 1 października 2022 r.; dla wniosków złożonych w drugiej rundzie –  nie wcześniej niż 1 października 2022 r. i nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Share