Nabór osób na stanowisko starszego specjalisty w Pionie finansowo-księgowym (Nr ref. PFK/1/2019) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 12.05.2019  

Data rozstrzygnięcia: 14.06.2019

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie i rozliczanie umów zawartych z Beneficjentami w ramach zadań i programów w zakresie finansowym, weryfikacja kwalifikowalności wydatków,
 • egzekwowanie zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami,
 • udzielanie konsultacji w sprawach rozliczeń Wnioskodawcom i Beneficjentom,
 • współpraca z Pionami merytorycznymi w zakresie tworzenia nowych regulaminów programów,
 • bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i raportów z części finansowej wymaganych zasadami realizacji programu PO WER,
 • sporządzenie zestawień i raportów wymaganych innymi umowami o dotację (dofinansowanie), których strona jest Agencja,
 • współpraca w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego Agencji,
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • sporządzenie i weryfikacja prognoz w zakresie wykorzystania środków,
 • opracowywanie/aktualizacja dokumentacji wewnętrznej oraz procedur z zakresu obsługi księgowej Agencji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Pionu Finansowo-Księgowego.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia),
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń i kontroli umów zawartych z Beneficjentami (doświadczenie w sektorze publicznym będzie dodatkowym atutem),
 • praktycznej znajomości zasad finansowania i rozliczania jednostek sektora finansów publicznych,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych, innych aktów prawnych mających zastosowanie do państwowych jednostek prawnych,
 • znajomość wytycznych programów realizowanych ze środków EFS,
 • znajomość MS Excel, Ms Word na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność planowania własnego czasu pracy, ustalania hierarchii ważności zadań zleconych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów,
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu,
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu F-K ENOVA,
 • wiedza ogólna dotycząca profilu działalności oraz form finansowania i rozliczania budżetów instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną 
na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 12 maja 2019 r.

W tytule wiadomości prosimy podać stanowisko i numer referencyjny ogłoszenia.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzul:

 • w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 •  w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Share