Specjalista/Główny Specjalista ds. BHP - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 31.06.2023

Data rozstrzygnięcia: 31.06.2023

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 0,25

Umowa:  o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
 • informowanie na bieżąco o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • udzielanie instruktażu wstępnego ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników NAWA, w tym zwłaszcza pracowników nowozatrudnionych oraz w przypadkach zmiany stanowiska pracy;
 • przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy u Zamawiającego;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których NAWA prowadzi lub planuje działalność albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także udział w przekazywaniu urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników NAWA;
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych w NAWA metodach pracy;
 • przedstawianie dyrektorowi NAWA wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu zakładowych regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe; kontrola realizacji tych wniosków;
 • niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyn lub innego urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach w NAWA;
 • niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego lub innych osób;
 • wnioskowanie do dyrektora NAWA o niezwłoczne wstrzymanie pracy w jej miejscu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie NAWA różnych form popularyzacji problematyki i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
 • reprezentowanie NAWA przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej roczny staż pracy w służbie bhp
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • umiejętność pracy zespołowej, skutecznej komunikacji,
 • rzetelność, terminowość oraz umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów MS Office.
 • umiejętność pracy samodzielnej pod presją czasu

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy – metro Politechnika;
 • benefity: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy, 13-ta pensja;
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia;
 • miłą atmosferę pracy.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie poprzez formularz dostępny pod adresem:   

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=201e6c2496ec43e8bce2d14e88a49ff6

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV  klauzul zamieszczonych poniżej.

w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

 Obowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA


Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Share